Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên


Bạn đang xem: Tính x 1 x 2 x 1

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Thực hiện nay phép tính:a,4.(x+3)/3x2-x : x2+3x/1-3x

b, x+1/x2-2x-8 . 4-x/x2+xc, 9x+5/2(x-1)(x+3)2- 5x-7/2(x-1)(x+3)2d, 18/(x-3)(x2-9)-3/x^2-6x+9-x/x^2-9

e, 1/x2-x+1+1/1-x2+2/x3+1


*

*

*

1.(2x+3).(x-5)+2x(3-x)+x-10

=2x^2 -10x+3x-15+6x-2x^2+x-10

=2x-25

2.(-x-2)3+(2x-4).(x2+2x+4)-x2.(x-6)

=-x^3+6x^2-12x-8+2x^3+4x^2+8x-4x^2+8x-16-x^3+6x^2


1/ tiến hành phép tính:

a/ x2(x - 2x3)

b/(x2+1).5x

c/(x-2)(x2+2x+4)

d/ (x - 2)(x2+2x+4)

e/ (x2- 1)(x2+ 1)

f) (2x-1)(3x + 2)(3 - x)


Bài 1: Tính:

a) x2(x-2x3); b) (x2+1)(5-x); c) (x-2)(x2+3x-4); d) (x-2)(x-x2+4); e) (x2-1)(x2+2x); f) (2x-1)(3x+2)(3-x)

Bài 2: Tính:

a) (x-2y)2; b) (2x2+3)3; c) (x-2)(x2+2x+4); d) (2x-1)3

Bài 3: Rút gọn biểu thức:

a) (6x+1)2+(6x-1)2-2(1+6x)(6x-1); b) 3(22+1)(24+1)(28+1)(216+1); c)x(2x2-3)-x2(5x+1)+x2; d) 3x(x-2)-5x(1-x)-8(x2-3)

Bài 4: Tính nhanh:

a) 1012; b) 97.103; c) 772+232+77.46; d) 1052-52; e) A= (x-y)(x2+xy+y2)+2y3tại x=(dfrac23)và y=(dfrac13)


Bạn chăm chú đăng lẻ câu hỏi!1/

a/(=x^3-2x^5)

b/(=5x^2+5-x^3-x)

c/(=x^3+3x^2-4x-2x^2-6x+8=x^3=x^2-10x+8)

d/(=x^2-x^3+4x-2x+2x^2-8=3x^2-x^3+2x-8)

e/(=x^4-x^2+2x^3-2x)

f/(=left(6x^2+x-2 ight)left(3-x ight)=17x^2+5x-6-6x^3)


Bài 1. Triển khai các phép nhân a) 4x(3x – 1) – 2(3x + 1) – (x + 3)

b) 3x(4x – 3) – (2x – 1)(6x + 5)

c) 4x(3x2 – x) – (2x + 3)(6x2 – 3x + 1)

d) (x – 2)(x + 2)(x2 + 4)


(a,=12x^2-4x-6x-2-x-3=12x^2-11x-5\b,=12x^2-9x-12x^2-4x+5=5-13x\c,=12x^3-4x^2-12x^3-12x^2+7x-3=-16x^2+7x-3\d,=left(x^2-4 ight)left(x^2+4 ight)=x^4-16)


V . CÁC PHÉP TOÁN VỀ PHÂN THỨC :

Bài 1 : thực hiện các phép tính sau :

b) x+3/x-2+4+x/2-x

Bài 2 : Thức hiện những phép tính sau :

a) x+1/2x+6+2x+3/x2+3x

d) 3/2x2y +5/xy2+ x/y3

e) x/x-2y +x/x+2y + 4xy/4y2-x2

g) x+3/x+1 +2x-1/x-1 +x+5/X2-1 ;


Bài 1:

b:(=dfracx+3-4-xx-2=dfrac-1x-2)

Bài 2:

a:(=dfracx+12left(x+3 ight)+dfrac2x+3xleft(x+3 ight))

(=dfracx^2+x+4x+62xleft(x+3 ight)=dfracx^2+5x+62xleft(x+3 ight)=dfracx+22x)

d:(=dfrac32x^2y+dfrac5xy^2+dfracxy^3)

