Dưới đây là phần khởi rượu cồn của Unit 1, nhằm trình làng về chủ thể xuyên suốt tương tự như giúp bạn đọc có được một cái nhìn tổng quan về nhà đề. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài xích tập cùng phần dịch nghĩa nhằm giúp các bạn hiểu với làm bài xích tập xuất sắc hơn,

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

1. Listen & read:

Nghe cùng đọc

Duong và Nick: Good morning. Guide: Good morning. Can I help you ?Nick: Yes, We ‘d like to know something about the cultural groups of Viet Nam.Duong : Right. Is it true that there are 54 ethnic groups in our country?Guide: Exactly.Nick: How interesting! I am curious about them now. Which group is the largest?Guide: Well, the Viet (or Kinh) have the largest number of people, accounting for about 86% of the population. 53 others are called ‘ethnic minority peoples’.Nick: and where vị they live?Guide: All over the country. Some groups lượt thích the Tay, Hmong Yao... Live mostly in the mountainous regions in the north, and the Cham, khme, Ede.... Live in the central Highland & some southern provinces.Nick: I see. Và do they speak their own languages?Guide: Yes, và they have their own ways of life, & customs and traditions.Nick: That’s awesome! I’d like to find out more about them.Guide: Ok. I’ll show you around and tell you some interesting...

Bạn đang xem: Unit 3 lớp 8 getting started

Dịch:

Dương cùng Nick: chào buổi sáng.Hướng dẫn viên: xin chào buổi sáng. Tôi giúp gì cho những em nào?Nick: Vâng, bọn chúng em ao ước biết vài ba diều về những nhóm văn hóa của Việt Nam. Dương: Đúng vậy. Bao gồm thật là bao gồm 54 nhóm dân tộc bản địa ở quốc gia chúng ta không?Hướng dẫn viên: bao gồm xác.Nick: thiệt thú vị! Em tò mò về chúng ta đấy. Nhóm nào là lớn số 1 vậy?Hướng dẫn viên: À, người việt nam (hoặc bạn Kinh) có số tín đồ lớn nhất, chiếm khoảng tầm 86% dân số. 53 team khác được gọi là dân tộc bản địa thiểu số.Nick: cùng họ sống sống đâu?Hướng dẫn viên: Khắp đất nước. Vài team như fan Tày, H’mong, Dao... Sống hầu như ở những quanh vùng miền núi phía Bắc, và tín đồ Chăm, Khmer, Ê Đê... Sống ở Tây Nguyên với vài tỉnh giấc phía Nam.Nick: Em gọi rồi. Cùng họ nói ngôn từ riêng của họ phải không?Hướng dẫn viên: Đúng vậy, với họ tất cả cách sống riêng biệt của họ cũng giống như phong tục và truyền thống cuội nguồn riêng.Nick: thật tuyệt! Em muốn tò mò hơn về họ.Hướng dẫn viên: Được. Cô sẽ dẫn các em đi vòng quanh cùng nói cho các em nghe vài nét thú vị...

a. Find the opposite of these words in the conversation.

Tìm từ trái nghĩa với rất nhiều từ này trong bài xích đàm thoại

1. Boring 2. Smallest 3. Majority 4. Northern 

b. Read the conversation again & answer the questions

Đọc bài đàm thoại lần tiếp nữa và trả lời những câu hỏi

1. Where are Duong và Nick?

They are in the Museum of Ethnology.

2. What bởi vì they want lớn know?

They want to lớn know about the ethnic groups of Vietnam.

3. How many ethnic group are there in Vietnam?

There are 54 ethnic groups.

4. Which ethnic group has the largest population?

The Viet (or Kinh) have the largest population.

5. Do the ehtnic minority peoples have their own customs and traditions?

Yes, they do.

c. Can you find the following expression in the conversation? Try lớn explain what they mean.

Bạn rất có thể tìm gần như thành ngữ trong bài đàm thoại không? Cố gắng phân tích và lý giải chúng tất cả nghĩa gì.

1. Exacly: used as a reply, agreeing with what somebody has just said, or emphasising that it is correct.2. How interesting! How + adj/adv: used to lớn show a strong reaction lớn something.3. I see: used lớn show you understand what someone said.4. That’s awesome!: Used lớn express your compliments with something

d. Work in pairs. Use facts from the conversation lớn make short role – plays using the expressions in c.

Làm theo cặp. Sử dụng những vụ việc trong bài xích đàm thoại để đóng phần đa vai ngắn áp dụng thành ngữ trong phần c.

2. Use the words & phrases in the box lớn label each picture.

Sử dụng mọi từ và các từ trong form dể call tên mỗi bức hình.

*

*

1. Five-coloured sticky rice (xôi 5 màu)2. Terraced fields (ruộng bậc thang)3. Festival (lễ hội)4. Folk dance (điệu múa dân gian)5. Open-air market (chợ trời)6. Musical instrument (nhạc cụ)7. Costume (trang phục)8. Stilt house (nhà sàn)

3. Complete the following sentences with the words & phrases in the box.

Hoàn thành gần như câu sau với rất nhiều từ và cụm từ trong khung.

Xem thêm: Viên Ngựa Hồng Phiến Là Gì, Các Loại Ma Túy Phổ Biến Bạn Cần Biết (Phần 2)

1. Ethnic 2. Heritage 3. Stilt house3. Festivals 5. Thành viên 6. Terraced fields 

4. GAME: QUICK QUIZ

Work in pairs. Ask & answer, using these cues.