Tóm tắt triết lý Vật lí 12 bài xích 14: Mạch có RLC mắc tiếp nối ngắn gọn, chi tiết sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng trọng tâm Vật lí 12 bài xích 14.

Bạn đang xem: Vật lý 12 bài 14 lý thuyết


I. Cách thức giản đồ Fre – nen

1. Định khí cụ về điện áp tức thời

Trong mạch luân phiên chiều gồm nhiều đoạn mạch mắc nối liền thì năng lượng điện áp tức thời giữa hai đầu của mạch bằng tổng đại số những điện áp tức thời thân hai đầu của từng đoạn mạch ấy.

2. Phương pháp giản trang bị Fre – nen

*

II. Mạch R, L, C mắc nối tiếp

1. Định dụng cụ Ôm đến đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Tổng trở

- Đặt vào hai đầu A, B của đoạn mạch bao gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L cùng tụ điện C mắc thông liền một điện áp chuyển phiên chiều u tất cả tần số góc ω

- đưa sử cường độ dòng điện trong mạch là: i=I0cosωt

- vì chưng các phần tử ghép tiếp nối nên dòng điện qua mỗi bộ phận đều bằng nhau: iR=iL=iC=i.

- lúc đó biểu thức điện áp ở hai đầu mỗi đoạn mạch theo đúng tính chất của đoạn mạch 1 phần tử có: uR=R.I0cosωt=U0Rcosωt

uL=ZL.I0cosωt+π2=U0Lcosωt+π2

uC=ZC.I0cosωt−π2=U0Ccosωt−π2

- Điện áp hai đầu mạch: u=uR+uL+uC=U0cosωt+φ đổi thay thiên điều hòa cùng tần số góc ω

- Tổng trở của mạch: Z=R2+ZL−ZC2

- Cường độ loại điện hiệu dụng: I=UZ=UR2+ZL−ZC2=URR=ULZL=UCZC .

2. Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện

- Độ lệch sóng của điện áp u so với cường độ chiếc điện i là φ=φu−φi thỏa mãn:tanφ=ZL−ZCR

+ nếu ZL>ZC⇒φ>0⇒cường độ chiếc điện trễ pha so với điện áp nhị đầu mạch, khi đó mạch tất cả tính cảm kháng.

+ nếu ZLZC⇒φ0⇒cường độ chiếc điện sớm trộn so với điện áp nhị đầu mạch, khi ấy mạch gồm tính dung kháng.

3. Cộng hưởng điện

Khi đổi khác các thông số của mạch sao để cho ZL=ZC⇔ω=1LCthì trong mạch có hiện tượng đặc biệt quan trọng gọi là hiện tượng lạ cộng tận hưởng điện.

- Cách tạo ra hiện tượng cộng hưởng:

+ không thay đổi R, L, C, biến hóa tần số góc ω

+ không thay đổi tần số góc ωthay thay đổi L hoặc C.

Hệ quả:

- Tổng trở của mạch đạt cực tiểu: Zmin=R .

- Cường độ mẫu điện hiệu dụng của chiếc điện vào mạch đạt giá trị cực đại: Imax=UZmin=UR

- Cường độ cái điện đổi khác đồng trộn với năng lượng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch: φ=0 .

- Hệ số hiệu suất đạt rất đại: cosφ=1 .

- các điện áp tức thời thân hai phiên bản tụ điện cùng hai đầu cuộn cảm có biên độ đều bằng nhau nhưng ngược pha nhau đề nghị triệt tiêu lẫn nhau. Điện áp thân hai đầu năng lượng điện trở R bởi điện áp thân hai đầu đoạn mạch: uL=−uCUR=U


Câu 1:Trong mạch năng lượng điện xoay chiều R, L, C thông liền với u với i là năng lượng điện áp cùng cường độ chiếc điện tức thời. Chọn phát biểu đúng:

A. Uvà iluôn luôn luôn biến thiên cùng tần số.

B. Uvà iluôn luôn cùng pha.

C. Uluôn sớm pha rộng igócπ2.

D. Uluôn chậm chạp pha rộng igócπ2.

Hiển thị câu trả lời

Câu 2:Trong mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp với u với i là năng lượng điện áp và cường độ loại điện tức thời. Lựa chọn phát biểusai:

