500 bài bác tập trắc nghiệm Toán lớp 8 học tập kì 2 tất cả lời giải

Với cỗ 500 bài xích tập trắc nghiệm Toán lớp 8 học tập kì 2 bao gồm lời giải, lựa chọn lọc sẽ giúp học sinh khối hệ thống lại kỹ năng và kiến thức bài học với ôn luyện để đạt công dụng cao trong những bài thi môn Toán lớp 8.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 8 học kì 2

*

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 3 Đại số bao gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 4 Đại số tất cả đáp án

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 3 Hình học tất cả đáp án

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 8 Chương 4 Hình học có đáp án

Trắc nghiệm khởi đầu về phương trình bao gồm đáp án

Bài 1: Hai phương trình tương tự là nhị phương trình có

A. ­Một nghiệm như là nhau

B. Nhị nghiệm giống nhau

C. Tập nghiệm tương tự nhau

D. Tập nghiệm khác nhau

Hiển thị đáp án

Lời giải

Hai phương trình tương đương là hai phương trình tất cả cùng tập nghiệm

Đáp án phải chọn là: C


Bài 2: Chọn xác minh đúng

A. Hai phương trình được hotline là tương đương nếu chúng có cùng tập nghiệm

B. Nhị phương trình được hotline là tương tự nếu chúng tất cả cùng số nghiệm

C. Nhị phương trình được điện thoại tư vấn là tương tự nếu chúng gồm chung một nghiệm

D. Hai phương trình được gọi là tương đương nếu chúng cùng điều kiện xác định

Hiển thị đáp án

Lời giải

Hai phương trình được gọi là tương tự nếu chúng có cùng tập nghiệm

Đáp án cần chọn là: A


Bài 3: Số  là nghiệm của phương trình nào bên dưới đây?

A. X - 1 =

B. 4x2 – 1 = 0

C. X2 + 1 = 5

D. 2x – 1 = 3

Hiển thị đáp án

Lời giải

Thay x =  vào từng phương trình ta được

+)

*
 (L) bắt buộc x =  không là nghiệm của phương trình x – 1 =

+)

*
(L) phải x =  không là nghiệm phương trình x2 + 1 = 5

+)

*
(L) nên x =  không là nghiệm của phương trình 2x – 1 = 3

+) 4x2 – 1 = 0

*
(N) bắt buộc x =  là nghiệm của phương trình 4x2 – 1 = 0

Đáp án bắt buộc chọn là: B


Bài 4: Phương trình nào tiếp sau đây nhận x = 2 làm nghiệm?

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

Đáp án A loại bởi vì x = 2 không thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại xác định

Đáp án B: 22 – 4 = 4 – 4 = 0 cần x = 2 là nghiệm của phương trình đáp án B.

Đáp án C: dễ thấy 2 + 2 = 4 ≠ 0 cần x = 2 ko là nghiệm của phương trình đáp án C

Đáp án D: nạm x = 2 ta được VT = 2 – 1 = 1 ≠ (3.2 - 1) = VP bắt buộc không là nghiêm

Đáp án yêu cầu chọn là: B


Bài 5: Chọn xác minh đúng

A. 3 là nghiệm của phương trình x2 – 9 = 0

B. 3 là tập nghiệm của phương trình x2 – 9 = 0

C. Tập nghiệm của phương trình (x + 3)(x – 3) = x2 – 9 là Q

D. X = 2 là nghiệm độc nhất của phương trình x2 – 4 = 0

Hiển thị đáp án

Lời giải

+ Ta có x2 – 9 = 0 ⇔ x2 = 9 ⇔ x = ±3. Nên x = 3 là nghiệm của phương trình x2 – 9 = 0 và tập nghiệm của phương trình là 3; -3. Suy ra A đúng, B sai.

+ Xét (x + 3)(x – 3) = x2 – 9 ⇔ x2 – 9 = x2 – 9 (luôn đúng) yêu cầu tập nghiệm của phương trình là R, suy ra C sai.

+ Xét x2 – 4 = 0 ⇔ x2 = 4 ⇔ x = ±2 ⇒ phương trình bao gồm hai nghiệm x = 2; x = -2 buộc phải D sai

Đáp án bắt buộc chọn là: A


Bài 6: Cho các mệnh sau:

(I) 5 là nghiệm của phương trình 2x – 3 =

*
 

(II) Tập nghiệm của phương trình 7 – x = 2x – 8 là x = 5

(III) Tập nghiệm của phương trình 10 – 2x = 0 là S = 5.

