aryannations88.com

*
Thông tin về aryannations88.com

*
Chính sách

*
Hỗ trợ khách hàng

*
Tin tức
Bạn đang xem: Intel® xeon® processor e3

Giới thiệu về aryannations88.com

aryannations88.com - thành lập từ 2004 với niềm đam mê công nghệ cao. Bắt đầu với việc áp dụng Ni Tơ lỏng nhằm Ép Xung mang lại CPU. Từ từ đi sâu vào hàng chuyên được dùng và tính từ lúc đó đã tạo nên aryannations88.com ngày hôm nay. Siêng cung cấp giải pháp công nghệ thông tin cho những Doanh Nghiệp tại vn và cả một số trong những nước trong khoanh vùng Đông phái nam Á.


HÀ NỘI


TP. HỒ CHÍ MINH


CÔNG TY CỔ PHẦN ANH ĐỨC


.hotline-phone-ring-wrap position: fixed; bottom: 0; left: 0; z-index: 999999;.hotline-phone-ring position: relative; visibility: visible; background-color: transparent; width: 110px; height: 110px; cursor: pointer; z-index: 11; -webkit-backface-visibility: hidden; -webkit-transform: translateZ(0); transition: visibility .5s; left: 0; bottom: 0; display: block;.hotline-phone-ring-circle width: 85px; height: 85px; top: 10px; left: 10px; position: absolute; background-color: transparent; border-radius: 100%; border: 2px solid #e60808; -webkit-animation: phonering-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out; animation: phonering-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out; transition: all .5s; -webkit-transform-origin: 1/2 50%; -ms-transform-origin: 1/2 50%; transform-origin: 50% 50%; opacity: 0.5;.hotline-phone-ring-circle-fill width: 55px; height: 55px; top: 25px; left: 25px; position: absolute; background-color: rgba(230, 8, 8, 0.7); border-radius: 100%; border: 2px solid transparent; -webkit-animation: phonering-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out; animation: phonering-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out; transition: all .5s; -webkit-transform-origin: một nửa 50%; -ms-transform-origin: một nửa 50%; transform-origin: 1/2 50%;.hotline-phone-ring-img-circle background-color: #e60808;width: 33px; height: 33px; top: 37px; left: 37px; position: absolute; background-size: 20px; border-radius: 100%; border: 2px solid transparent; -webkit-animation: phonering-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out; animation: phonering-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out; -webkit-transform-origin: 1/2 50%; -ms-transform-origin: 50% 50%; transform-origin: 1/2 50%; display: -webkit-box; display: -webkit-flex; display: -ms-flexbox; display: flex; align-items: center; justify-content: center;.hotline-phone-ring-img-circle .pps-btn-img display: -webkit-box; display: -webkit-flex; display: -ms-flexbox; display: flex;.hotline-phone-ring-img-circle .pps-btn-img img width: 20px;height: 20px;.hotline-bar position: absolute; background: rgba(230, 8, 8, 0.75); height: 40px; width: 180px; line-height: 40px; border-radius: 3px; padding: 0 10px; background-size: 100%; cursor: pointer; transition: all 0.8s; -webkit-transition: all 0.8s; z-index: 9; box-shadow: 0 14px 28px rgba(0, 0, 0, 0.25), 0 10px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1); border-radius: 50px !important; /* width: 175px !important; */ left: 33px; bottom: 37px;.hotline-bar > a color: #fff; text-decoration: none; font-size: 15px; font-weight: bold; text-indent: 50px; display: block; letter-spacing: 1px; line-height: 40px; font-family: Arial;.hotline-bar > a:hover,.hotline-bar > a:active color: #fff;
-webkit-keyframes phonering-alo-circle-anim 0% -webkit-transform: rotate(0) scale(0.5) skew(1deg);-webkit-opacity: 0.1; 30% -webkit-transform: rotate(0) scale(0.7) skew(1deg);-webkit-opacity: 0.5; 100% -webkit-transform: rotate(0) scale(1) skew(1deg);-webkit-opacity: 0.1;
-webkit-keyframes phonering-alo-circle-fill-anim 0% -webkit-transform: rotate(0) scale(0.7) skew(1deg);opacity: 0.6; 50% -webkit-transform: rotate(0) scale(1) skew(1deg);opacity: 0.6; 100% -webkit-transform: rotate(0) scale(0.7) skew(1deg);opacity: 0.6;


Xem thêm: Chừng Nào Tới Tết ? Đếm Ngược Tết 2022 Bao Nhiêu Ngày Nữa Đến Tết Nguyên Đán 2022

-webkit-keyframes phonering-alo-circle-img-anim 0% -webkit-transform: rotate(0) scale(1) skew(1deg); 10% -webkit-transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg); 20% -webkit-transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg); 30% -webkit-transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg); 40% -webkit-transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg); 50% -webkit-transform: rotate(0) scale(1) skew(1deg); 100% -webkit-transform: rotate(0) scale(1) skew(1deg);