A. Uvà iluôn luôn biến thiên cùng tần số.

B. Utrễ pha rộng ikhi cảm kháng bé dại hơn dung kháng.

C. Usớm pha rộng ikhi cảm kháng lớn hơn dung kháng.

D. U,ichỉ thuộc pha lúc cảm kháng bằng dung kháng và năng lượng điện trở.

Hiển thị giải đáp

Câu 3:Trong mạch năng lượng điện xoay chiều ko phân nhánh RLC thì:

A. độ lệch sóng củauRvà u làπ2.

B. Trộn củauLnhanh rộng pha của i một gócπ2.

C. Pha củauCnhanh rộng pha của i một gócπ2.

D. Trộn củauRnhanh hơn pha của i một gócπ2.

Hiển thị lời giải

Câu 4:Trong mạch điện xoay chiều R, L, C mắc thông suốt có năng lượng điện ápu=U0cosωt+φV. Góc lệch pha giữa u với i không nhờ vào vào:

A. Tần số gócω.

B. Pha ban đầuφu.

C. độ tự cảm L.

D. điện dung C.

Hiển thị câu trả lời

Câu 5:Trong mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối liền có phương trình điện ápu=U0cosωt+φV. Góc lệch pha giữa u với i dựa vào vào:

A. Tần số góc, độ từ cảm, năng lượng điện dung, năng lượng điện trở của mạch.

B. Tần số góc, pha thuở đầu của điện áp.

C. Pha lúc đầu của năng lượng điện áp.

D. Pha thuở đầu của năng lượng điện áp, độ trường đoản cú cảm, năng lượng điện dung cùng điện trở của mạch.

Hiển thị lời giải

Câu 6:Trong mạch năng lượng điện xoay chiều R, L, C nối liền vớiωlà tần số góc, Z là tổng trở của đoạn mạch. Chọn hệ thức đúng:

A.Z=R2+2πfL−12πfC2.

B.Z=R2+ωC−1ωL2.

C.Z=R2+12πfC+2πfL2.

D.Z=R+ωL+1ωC.

Hiển thị giải đáp

Câu 7:Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Nếu tăng tần số của năng lượng điện áp ở hai đầu đoạn mạch thì:

A. điện trở giảm.

B. Dung kháng giảm.

C. Năng lượng điện trở tăng.

D. Cảm chống giảm.

Hiển thị giải đáp

Câu 8:Mạch năng lượng điện xoay chiều tất cả điện trở R, cảm khángZLvà dung khángZC. Phương pháp tính góc lệch phaφgiữa u cùng i là:

A.tanφ=ZL−ZCR.

B.tanφ=R−ZCZL.

C.tanφ=ZL+ZCR.

D.tanφ=RZ.

Hiển thị lời giải

Câu 9:Trong đoạn mạch AB bao gồm ba phần tử R, L, C ko phân nhánh. GọiuAB,uR,uL,uClần lượt là các điện áp tức thời thân hai đầu đoạn mạch, năng lượng điện trở R, cuộn dây thuần cảm và tụ điện, I là dòng điện qua đoạn mạch. Lựa chọn phát biểu đúng:

A. Độ lệch pha giữauLvàuABlàπ2.

B.uLsớm pha hơnuRlàπ2.

C.uCsớm pha rộng i làπ2.

D.uCchậm trộn hơnuABlàπ2.

Hiển thị câu trả lời

Câu 10:Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều vào nhị đầu đoạn mạch tất cả R, L, C mắc nối tiếp. Lúc trong mạch tất cả cộng hưởng điện thì điện áp thân hai đầu đoạn mạch

A. Lệch sóng so cùng với cường độ chiếc điện vào mạch.

B. Trễ pha so với chiếc điện trong mạch.

C. Thuộc pha với cường độ loại điện trong mạch.

Xem thêm: Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Đáp An, Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Đáp Án

D. Sớm pha so cùng với cường độ loại điện vào mạch.

Hiển thị giải đáp

Lý thuyết bài bác 13: các mạch năng lượng điện xoay chiều

Lý thuyết bài xích 15: công suất điện tiêu tốn của mạch năng lượng điện xoay chiều. Thông số công suất