$2 ,mathop Mglimits_^0 ,,+,, mathop O_2limits_^0 ,, longrightarrow ,, 2 mathop Mglimits_^+2 mathop Olimits_^-2 ,,,,,,,, (1)$

Số thoái hóa của $Mg$ tăng tự $0$ lên $+2$ $,Rightarrow ,$ $Mg$ dường electron:

$mathop Mglimits_^0 ,, longrightarrow ,, mathop Mglimits_^+2 ,,+,, 2e$

Oxi thừa nhận electrron:

$mathop Olimits_^0 ,,+,, 2e ,, longrightarrow ,, mathop Olimits_^-2$

$Longrightarrow ,$ quá trình $Mg$ nhường electron là quá trình oxi hóa $Mg$.

$Longrightarrow ,$ Ở bội phản ứng $(1)$, hóa học oxi hóa là $Oxi$, hóa học khử là $Mg$.

Bạn đang xem: Quá trình oxi hóa là quá trình

$ullet$ thí dụ 2:

$mathop Culimits_^+2 mathop Olimits_^-2 ,,+,, mathop H_2limits_^0 ,, longrightarrow ,, mathop Culimits_^0 ,,+,, mathop H_2limits_^+1 mathop Olimits_^-2 ,,,,,,,, (2)$

Số oxi hóa của $Cu$ bớt từ $+2$ xuống $0$ $,Rightarrow ,$ $Cu$ vào $CuO$ dấn thêm $2e$:

$mathop Culimits_^+2 ,,+,, 2e ,, longrightarrow ,, mathop Culimits_^0$

Số thoái hóa của $H$ tăng từ bỏ $0$ lên $+1$ $,Rightarrow ,$ $H$ nhịn nhường đi $1e$:

$mathop Hlimits_^0 ,, longrightarrow ,, mathop Hlimits_^+1 ,,+,, 1e$

$Longrightarrow ,$ quy trình $mathop Culimits_^+2$ thừa nhận thêm $2e$ hotline là quy trình khử $mathop Culimits_^+2$ (sự khử $mathop Culimits_^+2$).

$Longrightarrow ,$ Ở phản bội ứng $(2)$, chất oxi hóa là $CuO$, chất khử là $Hiđro$.

$ullet ,$ tóm lại:

- chất khử (chất bị oxi hóa) là chất nhường electron.

- chất oxi hóa (chất bị khử) là hóa học thu electron.

- quá trình oxi hóa (sự oxi hóa) là quá trình nhường electron.

- quá trình khử (sự khử) là quy trình thu electron.

2. Xét làm phản ứng không tồn tại oxi tham gia

$ullet ,$ thí dụ 3:

*

Phản ứng $(3)$ gồm sự chuyển đổi số oxi hóa, sự đến – dấn electron:

$mathop Nalimits_^0 ,, longrightarrow ,, mathop Nalimits_^+1 ,,+,, 1e$

$mathop Cllimits_^0 ,,+,, 1e ,, longrightarrow ,, mathop Cllimits_^-1$

$ullet ,$ thí dụ 4:

$mathop H_2limits_^0 ,,+,, mathop Cl_2limits_^0 ,, longrightarrow ,, 2mathop Hlimits_^+1 mathop Cllimits_^-1 ,,,,,,,, (4)$

Phản ứng $(4)$ bao gồm sự biến hóa số oxi hóa của những chất, vì cặp electron góp chung lệch về $Cl$.

$ullet ,$ thí dụ 5:

$mathop Nlimits_^-3 H_4 mathop Nlimits_^+5 O_3 ,, oversett^0longrightarrow ,, mathop N_2limits_^+1 O ,,+,, 2, H_2O ,,,,,,,, (5)$

Phản ứng $(5)$ nguyên tử $mathop Nlimits_^-3$ nhường $e$, $mathop Nlimits_^+5$ dấn $e$

$longrightarrow ,$ tất cả sự đổi khác số lão hóa của một nguyên tố.

3. Bội phản ứng lão hóa – khử

- phản nghịch ứng oxi hóa – khử là bội nghịch ứng hóa học, trong đó có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng, hay phản ứng oxi hóa – khử là làm phản ứng hóa học trong số ấy có sự chuyển đổi số thoái hóa của một số nguyên tố.

II. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CỦA PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

$ullet ,$ phương pháp thăng bằng electron dựa trên nguyên tắc: tổng thể electron bởi chất khử nhường bởi tổng số electron mà chất oxi hóa nhận.

- cách 1: khẳng định số oxi hóa của các nguyên tố nhằm tìm hóa học oxi hóa và hóa học khử.

- cách 2: Viết quy trình oxi hóa và quá trình khử, cân bằng mỗi quá trình.

- cách 3: tìm kiếm hệ số phù hợp cho hóa học oxi hóa và chất khử làm thế nào cho tổng số electron cho bằng tổng số electron nhận.

- bước 4: Đặt hệ số của những chất lão hóa và hóa học khử vào sơ thiết bị phản ứng, từ kia tính ra hệ số những chất khác gồm trong phương trình. Kiểm tra cân bằng số nguyên tử của những nguyên tố và cân bằng điện tích nhì vế để kết thúc phương trình hóa học.

$ullet ,$ ví dụ 1: Lập phương trình hóa học của phản ứng lão hóa khử sau:

$NH_3 ,,+,, Cl_2 ,,longrightarrow ,, N_2 ,,+,, HCl$

- bước 1:

$mathop Nlimits_^-3 mathop H_3limits_^+1 ,,+,, mathop Cl_2limits_^0 ,, longrightarrow ,, mathop N_2limits_^0 ,,+,, mathop Hlimits_^+1 mathop Cllimits_^-1$

+ Số thoái hóa của $N$ tăng tự $-3$ lên $0,$: hóa học khử

+ Số oxi hóa của $Cl$ bớt từ $0$ xuống $-1,$: hóa học oxi hóa

- bước 2:

+ quá trình oxi hóa: $,,2, mathop Nlimits_^-3 ,, longrightarrow ,, mathop N_2limits_^0 ,,+,, 6e$

+ quy trình khử: $,,mathop Cl_2limits_^0 ,,+,, 2e ,, longrightarrow ,, 2, mathop Cllimits_^-1$

- cách 3:

+ quy trình oxi hóa: $,,(2, mathop Nlimits_^-3 ,, longrightarrow ,, mathop N_2limits_^0 ,,+,, 6e) ,, imes 1$

+ quá trình khử: $,,(mathop Cl_2limits_^0 ,,+,, 2e ,, longrightarrow ,, 2, mathop Cllimits_^-1) ,, imes 3$

$Longrightarrow , 2, mathop Nlimits_^-3 ,,+,, 3, mathop Cl_2limits_^0 ,, longrightarrow ,, mathop N_2limits_^0 ,,+,, 6, mathop Cllimits_^-1$

- cách 4:

$2,NH_3 ,,+,, 3, Cl_2 ,,longrightarrow ,, N_2 ,,+,, 6, HCl$

$ullet ,$ tỉ dụ 2: Lập phương trình chất hóa học của phản ứng thoái hóa khử sau:

$mathop Mglimits_^0 ,,+,, mathop Allimits_^+3 Cl_3 ,, longrightarrow ,, mathop Mglimits_^+2 Cl_2 ,,+,, mathop Allimits_^0$

$Mg$ là chất khử; $mathop Allimits_^+3$ (trong $AlCl_3$) là hóa học oxi hóa.

$(mathop Mglimits_^0 ,, longrightarrow ,, mathop Mglimits_^+2 ,,+,, 2e) ,, imes 3$

$(mathop Allimits_^+3 ,,+,, 3e ,, longrightarrow ,, mathop Allimits_^0) ,, imes 2$

$Longrightarrow , 3, mathop Mglimits_^0 ,,+,, 2, mathop Allimits_^+3 ,, longrightarrow ,, 3, mathop Mglimits_^+2 ,,+,, 2, mathop Allimits_^0$

Phương trình sẽ là:

$3,Mg ,,+,, 2,AlCl_3 ,,longrightarrow ,, 3, MgCl_2 ,,+,, 2,Al$

$ullet ,$ ví dụ 3: Lập phương trình chất hóa học của làm phản ứng oxi hóa khử sau:

$K mathop Cllimits_^+5 O_3 ,, longrightarrow ,, K mathop Cllimits_^-1 ,,+,, K mathop Cllimits_^+7 O_4$

$mathop Cllimits_^+5$ (trong $KClO_3$) vừa là chất khử, vừa là hóa học oxi hóa.

