Giải bài tập 1, 2, 3 trang 36, 37 VBT toán 5 bài bác 115 : Thể tích hình lập phương cùng với lời giải chi tiết và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

 Viết số đo phù hợp vào ô trống : 

*

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- diện tích s một khía cạnh = cạnh × cạnh.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 115

- diện tích s toàn phần = diện tích s một mặt × 6.

- Thể tích = cạnh × cạnh × cạnh.

Lời giải bỏ ra tiết:

+) Hình lập phương gồm cạnh là 2,5m. 

Diện tích một phương diện hình lập phương là :

S = 2,5 × 2,5 = 6,25 (m2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

Stp = 6,25 × 6 = 37,5 (m2)

Thể tích hình lập phương là :

V = 2,5 × 2,5 × 2,5 = 15,625 (m3)

+) Hình lập phương gồm cạnh là ( displaystyle 3 over 4dm). 

Diện tích một mặt hình lập phương là :

( displaystyle S = 3 over 4 imes 3 over 4 = 9 over 16;(dm^2)) 

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

( displaystyle S_tp = 9 over 16 imes 6 = 27 over 8; (dm^2))

Thể tích hình lập phương là :

( displaystyle V = 3 over 4 imes 3 over 4 imes 3 over 4 = 27 over 64;(dm^3)) 

+) Hình lập phương có cạnh là 4cm. 

Diện tích một phương diện hình lập phương là :

S = 4 × 4 = 16 (cm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

Stp = 16 × 6 = 96 (cm2)

Thể tích hình lập phương là :

V = 4 × 4 × 4 = 64 (cm3)

+) Hình lập phương có cạnh là 5dm. 

Diện tích một khía cạnh hình lập phương là :

S = 5 × 5 = 25 (dm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

Stp = 25 × 6 = 150 (dm2)

Thể tích hình lập phương là :

V = 5 × 5 × 5 = 125 (dm3) 

Ta gồm bảng công dụng như sau : 

*


Bài 2

Một hình hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 2,2m, chiều rộng lớn 0,8m, độ cao 0,6m và một hình lập phương tất cả cạnh bằng trung bình cùng của chiều dài, chiều rộng, độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật đó.

a) Tính thể tích của từng hình trên.

b) Hình nào hoàn toàn có thể tích to hơn và lớn hơn bao nhiêu đề-xi-mét khối ?

Phương pháp giải:

- Tính độ nhiều năm cạnh hình lập phương = (chiều lâu năm + chiều rộng + chiều cao) : 3

- Tính thể tích hình hộp chữ nhật : V = chiều dài × chiều rộng × chiều cao.

- Tính thể tích hình lập phương: V = cạnh × cạnh × cạnh.

- đối chiếu thể tích của nhì hình với tìm hiệu hai thể tích đó.

Lời giải chi tiết:

a)

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là :

2,2 × 0,8 × 0,6 = 1,056 (m3)

Độ dài cạnh hình lập phương là :

(2,2 + 0,8 + 0,6) : 3 = 1,2 (m)

Thể tích hình lập phương là :

1,2 × 1,2 × 1,2 = 1,728 (m3)

b) Ta bao gồm : 1,728m3 > 1,056m3

 Do đó, thể tích hình lập phương lớn hơn thể tích hình hộp chữ nhật và to hơn số đề-xi-mét khối là :

1,728 – 1,056 = 0,672 (m3)

0,672m3 = 672dm3

Đáp số: a) Hình vỏ hộp chữ nhật : 1,056m3;

Hình lập phương : 1,728m3;

b) 672dm3.


Bài 3

Một khối kim mô hình lập phương tất cả cạnh 0,15m. Mỗi đề-xi-mét khối kim loại đó trọng lượng 10kg. Hỏi khối sắt kẽm kim loại đó trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

- Tính thể tích khối sắt kẽm kim loại ta đem cạnh nhân cùng với cạnh rồi nhân cùng với cạnh.

Xem thêm: Tải Ionline 4 - Make Video Calls Right From Your Browser

- Đổi thể tích vừa kiếm được sang đơn vị đề-xi-mét khối.

- Tính khối lượng của khối kim loại ta lấy trọng lượng của mỗi đề-xi-mét khối kim loại nhân với thể tích khối kim loại (với đơn vị chức năng đề-xi-mét khối).