(=dfrac3y^2+10xy+2x^32x^2y^3)

e:(=dfracx^2+2xy+x^2-2xy-4xyleft(x+2y ight)left(x-2y ight)=dfrac2x^2-4xyleft(x+2y ight)cdotleft(x-2y ight)=dfrac2xx+2y)


1/ triển khai phép nhân :

a) x2( 5x3- x -(dfrac12))

b) ( 3xy - x2+ y )(dfrac23)x2y

c) x2( 4x3 -5xy + 2x ) ( -(dfrac12)xy )

2/ tìm x, biết

a) 3x( 12x - 4 ) - 9x (4x - 3 ) = 30

b ) x( 5 - 2x ) + 2x ( x - 1)= 15


2.

a. 3x(12x - 4) - 9x(4x - 3) = 30

36x2- 12x - 36x2+ 27x = 30

36x2- 36x2- 12x + 27x = 30

15x = 30

x = 2

b. X(5 - 2x) + 2x(x - 1) = 15

5x - 2x2+ 2x2- 2x = 15

-2x2+ 2x2+ 5x - 2x = 15

3x = 15

x = 5


a) x2( 5x3- x -12" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1212)= 5x5-x3-1212x

b) ( 3xy - x2+ y )23" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">2323x2y= 6969x3y2- 2323x4y+ 2323x2y2

c) x2( 4x3 -5xy + 2x ) ( -12" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1212xy )=(4x5-5x3y+2x3).(-1212xy)

= -4848x6y +6060x4y2-2424x4y

2/ tìm kiếm x, biết

a) 3x( 12x - 4 ) - 9x (4x - 3 ) = 30

=> 36x2-12x-36x2+27x=30

=> -12x +27x=30

=> 15x = 30

=>x =2

b ) x( 5 - 2x ) + 2x ( x - 1)= 15

=> 5x-2x2+2x2-2x=15

=> 3x=15

=>x=5


1)(left(x^3-8 ight):left(x-2 ight)=left:left(x-2 ight)=x^2+2x+4)

2)(left(x^3-1 ight):left(x^2+x+1 ight)=left:left(x^2+x+1 ight)=x-1)

3)(left(x^3+3x^2+3x+1 ight):left(x^2+2x+1 ight)=left(x+1 ight)^3:left(x+1 ight)^2=x+1)

4)(left(25x^2-4y^2 ight):left(5x-2y ight)=left:left(5x-2y ight)=5x+2y)


Chủ đề 1: tiến hành phép tính

1) (2x+3).(2x-3)-4x.(x+5)

2) 6/x2- 9+ 5/x-3 + 1/x+3

3)5x.(x-3)+(x-2)2

4) 4x/x+2 - 3x/x-2 + 12x/ x2- 4

5) x(x+2) - ( x-3)(x+3)

6) 1/3x-2 + -4/3+2 + 6-3x/9x2- 4

7)2x.(3x-1)+(x+2)2

8) 6/x+3 - 6/x-3 + 9x+9/x2- 9

9) (2x - 5)2- x(4x-13)

10) x-1/x + 4/x+8 + 8/x2+ 8x

11) (2x+1)2+ (x-5)(x+5)-x(5x+7)

12) 6/x2-9 + 5/x-3 + 1/x+3

13) 6x(5x-2)+(2x+3)2

14) x/x-2 + -2/x-3 + x(1-x)/x2-9

15) (x-2)2-x(x+5)

16) 2/x+3 + 3/x-3 + -6/x2-9

17) 3x(x-3) + (3x-1)2


(left(2x+3 ight)left(2x-3 ight)-4xleft(x+5 ight)=4x^2-9-4x^2-20x=-20x-9)

(5xleft(x-3 ight)+left(x-2 ight)^2=5x^2-15x+x^2-4x+4=6x^2-19x+4)

(xleft(x+2 ight)-left(x-3 ight)left(x+3 ight)=x^2+2x-left(x^2-9 ight)=x^2+2x-x^2+9=2x+9)


Bài 1:

a)Thực hiện nay phép phân tách đa thức (2x4 – 5x3 + 2x2 +2x - 1) mang lại đa thức (x2 – x - 1)

b)Tìm a để nhiều thức x^4-x^3+6x^2-x+a phân tách hết mang đến đa thức x^2-x+5
Xem thêm: Quang Sai Là Gì ? Quang Sai Màu Là Gì

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên