Phần a closer look 1 cung cấp cho bạn học những từ vựng và giải pháp phát âm câu theo nhà đề hoạt động trong thời gian rỗi. Bài viết cung cấp những từ vựng tương tự như gợi ý giải bài xích tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Vocabulary 1. Look at the following pie chart on leisure activities in the US và answer the questions.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8 unit 1 a closer look 1

Nhìn vào biểu đồ hình tròn trụ sau về những chuyển động ở Mỹ và vấn đáp những câu hỏi.

*

Answer the questions:

1. How much leisure time did people in the US have on an average day in 2012?

In 2012, people in the US spent 5.1 hours a day on sports ang leisure activities

2. What did they vì chưng in their leisure time?

The main activities they did include watching TV, socialising và comunicating, reading, participating in sports and exercise, using computers for leisure, relaxing và thinking.

3. What were the three most common activities?

The three most common activities were watching TV, socialising and comunicating, & using computers fot leisure

2. Complete the table with information from the pie chart. Name

Hoàn thành bảng sau với thông tin từ biểu thiết bị hình tròn ở trên.

Name of an activity

Verb

Relaxing

Thinking

Using

Doing

Watching

Reading

Socialising

communicating

Relax

Think

Use

Do

Watch

Read

Socialise

communicate

3. Look at the words. Match them khổng lồ the category labels.

Nhìn vào các từ. Nối bọn chúng với tên loại.

1. Skateboarding, football, badminton: e. Playing sport2. A novel, poetry, a magazine: b. Reading3. The news, a reality show, a comedy: f. Watching TV4. A new language, a skill: a. Learning something interesting5. Collecting stamps, making origami: d. Having hobbies6. Going khổng lồ local performances, visiting museums: h. Going lớn cultural events/places7. Visiting relatives, going shopping, doing DIY: c.spending time with family8. Texting, going to the cinema, hanging out : g. Socialising with friends

4. How much time vị you spend a day on leisure activities? What are the three ativities that you bởi vì the most? nội dung your idea with a partner.

Em dành riêng bao nhiêu thời hạn trong một ngày mang đến những chuyển động thư giãn nghỉ ngơi ngơi? Ba hoạt động thư giãn làm việc nào cơ mà em làm nhiều nhất? chia sẻ những ý kiến của em cùng với một bạn học.

1. How much time bởi you spend a day on leisure activities?2. What are the three activities that you bởi the most? nói qua your ideas with a partner.

Pronunciation

/br/ & /pr/ 

5. Complete the words under the pictures with /br/ or /pr/. - Listen to check answers: 

Hoàn thành đa số từ dưới những bức ảnh với /br/ tốt /pr/. Nghe để đánh giá những câu trả lời của em và lặp lại.

*

1. A_pr_icot2. _b_ridge3. _br_acelet4. _br_ead5. _pr_incess6. _pr_esident7. _pr_esent8. _br_occoli

6. Listen và repeat.

Xem thêm: Tai Game Đanh Bai - Game Đánh Bài Online

Nghe với lặp lại.

1. She loves making apricot jam.2. My dad likes making bread in his không tính phí time.3. Hien is our club president.4. Mai keeps all her bracelets in a beautiful box.5. You will need a brush if you want to lớn paint your room.6. This is a wonderful present. Thanks so much!