Số mệnh đề đúng là:

A. 1

B. 0

C. 2

D. 3

Hiển thị đáp án

Lời giải

Mệnh đề (I): cố gắng x = 5 vào phương trình ta được VT = 2.5 – 3 = 7; VP =

*

Do kia VT = VP giỏi x = 5 là nghiệm của phương trình

Do kia (I) đúng

Mệnh đề (II): Sai do kí hiệu

7 – x = 2x – 8 ⇔ x = 5 yêu cầu phương trình bao gồm tập nghiệm S = 5

Vậy gồm 2 mệnh đề đúng.

Đáp án đề nghị chọn là: C


Bài 7: Phương trình nào sau đây vô nghiệm?

A. X – 1 = 0

B. 4x2 + 1 = 0

C. X2 – 3 = 6

D. X2 + 6x = -9

Hiển thị đáp án

Lời giải

+) x – 1 = 0 ⇔ x = 1Ø

+) 4x2 + 1 = 0 ⇔ 4x2 = -1 (vô nghiệm bởi 4x2 ≥ 0; Ɐx)

+) x2 – 3 = 6 ⇔ x2 = 9 ⇔ x = ± 3

+) x2 + 6x = -9 ⇔ x2 + 6x + 9 = 0 ⇔ (x + 3)2 = 0 ⇔ x + 3 = 0 ⇔ x = -3

Vậy phương trình 4x2 + 1 = 0 vô nghiệm

Đáp án nên chọn là: B


Bài 8: Phương trình nào tiếp sau đây vô nghiệm?

A. 2x – 1 = 0

B. -x2 + 4 = 0

C. X2 + 3 = -6

D. 4x2 +4x = -1

Hiển thị đáp án

Lời giải

+) 2x – 1 = 0 ⇔ x =  

+) -x2 + 4 = 0 ⇔ x2 = 4 ⇔ x = ±2

+) x2 + 3 = -6 ⇔ x2 = -9 (vô nghiệm vị -92 + 4x = -1 ⇔ 4x2 +4x + 1 = 0 ⇔ (2x + 1)2 = 0 ⇔ 2x + 1 = 0 ⇔ x = - 

Đáp án bắt buộc chọn là: C


Bài 9: Tập nghiệm của phương trình 3x – 6 = x – 2 là

A. S = 2

B. S = -2

C. S = 4

D. S = Ø

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta bao gồm 3x – 6 = x – 2 ⇔ 3x – x = -2 + 6 ⇔ 2x = 4 ⇔ x = 2

Tập nghiệm của phương trình là S = 2

Đáp án cần chọn là: A


Bài 10: Phương trình

*
 có tập nghiệm là

A. S = ±4

B. S = ±2

C. S = 2

D. S = 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

ĐKXĐ: x + 4 ≠ 0 ⇔ x ≠ -4

Phương trình ⇔ 3x2 – 12 = 0 ⇔ x2 = 4 ⇔ x = ±2 (tm)

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = ±2

Đáp án yêu cầu chọn là: B


Bài 11: Có bao nhiêu nghiệm của phương trình |x + 3| = 7?

A. 2

B. 1

C. 0

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có:

*
 

Vậy phương trình tất cả hai nghiệm x = 4; x = -10

Đáp án phải chọn là: A


Bài 12: Số nghiệm của phương trình 5 - |2x + 3| = 0 là

A. 2

B. 1

C. 0

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Vậy phương trình có hai nghiệm x = 1; x = -4

Đáp án bắt buộc chọn là: A


Bài 13: Hai phương trình như thế nào sau đó là hai phương trình tương đương?

A. X – 2 =4 với x + 1 = 2

B. X = 5 với x2 = 25

C. 2x2 – 8 = 0 và |x| = 2

D. 4 + x = 5 với x3 – 2x = 0

Hiển thị đáp án

Lời giải

+) Xét x – 2 = 4 ⇔ x = 6 và x + 1 = 2 ⇔ x = 1 buộc phải hai phương trình x – 2 =4 cùng x + 1 = 2 không tương đương

+) Xét phương trình x2 = 25 ⇔ x = ±5 phải phương trình x2 = 25 bao gồm hai nghiệm. Suy ra nhì phương trình x = 5 với x2 = 25 không tương đương.

