Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 30, 31 Vở bài xích tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 30, 31 bài 110 Vở bài xích tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. đối chiếu hai phân số:

1. đối chiếu hai phân số:

a) (3 over 4) và (5 over 10)

b) (35 over 25) và (16 over 14)

2. So sánh hai phân số bởi hai biện pháp khác nhau:

a) (7 over 5) và (5 over 7)

b) (14 over 16) và (24 over 21)

3. So sánh hai phân số gồm cùng tử số (theo mẫu):

Nhớ lại: Trong nhì phân số tất cả cùng tử số, phân số nào bao gồm mẫu số bé nhiều hơn thì phân số đó lớn hớn.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 110

Mẫu: So sánh: (9 over 14) và (9 over 17) . Ta có 14 (9 over 17)

a) So sánh: (8 over 17) và (8 over 15) .

b) So sánh: (45 over 11) và (45 over 19) .

4. A) Viết các phân số (8 over 9) ; (4 over 9) ; (7 over 9) theo sản phẩm tự từ bé nhỏ đến lớn

b) Viết những phân số (7 over 6) ; (7 over 3) ; (7 over 5) theo sản phẩm công nghệ tự từ béo đến bé

c) Viết những phân số (4 over 5) ; (5 over 4) ; (3 over 5) theo lắp thêm tự từ bé xíu đến lớn

5. đối chiếu hai phân số

a) (4 over 9) và (5 over 4)

b) (2 over 7) và (7 over 2)

*

1.

a) Ta có: (3 over 4 = 3 imes 5 over 4 imes 5 = 15 over 20;5 over 10 = 5 imes 2 over 10 imes 2 = 10 over 20)

(15 over 20)>(10 over 20). Vậy (3 over 4) > (5 over 10)

b) Ta có: (35 over 25 = 35 imes 14 over 25 imes 14 = 490 over 350;16 over 14 = 16 imes 25 over 14 imes 25 = 400 over 350)Quảng cáo

(490 over 350)>(400 over 350). Vậy (35 over 25) > (16 over 14)

2.

Xem thêm: Lý Thuyết Chia Một Số Thập Phân Cho Một Số Tự Nhiên Trang 63

a) giải pháp 1: Ta có: (7 over 5 = 7 imes 7 over 5 imes 7 = 49 over 35;5 over 7 = 5 imes 5 over 7 imes 5 = 25 over 35)

Mà (49 over 35 > 25 over 35). Vậy (7 over 5 > 5 over 7)

Cách 2: đối chiếu hai phân số với 1.

Ta có: (7 over 5 > 1,,;,,1 > 5 over 7)

Vậy (7 over 5 > 5 over 7)

b) cách 1: Ta có: (14 over 16 = 14 imes 21 over 16 imes 21 = 294 over 336;24 over 21 = 24 imes 16 over 21 imes 16 = 384 over 336)

Mà (294 over 336 1). Vậy (14 over 16 15, nên: (8 over 17 > 8 over 15)