Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Từ điển việt

*
*
*

Từ điển Việt Việt.Vietnamese-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vãn từ điển WordNet, từ bỏ điển Collocation. Tra cứu nghữ pháp

Bạn tất cả thể thiết đặt app phần mềm từ điển bên trên Windows để tra từ bỏ điển thuận tiện khi hiểu văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
tự điển a walking (living) dictionary: từ bỏ điển sống, tín đồ học rộng lớn biết các (định ngữ) có đặc thù từ điển, có đặc thù sách vở a dictionary style: văn sách vở và giấy tờ dictionary English: giờ đồng hồ Anh sách vở và giấy tờ
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục lịch trình
từ điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : tự điển tự động
composite external symbol dictionary : từ điển cam kết hiệu ngoài kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : trường đoản cú điển cam kết hiệu ngoài phức hợp
computer dictionary : tự điển laptop
descriptor dictionary : tự điển diễn đạt
dictionary code : mã từ bỏ điển
dictionary order : máy tự trường đoản cú điển
electronic commerce dictionary : từ điển điện tử
external symbol dictionary : trường đoản cú điển ký kiệu ngoài
frequency dictionary : trường đoản cú điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : từ bỏ điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ đồ dùng từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : tự điển dữ liệu tích hòa hợp
machine dictionary : tự điển thiết bị
main dictionary : tự điển thiết yếu
mechanical dictionary : tự điển cơ giới
relocation dictionary : từ điển chuyển vị
relocation dictionary : từ bỏ điển đưa vị trí
relocation dictionary : trường đoản cú điển định vị lại
relocation dictionary : tự điển tái định vị
reverse code dictionary : tự điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ bỏ điểm nguồn thông tin

*

*Xem thêm: Định Nghĩa Markup Là Gì - Phân Biệt 2 Khái Niệm Markup Và Margin

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how khổng lồ use dictionaries | compile, write | edit | publish