Câu 206945: Trộn 250 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả HCl 0,08M và H2SO4 0,01M với 250 ml dung dịch NaOH a mol/l được 500 ml dung dịch gồm pH = 12. Quý giá a là

A.

Bạn đang xem: Trộn 250ml dd hỗn hợp hcl 0 08m và h2so4

0,2M.

B. 0,13M.

C. 0,12M.

D.

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 7: Chứng Minh Nhân Dân Việt Nam Ta Từ Xưa Đến, Please Wait

0,1M.


Giải chi tiết:

nH+ = nHCl + 2nH2SO4 = 0,25.0,08 + 2.0,25.0,01 = 0,025 (mol)

nOH- = nNaOH = 0,25a (mol)

pH = 12 > 7 ⟹ OH- dư, H+ phản ứng hết

⟹ pOH = 14 - 12 = 2 ⟹ = 10-2M

H+ + OH- → H2O

Bđ: 0,025 0,25a (mol)

Pư: 0,025 → 0,025 (mol)

Sau: 0 0,25a - 0,025 (mol)

Mặt khác, V dd sau pư = 0,25 + 0,25 = 0,5 lít

(Rightarrow m = dfrac0,25a - 0,0250,5 = 10^ - 2 Rightarrow a = 0,12(M))


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát