Dao cồn điều hoà gồm vận tốc cực to là (v_max = 8pi cm/s) và gia tốc cực đại (a_max = 16pi ^2cm/s^2) thì tần số của xấp xỉ là: 
Bạn đang xem: Vận tốc cực đại của chất điểm

Sử dụng công thức khẳng định gia tốc cực lớn và vận tốc cực đại trong dao động điều hòa:

(v_max = Aomega , m a_max = omega ^2A)


Ta có: $left{ egingatheredv_ extmax = omega A hfill \a_ extmax =omega ^2A hfill \endgathered ight. o left< dfraca_ extmaxv_ extmax = dfracomega ^2Aomega A = omega = dfrac16pi ^28pi = 2pi = 2pi f o f = dfracomega 2pi ight. = 1H extz$


*
*
*
*
*
*
*
*

Một vật dao động điều hoà theo phương trình (x = 2cosleft( 5pi t + frac7pi 3 ight)cm). Biên độ giao động của đồ dùng là:


Phương trình giao động điều hòa của một hóa học điểm bao gồm dạng (x = m Acosleft( a ight)t) .Độ dài quỹ đạo của xấp xỉ là:


Một vật dao động điều hòa với phương trình $x=Acos(ωt+φ)$. Pha xê dịch tại thời khắc $t$ là:


Một vật xê dịch điều hòa theo phương trình x = 3cos(7πt +π) cm, pha xấp xỉ tại thời điểm t = 1 (s) là:


Một vật xê dịch điều hoà theo phương trình (x = m -5cos(5pi t m - 7pi /6)cm). Biên độ giao động và pha ban sơ của đồ dùng là:


Một vật dao động điều hòa tiến hành được N xấp xỉ trong thời gian ∆t giây. Chu kỳ dao động của vật là:


Một hóa học điểm xê dịch điều hòa với phương trình (x = Acos(omega t + varphi )), chu kỳ xấp xỉ của hóa học điểm được khẳng định bởi:


Một vật giao động điều hòa trong thời hạn $20$ giây vật thực hiện được $80$ giao động toàn phần. Chu kỳ dao động của đồ dùng là:


Một nhỏ lắc lò xo dao động với phương trình $x = 6c extosleft( 20pi t ight)cm$. Xác định chu kỳ, tần số giao động của chất điểm.


Chất điểm xấp xỉ điều hòa với phương trình (x = 6cosleft( 10t - dfrac3pi 2 ight)cm). Li độ của chất điểm khi pha xê dịch bằng (dfrac2pi 3)là:


Một chất điểm xê dịch điều hòa với phương trình (x = Acos(omega t + varphi )). Biểu thức gia tốc tức thời của chất điểm là:


Một vật xấp xỉ điều hòa có phương trình (x = 2cosleft( 2pi t - frac7pi 6 ight) m cm). Li độ của thiết bị tại thời khắc $t = 0,25 (s)$ là:


Một chất điểm giao động điều hòa với phương trình $x = Ac extosleft( omega t + varphi ight)$. Tốc độ cực đại vật dành được trong quy trình dao rượu cồn là:


Một hóa học điểm dao động điều hoà cùng với phương trình dạng (x = 5cos(7pi t m + dfrac7pi 6)cm).Biểu thức vận tốc tức thời của chất điểm là:


Một chất điểm xê dịch điều hòa cùng với phương trình (x = Acos(omega t + varphi )). Biểu thức vận tốc tức thời của hóa học điểm là:


Một vật xê dịch điều hoà chu kỳ luân hồi T. Call (v_max)và (a_max)tuơng ứng là vận tốc cực lớn và gia tốc cực đại của vật. Hệ thức liên hệ sai thân (v_max)và (a_max)là:


Một chất điểm xấp xỉ điều hòa tất cả tần số góc (omega ), tại thời khắc t chất điểm gồm li độ (x m left( cm ight)) và vận tốc (v m left( cm/s ight)). Biên độ dao động điều hòa của chất điểm là:


Một vật xê dịch điều hòa gồm biên độ là (2 m left( cm ight)) với tần số góc (omega = 2pi left( rad ight)) . Mang (pi ^2 = 10), vận tốc của thứ tại thời khắc vật có tốc độ (v = 2sqrt 3 pi cm/s)là:


Một vật xê dịch điều hòa bao gồm phương trình (x = 5cos(2pi t)). Tốc độ của vật dụng khi bao gồm li độ $x=3 cm$ là:


Một vật xấp xỉ điều hòa gồm phương trình (x = 5cos(2pi t - fracpi 6)cm). Lấy (pi ^2 = 10).Gia tốc của vật dụng khi gồm li độ $x= 3 cm$ là:


Một vật dao động điều hoà cùng với phương trình (x = m Acos(omega t m + varphi )), tại thời điểm $t = 0$ thì li độ $x=A$. Pha lúc đầu của giao động là:


Dao hễ điều hoà tất cả vận tốc cực đại là (v_max = 8pi cm/s)và gia tốc cực lớn (a_max = 16pi ^2cm/s^2)thì tần số của xê dịch là:


Dao đụng điều hoà bao gồm vận tốc cực to là (v_max = 16pi cm/s)và gia tốc cực lớn (a_max = 64pi ^2cm/s^2) thì biên độ của giao động là:


Một chất điểm xấp xỉ điều hoà cùng với phương trình dạng(x=cos(2pi t + dfracpi6)(cm,s)). Mang (pi ^2 =10), biểu thức gia tốc tức thời của hóa học điểm là:


Một vật thực hiện dao động ổn định trên đoạn thẳng lâu năm 12cm. Thời gian để trang bị đi được phần đường dài 24cm là 2s. Vận tốc của thứ khi trải qua vị trí thăng bằng là


Một điểm M hoạt động tròn phần đa trên một con đường tròn với tốc độ 15 cm/s. Gọi phường là hình chiếu của M lên một đường kính của mặt đường tròn quỹ đạo. Tốc độ trung bình của p. Trong một dao động toàn phần bằng
Xem thêm: Bản Kiểm Điểm Chuyển Sinh Hoạt Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng

Một vật xấp xỉ điều hòa bao gồm đồ thị biểu diễn li độ x theo thời hạn t như hình bên. Chu kì xê dịch của đồ gia dụng là

*


Đề thi thử trung học phổ thông chuyên Lam đánh - 2021

Một hóa học điểm xấp xỉ theo phương trình (x = 6co msomega mtleft( cm ight)). Xê dịch của chất điểm bao gồm biên độ là