*
*
*
*
*
*
*
*

Thủy phân trọn vẹn một lượng tristrearin trong hỗn hợp NaOH (vừa đủ), thu được một mol glyxerol và:


Đun glixerol với láo hợp các gồm n axit béo không giống nhau (có xúc tác H2SO4) có thể thu được từng nào loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho hỗn hợp X tất cả 2 axit béo RCOOH cùng R’COOH công dụng với glixerol. Con số chất to tối đa rất có thể thu được là từng nào ?


Thủy phân 1 chất bự X trong môi trường axit, sau làm phản ứng thu được glixerol với 2 axit béo.

Xác định số đồng phân cấu trúc của X ?


Thủy phân hoàn toàn chất béo X trong môi trường xung quanh axit, thu được axit oleic và axit stearic bao gồm tỉ lệ mol tương xứng 1 : 2. Cân nặng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 công dụng hoàn toàn cùng với H2O dư, đun nóng, bao gồm xúc tác H2SO4 nhận được m gam glixerol. Quý giá của m là


Xà phòng hóa trọn vẹn trieste X bằng dd NaOH chiếm được 9,2g glixerol với 83,4g muối của một axit no. Axit đó là


Xà chống hoá hoàn toàn 17,24 gam hóa học béo bắt buộc vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng thu được trọng lượng xà chống là


Đun nóng hóa học béo đề xuất vừa đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trọng lượng (kg) glixerol chiếm được là


Một một số loại chất béo gồm M tb = 792,8. Trường đoản cú 10 kilogam chất mập trên đang điều chế được m kg xà phòng natri bao gồm 28% hóa học phụ gia. M có giá trị


Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hóa học béo, chiếm được CO2 và H2O hơn nhát nhau 7 mol. Khía cạnh khác, a mol chất phệ trên công dụng tối đa với 800 ml hỗn hợp Br2 1M. Quý giá của a là


Cho các phát biểu sau:

(a) Chất bự được gọi tầm thường là triglixerit tốt triaxylglixerol.

Bạn đang xem: Thủy phân tristearin trong môi trường axit

(b) hóa học béo nhẹ hơn nước, ko tan trong nước tuy thế tan các trong dung môi hữu cơ.

(c) bội phản ứng thủy phân chất phệ trong môi trường xung quanh axit là phản bội ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein tất cả công thức theo lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số phát biểu đúng là


Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong hỗn hợp NaOH (dư), đun nóng hiện ra ancol là


Cho triolein lần lượt tính năng với Na, H2 (Ni, to), dung dịch NaOH (to), Cu(OH)2. Số trường hợp bao gồm phản ứng xảy ra là:


Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong dung dịch NaOH thu được glixerol, natri stearate với natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được H2O cùng 9,12 mol CO2. Còn mặt khác m gam X chức năng hoàn toàn cùng với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) thu được chất mập Y. Đem toàn bộ Y tác dụng hoàn toàn cùng với NaOH vừa đủ, thu lấy toàn thể muối sau bội nghịch ứng đốt cháy vào oxi dư thì thu được tối đa a gam H2O. Cực hiếm của a sát nhất với mức giá trị nào dưới đây ?


Cho 1 mol triglixerit X tác dụng với hỗn hợp NaOH dư, thu được một mol glixerol, 1 mol natri panmitin với 2 mol natri oleat. Phát biểu nào sau đây sai?


Hỗn phù hợp X gồm những triglixerit. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X, đề nghị dùng trọn vẹn 3,75 mol O2 thì chiếm được H2O với 2,7 mol CO2. Khía cạnh khác, xà chống hóa trọn vẹn 50,4 gam X bằng dung dịch NaOH, chiếm được glixerol cùng m gam muối. Quý giá của m là


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X bắt buộc vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam nước. Ngoài ra thủy phân hoàn toàn a gam X trong hỗn hợp NaOH đun nóng, chiếm được dung dịch chứa b gam muối. Cực hiếm của b là


Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat với natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đầy đủ 3,22 mol O2, chiếm được H2O với 2,28 mol CO2. Khía cạnh khác, m gam X công dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Quý giá của a là


Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol với m gam tất cả hổn hợp muối. Đốt cháy trọn vẹn a mol X yêu cầu vừa đủ 7,75 mol O2 với thu được 5,5 mol CO2. Khía cạnh khác, a mol X tính năng tối đa với 0,2 mol Br2 vào dung dịch. Cực hiếm của m là


Câu 40. Tiến hành thí nghiệm xà phòng chất hóa học béo:

Bước 1: mang đến vào bát sứ khoảng chừng 3 gam mỡ chảy xệ lợn với 6 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ các thành phần hỗn hợp và liên tiếp khuấy bằng đũa thủy tinh khoảng tầm 30 phút, thỉnh phảng phất thêm vài ba giọt nước cho vào để giữ mang lại thể tích của tất cả hổn hợp không đổi xong để nguội.

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 9 – 12 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên lếu hợp.

Phát biểu nào sau đây sai?


Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất to X bắt buộc dùng hoàn toản 3,24 mol O2. Phương diện khác, thủy phân hoàn toàn lượng chất mập trên bằng NaOH thu được m gam tất cả hổn hợp hai muối của axit oleic với axit stearic. Biết lượng X trên có thể làm mất màu hỗn hợp chứa tối đa 0,04 mol Br2. Quý giá của m là


Xà phòng hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm những triglixerit bằng dung dịch NaOH, nhận được glixerol và hỗn hợp X gồm tía muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa bao gồm tỉ lệ mol tương xứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa hoàn toàn m gam E, thu được 68,96 gam các thành phần hỗn hợp Y. Ví như đốt cháy trọn vẹn m gam E thì nên cần vừa đủ 6,14 mol O2. Cực hiếm của m là


Thủy phân chất phệ triglixerit X trong dung dịch NaOH bạn ta chiếm được xà chống là tất cả hổn hợp 2 muối bột natri oleat, natri panmitat theo tỉ lệ thành phần mol theo lần lượt là 2 : 1. Khi đốt cháy a mol X chiếm được b mol CO2 cùng c mol H2O. Contact giữa a, b, c là


Khi làm cho nóng 2,225 kilogam chất to Tristearin (có chứa 20% tạp chất trơ) với hỗn hợp NaOH dư. Mang sử công suất của phản ứng 100%. Cân nặng glixerol chiếm được là


Đốt cháy trọn vẹn m gam triglixerit X cần vừa đủ 3,08 mol O2, thu được CO2 với 2 mol H2O. Cho m gam X tác dụng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, nhận được glixerol và 35,36 gam muối. Khía cạnh khác, m gam X chức năng tối đa với a mol Br2 vào dung dịch. Quý hiếm của a là


Xà phòng hóa hoàn toàn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH dư, nhận được glyxerol, natri oleat, natri stearat và natri panmitat. Phân tử khối của X là


Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X đề xuất dùng toàn diện 300 ml dung dịch NaOH 1M, chiếm được glixerol với 91,8 gam muối của 1 axit béo. Quý giá của m là


Khi thuỷ phân chất mập X trong dung dịch NaOH, thu được các thành phần hỗn hợp hai muối hạt C17H35COONa, C15H31COONa có cân nặng hơn yếu nhau 1,817 lần với glixerol. Trong phân tử X có


Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, thu được CO2 với 1,53 mol H2O. Mang lại 25,74 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, chiếm được glixerol cùng m gam muối. Khía cạnh khác, 25,74 gam X chức năng được tối đa cùng với 0,06 mol Br2 vào dung dịch. Quý hiếm của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X phải vừa đầy đủ 7,8 mol O2 thu được 5,5 mol CO2 với 5,2 mol H2O. Khía cạnh khác mang lại a gam X bội phản ứng với toàn vẹn dung dịch Br2. Số mol Br2 gia nhập phản ứng là:


Cho 28,96 gam các thành phần hỗn hợp X gồm chất to Y và axit Z (trong kia Y được tạo từ glixerol với axit Z) công dụng vừa đủ với 0,1 mol NaOH thu được 1,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Cho những sơ vật dụng phản ứng theo như đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit bao gồm số liên kết π nhỏ tuổi hơn 6 và có 55 nguyên tử cacbon trong phân tử; X1, X2, X3, X4 là hầu hết hợp hóa học hữu cơ khác nhau, X2 nhiều hơn X3 hai nhóm CH2. đánh giá nào sau đây không đúng?


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X cần vừa đầy đủ 0,32 mol O2 thu được 0,228 mol CO2 cùng 0,208 mol H2O. Mặt khác, mang lại a gam X vào 45 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả NaOH 0,1M với KOH 0,1M sau phản nghịch ứng trọn vẹn cô cạn hỗn hợp thu được chất rắn đựng m gam muối hạt khan. Quý hiếm của m là


Hỗn thích hợp E có axit panmitic, axit stearic với triglixerit X. Mang lại m gam E tính năng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, chiếm được 86,76 gam tất cả hổn hợp hai muối. Nếu đốt cháy hết m gam E thì nên vừa đầy đủ 7,47 mol O2, nhận được H2O và 5,22 mol CO2. Cân nặng của X vào m gam E là


Thực hiện xà chống hóa m gam chất to X bằng KOH chiếm được 96,2 gam chất rắn với 9,2 gam glixerol. Quý giá m là:


Hỗn hòa hợp X gồm các triglixerit vào phân tử phần nhiều chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần a mol O2 nhận được 0,285 mol CO2. Xà chống hóa trọn vẹn m gam X bằng dung dịch NaOH trọn vẹn được m1 gam muối. Cực hiếm a cùng m1 theo thứ tự là


Đốt cháy trọn vẹn m gam một triglixerit X nên vừa đủ x mol O2, sau bội phản ứng nhận được CO2 với y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu cho a mol X công dụng với dung dịch Br2 dư thì lượng Br2 phản nghịch ứng buổi tối đa là 0,45 mol. Cực hiếm của a là


 Tiến hành phân tách xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: cho vào chén bát sứ bé dại khoảng 2 ml dầu dừa với 6 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi dịu hỗn hợp, liên tục khuấy đều bởi đũa thủy tinh khoảng tầm 30 phút cùng thỉnh thoảng thêm nước chứa để giữ cho thể tích tất cả hổn hợp không đổi xong để nguội lếu hợp.

Bước 3: Rót thêm vào tất cả hổn hợp 7-10 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ xong để yên láo lếu hợp.

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau cách 3, thấy bao gồm lớp hóa học rắn white color nổi lên là glixerol.

(b) Thêm hỗn hợp NaCl bão hòa nóng để làm tăng hiệu suất phản ứng.

(c) Ở cách 2 còn nếu không thêm nước cất, tất cả hổn hợp bị cạn thô thì bội nghịch ứng thủy phân ko xảy ra.

(d) Trong thí nghiệm này, rất có thể thay dầu dừa bằng dầu nhờn chất bôi trơn máy.

Xem thêm: Dàn Ý Và Bài Thuyết Minh Về Con Trâu Ở Làng Quê Việt Nam, Please Wait

Số phạt biểu đúng là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.