+) Xét phương trình 4 + x = 5 ⇔ x = 1, nhưng x = 1 không là nghiệm của phương trình x3 – 2x = 0 (vì 13 – 2.1= -1 ≠ 0) phải hai phương trình 4 + x = 5 cùng x3 – 2x = 0 không tương đương.

+) Xét phương trình 2x2 – 8 = 0 ⇔ 2x2 = 8 ⇔ x2 = 4 ⇔

*

Nhận thấy nhì phương trình trên gồm cùng tập nghiệm 2; -2 phải chúng tương đương.

Đáp án phải chọn là: C


Bài 14: Số cặp phương trình tương đương trong số cặp phương trình sau là:

(I) x – 2 =4 với x + 1 = 2

(II) x = 5 với x2 = 25

(III) 2x2 – 8 = 0 cùng |x| = 2

(IV) 4 + x = 5 và x3 – 2x = 0

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

+) Xét x – 2 = 4 ⇔ x = 6 với x + 1 = 2 ⇔ x = 1 cần hai phương trình x – 2 =4 với x + 1 = 2 ko tương đương

+) Xét phương trình x2 = 25 ⇔ x = ±5 phải phương trình x2 = 25 tất cả hai nghiệm. Suy ra nhì phương trình x = 5 với x2 = 25 không tương đương.

+) Xét phương trình 4 + x = 5 ⇔ x = 1, mà lại x = 1 ko là nghiệm của phương trình x3 – 2x = 0 (vì 13 – 2.1= -1 ≠ 0) phải hai phương trình 4 + x = 5 cùng x3 – 2x = 0 không tương đương.

+) Xét phương trình 2x2 – 8 = 0 ⇔ 2x2 = 8 ⇔ x2 = 4 ⇔

*

Nhận thấy nhì phương trình trên có cùng tập nghiệm 2; -2 phải chúng tương đương.

Vậy chỉ có 1 cặp phương trình tương đương trong số cặp đã cho

Đáp án cần chọn là: A


Bài 15: Phương trình nào dưới đây nhận x = a (a là hằng số khác 0 và 1) làm cho nghiệm

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

Thay x = a vào từng phương trình ta được

+) 5.a – 3a = 2 ⇔ 2a = 2 ⇔ a = 1 (loại) cần x = a ko là nghiệm của phương trình 5x – 3a = 2

+) a2 = a ⇔

*
 (loại) đề xuất x = a không là nghiệm của phương trình x2 = a

+)

*
(loại) buộc phải x = a ko là nghiệm của phương trình
*

+) a2 – a.a = a2 – a2 = 0 đề xuất x = a là nghiệm của phương trình x2 – a.x = 0

Đáp án yêu cầu chọn là: B


Trắc nghiệm Định lí Ta-lét trong tam giác có đáp án

Bài 1: Viết tỉ số cặp đoạn thẳng bao gồm độ nhiều năm như sau: AB = 4dm, CD = 20 dm

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

AB = 4dm, CD = 20 dm ⇒

*

Vậy

*
 là tỉ số 2 đoạn thẳng (cùng đối kháng vị)

Đáp án nên chọn là: B


Bài 2: Viết tỉ số cặp đoạn thẳng bao gồm độ dài như sau: AB = 12cm, CD = 10 cm

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

AB = 12cm, CD = 10 cm ⇒

*

Vậy

*
 là tỉ số 2 đoạn trực tiếp (cùng đối chọi vị)

Đáp án bắt buộc chọn là: B


Bài 3: hãy chọn câu sai. Cho hình vẽ với AB Hiển thị đáp án

Lời giải

Theo định lý đảo của định lý Ta-lét. Nếu một mặt đường thẳng giảm hai cạnh của một tam giác cùng định ra trên hai cạnh này gần như đoạn thẳng tương xứng tỉ lệ thì con đường thẳng đó song song cùng với cạnh còn sót lại của tam giác.

Nên D sai.

Đáp án phải chọn là: D


Bài 4: Cho hình vẽ. Điều khiếu nại nào dưới đây không suy ra được DE // BC?

