tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz, đến đường thẳng d : x - 12 4 = y - 9 3 = z - 1 1 cùng mặt phẳng p : 3 x + 5 y - z - 2 = 0 . Tọa độ giao điểm A của d với (P) là

A. A(1;0;1)

B. A(0;0;-2)

C. (1;1;-6)

D. A(12;9;1)


*

Chọn câu trả lời B

*


Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz, mang đến đường thẳng ∆ : x - 1 2 = y - 1 1 = z - 1 - 1 với mặt phẳng phường : x+y+z-3=0. Call d là mặt đường thẳng phía trong (P), trải qua giao điểm của Δ và (P), mặt khác vuông góc với Δ. Giao điểm của con đường thẳng d với khía cạnh phẳng tọa độ (Oxy)là

A. M(2;2;0)

B.M(-3;2;0)

C.M(-1;4;0)

D.M(-3;4;0)


Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, mang lại đường trực tiếp ∆ : x - 1 1 = y - 2 - 1 = z - 1 2 cùng mặt phẳng p : x + 2 y + z - 5 = 0 . Tọa độ giao điểm A của đường thẳng ∆ và mặt phẳng (P) là:

A. A(3;0;-1)

B. A(0;3;1)

C. A(0;3;-1)

D. A(-1;0;3)


Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz đến

A(1;2;3) B(2;0.-1) và mặt phẳng (P): x+y+z-1=0.Tọa độ giao điểm C của đường thẳng ABvà khía cạnh phẳng (P)là

A. C (2; 0; -1)

B. C (1; 1; -1)

C.C (0; 2; -1)

D.C (2; -1; 0)


Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz, đến điểm A(-1;-2;2), B(-3;-2;0) và mặt phẳng (P):x+3y-z+2=0. Vectơ chỉ phương của đường thẳng d là giao đường của phương diện phẳng (P) cùng mặt phẳng trung trực của đoạn AB tất cả tọa độ là

A. U → = 1 ; - 1 ; 0

B. U → = 2 ; 3 ; - 1

C. U → = 1 ; - 2 ; 0

D. U → = 3 ; - 2 ; - 3


Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, đến đường trực tiếp d : x = 1 - t y = 2 t z = 2 + 2 t và mặt phẳng phường : x + y - z - 1 = 0 . Giao điểm M của d cùng (P) tất cả tọa độ là

A. M(1;0;2)

B. M(3;-4;-2)

C. M(0;2;4)

D. M(1;1;1)


Trong không gian với hệ tọa độ oxyz, mang đến mặt phẳng p. : x + y + z - 3 = 0 và đường thẳng d : x - 2 1 = y + 1 - 2 = z - 1 .Gọi I là giao điểm của khía cạnh phẳng (P) với đường thẳng d. Điểm M thuộc khía cạnh phẳng (P) bao gồm hoành độ dương sao cho IM vuông góc với d cùng I M = 4 14 tất cả tọa độ là:

A.

Bạn đang xem: Trong không gian với hệ tọa độ oxyz cho đường thẳng d

M(5;9;-11)

B. M(-3;-7;13)

C. M(5;9;11)

D. M(3;-7;13)


Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường trực tiếp d : x + 2 2 = y + 1 1 = z - 3 1 với mặt phẳng p. : x + 2 y - z + 5 = 0 . Tìm kiếm tọa độ giao điểm M của con đường thẳng d cùng mặt phẳng (P)

A . M ( - 1 ; 0 ; 4 )

B . M ( 1 ; 0 ; - 4 )

C . M ( 7 3 ; 5 3 ; 17 3 )

D . M ( - 5 ; - 2 ; 2 )


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz mang lại điểm A(1;-1;1), mặt phẳng (P): x–2y+z-1=0 và con đường thẳng d: x 1 = y - 2 2 = z + 1 - 1 . Viết phương trình con đường thẳng trải qua A, tuy nhiên song với mặt phẳng (P) cắt đường trực tiếp d.

A. x - 1 1 = y + 1 1 = z - 1 1

B. x - 1 15 = y + 1 7 = z - 1 1

C.

Xem thêm: Vegetable Là Danh Từ Đếm Được Hay Không Đếm Được ? Danh Từ Đếm Được Và Không Đếm Được

x - 1 4 = y + 1 1 = z - 1 - 2

D. x - 1 13 = y + 1 6 = z - 1 - 1


Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai tuyến đường thẳng d : x - 2 1 = y - 5 2 = z - 2 1 , d " : x - 2 1 = y - 1 - 2 = z - 2 1 và hai điểm A(a;0;0), A’(0;0;b). Gọi (P) là mặt phẳng chứa d và d’; H là giao điểm của con đường thẳng AA’ với mặt phẳng (P). Một mặt đường thẳng đổi khác trên (P) nhưng luôn đi qua H mặt khác D cắt d cùng d’ thứu tự tại B, B’. Hai đường thẳng AB, A’B’ cắt nhau tại điểm M. Biết điểm M luôn luôn thuộc một đường thẳng cố định và thắt chặt có vectơ chỉ phương u → = 15 ; - 10 ; - 1 (tham khảo hình vẽ). Tính a+b

*

A. 8

B. 9

C. -9

D. 6


Lớp 0 Toán
1
0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Khoá học trên Online Math (olm.vn)