Phần a closer look 1 cung cấp cho mình học những từ vựng và cách phát âm câu theo nhà đề các ngành nghề bằng tay truyền thống. Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng tương tự như gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Vocabulary:

Dưới đây là tổng thích hợp từ vựng của Unit 1:

Artisan (n): thợ làm cho nghề thủ côngAttraction (n): điểm hấp dẫnAuthenticity (n): thậtCast (v): đúcCraft(n): Nghề thủ công, kỹ năng làm nghề thủ côngCraftman (n): thợ có tác dụng đồ thủ côngCross (v): đan chéoDrumhead (n): khía cạnh trốngEmbroider (v): thêuFrame (n): khungHandicraft (n): thành phầm thủ côngLacquerware (n): đồ sơn màiLayer (n): lớp (lá)Mould (v): đổ khuôn, chế tạo ra khuônPreserve (v): bảo vệ, bảo tồnRemind (v): gợi nhớSculpture (n): điêu khắc, vật điêu khắcSet off (ph.v): khởi hànhStrip (n): dàiSurface (n): bề mặtTeam – building: tạo đội ngũThread (n): sợiTreat (v): xử trí (chất thải)Turn up (ph.v): xuất hiệnWeave (v): đan (rổ, giá), dệt vảiWorkshop (n): công xưởng, xưởng

1. Write the verbs in the box under the pictures. One of them should be used twice.

Bạn đang xem: A closer look 1 unit 1 sgk tiếng anh 9 mới

Điền những động tự sau vào trong bảng. Một trong số chúng phải được dùng 2 lần. 

*

A cast B. Carve C. Embroider D. Weave E. Mould F. Weave G. Knit

2a. Match the verbs in column A with the groups of nouns in column B.

Nối những động từ ở cột A với danh từ làm việc cột B 

A

B

 

1. Carve

a. Handkerchiefs, table cloths, pictures

1-b

2. Cast

b. Stone, wood, eggshells

2-d

3. Weave

c. Clay, cheese, chocolate

3-e

4. Embroider

d. Bronze, gold, iron

4-a

5. Knit

e. Basket, carpets, silk, cloth

5-f

6. Mould

f. Sweaters, toys, hats

6-c

b, Now write the corect verb forms for these verbs.

Viết lại dạng đúng của những động tự sau

Infinitive

Past tense

Past participle

1. Khổng lồ carve

I carved it

It was carved

2. To cast

I casted it

It was casted

3. To weave

I wove it

It was woven

4. Lớn embroider

I embroidered it

It was embroidered

5. To knit

I knitted it

It was knitted

6. Lớn mould

I moulded it

It was moulded

 

3. What are some places of interest in your area? Complete the word web. One word can belong to lớn more than one category.

Địa điểm tham qua ở vị trí bạn là gì? hoàn thành sơ đồ gia dụng sau. Một từ có thể thuộc nhiều hơn thế 1 mục 

*

4. Complete the pasage by filling each blank with a suitable word from the box. 

Hoàn thành đoạn văn bằng phương pháp điền vào địa điểm trống từ tương thích trong bảng

Attraction historical traditional handicrafts culture excercise

Some people say that a place of interest is a place famous for its scenery or a well-known (1) historical site. I don’t think it has to be so limited. In my opinion, a place of interest is simply one that people lượt thích going to.

In my town, the park is a(n) (2) attration because many people love spending time there. Old people vì chưng (3) exercise and walk in the park. Children play games there while their parents sit & walk with each other. Another place of interest in my town is Hoa Binh market. It’s a(n) (4) traditional market with a lot of things lớn see. I love to lớn go there because to lớn buy food and clothes, & watch other people buying and selling. Foreign tourists also like the market because they can experience the (5) culture of Vietnamese people, and buy woven cloth & other (6) handicrafts as souvernirs.

Pronunciation:

Stress on nội dung words in sentences.(Trọng âm câu)

Pronunciation:

5a. Listen lớn the speaker read the following sentences & answer the questions.

Nghe bạn nói đọc các câu sau rồi trả lời câu hỏi 

Audio script:

The craft village lies on the river bank.

This painting is embroidered.

What is this region famous for?

Drums aren"t made in my village.

A famous artisan carved this table beautifully.

1. Which words are louder và clearer than the others? (Từ nào được đọc to với rõ hơn rất nhiều từ khác?)

The craft village lies on the river bank.

This painting is embroidered.

What is this region famous for?

Drums aren"t made in my village.

famous artisan carved this table beautifully.

2. What kinds of words are they? (Chúng là nhiều loại từ gì) 

Noun, Adjective, Adverb and Verb

3. Which words are not as loud & clear as the others? (Những từ bỏ nào ko được đọc to và rõ hơn các từ khác?)

The, on, in , this, my, for

4. What kinds of words are they? (Chúng là một số loại từ gì?)

Article, preposition & Possessive adjective, & wh-question words.

b, Now listen, check, và repeat 

Bây giờ hãy nghe, kiểm soát và nhắc lại

In spoken English, the following kinds of words are usually stressed: main verbs, nouns, adjectives, adverbs, wh-question words, và negative auxiliaries (e.g. Don"t).

Words such as pronouns, prepositions, articles, conjunctions, possessive adjectives, be (even if it is a main verb in the sentence), và auxiliary verbs are normally unstressed.

1. The Art Museum is a popular place of interest in my city.2. This cinema attracts lots of youngsters3. The artisans mould clay khổng lồ make traditional pots.4.

Xem thêm: Relevantknowledge Là Gì - Làm Thế Nào Để Loại Bỏ Virus Rlvknlg

Where do you like going at weekend?5. We shouldn’t destroy historical buildings.