*

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

Theo định lý đảo của định lý Ta-lét. Trường hợp một mặt đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác với định ra trên nhì cạnh này đầy đủ đoạn thẳng khớp ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.

Dễ thấy, từ những điều kiện

*
 ta đa số suy ra được DE // BC.

Chỉ có D sai.

Đáp án đề xuất chọn là: D


Bài 5: Cho hình vẽ, trong đó DE // BC, AD = 12, DB = 18, CE = 30. Độ nhiều năm AC bằng:

*

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Vì DE // BC, theo định lý Ta-lét ta có:

*

Nên AC = AE + EC = 50 cm

Đáp án nên chọn là: C


Bài 6: Cho hình vẽ, trong các số đó DE // BC, AE = 12, DB = 18, CA = 36. Độ dài AB bằng:

A. 30

B. 36

C. 25

D. 27

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì DE // BC, theo định lý Ta-lét ta có:

*

Nên AB = AD + DB = 9 + 18 = 27 cm

Đáp án cần chọn là: D


Bài 7: Chọn câu vấn đáp đúng:

Cho hình thang ABCD (AB // CD), O là giao điểm của AC với BD. Xét các xác minh sau:

*

A. Chỉ có (I) đúng

B. Chỉ tất cả (II) đúng

C. Cả (I) cùng (II) đúng 

D. Cả (I) và (II) sai

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

*

Đáp án đề nghị chọn là: A


Bài 8: Chọn câu trả lời đúng:

Cho hình thang ABCD (AB // CD), O là giao điểm của AC với BD. Xét các xác định sau:

*

Số khẳng định đúng trong các xác minh trên là:

A. 1

B. 2

C. 0

D. 3

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

*

Vậy gồm 2 xác định đúng.

Đáp án đề nghị chọn là: B


Bài 9: Cho biết M thuộc đoạn trực tiếp AB thỏa mãn nhu cầu

*
?

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Đáp án yêu cầu chọn là: C


Bài 10: Cho biết M nằm trong đoạn trực tiếp AB thỏa mãn

*
số k thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại nào dưới đấy?

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Đáp án đề xuất chọn là: C


Bài 11: Cho hình vẽ, trong số đó AB // CD cùng DE = EC. Trong các xác minh sau, tất cả bao nhiêu xác định đúng?

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Đáp án cần chọn là: C


Bài 12: Cho hình vẽ, trong những số ấy AB // CD và DE = EC. Vào các xác minh sau, có bao nhiêu xác định đúng?

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Theo định lý Ta-lét:

*

*

Vậy cả 4 xác định đã cho hầu như đúng.

Xem thêm: Hỏi Nghĩa 2 Cụm Từ, " On Track Là Gì ? I'Ll Be Back On Track Có Nghĩa Là Gì

Đáp án đề xuất chọn là: D


Bài 13: Chọn câu trả lời đúng. Cho hình bên, biết DE // AC, tra cứu x:

*

A. X = 6,5

B. X = 6,25

C. X = 5

D. X = 8

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì DE // AC, áp dụng định lý Talet, ta có: 

*

Đáp án phải chọn là: B


Bài 14: Chọn câu trả lời đúng. Cho hình bên biết ED ⊥ AB, AC ⊥ AB, tra cứu x:

*

A. X = 3

B. X = 2,5

C. X = 2

D. X = 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có: ED ⊥ AB, AC ⊥ AB ⇒ DE // AC (từ vuông góc đến song song), áp dụng định lý Talet, ta có:

*

⇔ x2 + 6x – 27 = 0

Vậy x = 3

Đáp án đề nghị chọn là: A


Bài 15: Cho tam giác ABC bao gồm AB = 9cm, điểm D trực thuộc cạnh AB thế nào cho AD = 6cm. Kẻ DE tuy vậy song cùng với BC (E Є AC), kẻ EF tuy nhiên song với CD (F Є AB). Tính độ nhiều năm AF.

A. 6 cm

B. 5 cm

C. 4 cm

D. 7 cm

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Áp dụng định lý Ta-lét:

*

Đáp án yêu cầu chọn là: C


❮ bài trướcBài sau ❯
*

giáo dục và đào tạo cấp 1, 2
giáo dục cấp 3