$(mathop Cllimits_^+5 ,,+,, 6e ,, longrightarrow ,, mathop Cllimits_^-1) ,, imes 1$

$(mathop Cllimits_^+5 ,, longrightarrow ,, mathop Cllimits_^+7 ,,+,, 2e) ,, imes 3$

$Longrightarrow , 4, mathop Cllimits_^+5 ,, longrightarrow ,, 1, mathop Cllimits_^-1 ,,+,, 3, mathop Cllimits_^+7$

Phương trình đang là:

$4,KClO_3 ,,longrightarrow ,, KCl ,,+,, 3, KClO_4$

$ullet ,$ tỉ dụ 4: Lập phương trình chất hóa học của làm phản ứng thoái hóa khử sau:

$K mathop Cllimits_^+5 O_3 ,, longrightarrow ,, K mathop Cllimits_^-1 ,,+,, mathop O_2limits_^0$

$mathop Cllimits_^+5$ (trong $KClO_3$) là hóa học oxi hóa; $mathop Olimits_^-2$ (trong $KClO_3$) là hóa học khử.

$(mathop Cllimits_^+5 ,,+,, 6e ,, longrightarrow ,, mathop Cllimits_^-1) ,, imes 2$

$(2,mathop Olimits_^-2 ,, longrightarrow ,, mathop O_2limits_^0 ,,+,, 4e) ,, imes 3$

$Longrightarrow , 2, mathop Cllimits_^+5 ,,+,, 6, mathop Olimits_^-2 ,, longrightarrow ,, 2, mathop Cllimits_^-1 ,,+,, 3, mathop O_2limits_^0$

Phương trình sẽ là:

$2,KClO_3 ,,longrightarrow ,, 2,KCl ,,+,, 3, O_2$

$ullet ,$ thí dụ 5: Lập phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng oxi hóa khử sau:

$mathop Felimits_^+2 mathop S_2limits_^-1 ,,+,, mathop O_2limits_^0 ,, longrightarrow ,, mathop Fe_2limits_^+3 mathop O_3limits_^-2 ,,+,, mathop Slimits_^+4 mathop O_2limits_^-2$

$mathop Felimits_^+2,$, $mathop Slimits_^-1$ (trong $FeS_2$) là hóa học khử, $mathop O_2limits_^0$ là hóa học oxi hóa.

$mathop Felimits_^+2 ,, longrightarrow ,, mathop Felimits_^+3 ,,+,, 1e$

$2,mathop Slimits_^-1 ,, longrightarrow ,, 2,mathop Slimits_^+4 ,,+,, 10e$

$(mathop Felimits_^+2 mathop S_2limits_^-1 ,, longrightarrow ,, mathop Felimits_^+3 ,,+,, 2,mathop Slimits_^+4 ,,+,, 11e) ,, imes 4$

$(mathop O_2limits_^0 ,,+,, 4e ,, longrightarrow ,, 2,mathop Olimits_^-2) ,, imes 11$

$Longrightarrow , 4, mathop Felimits_^+2 mathop S_2limits_^-1 ,,+,, 11,mathop O_2limits_^0 ,, longrightarrow ,, 4, mathop Felimits_^+3 ,,+,, 8, mathop Slimits_^+4 ,,+,, 22,mathop Olimits_^-2$

Phương trình đang là:

$4,FeS_2 ,,+,, 11,O_2 ,,longrightarrow ,, 2,Fe_2O_3 ,,+,, 8, SO_2$

$ullet ,$ thí dụ 6: Lập phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng oxi hóa khử sau:

$mathop Mnlimits_^+4 O_2 ,,+,,H mathop Cllimits_^-1 ,, longrightarrow ,, mathop Mnlimits_^+2 Cl_2 ,,+,, mathop Cl_2limits_^0 ,,+,, H_2O$

$mathop Mnlimits_^+4$ (trong $MnO_2$) là hóa học oxi hóa, $mathop Cllimits_^-1$ (trong $HCl$) là chất khử.

Xem thêm: Sinh Học 9 Bài 2: Lai Một Cặp Tính Trạng, Bài 2: Lai Một Cặp Tính Trạng

$(mathop Mnlimits_^+4 ,,+,, 2e ,, longrightarrow ,, mathop Mnlimits_^+2) ,, imes 1$

$(2,mathop Cllimits_^-1 ,, longrightarrow ,, mathop Cl_2limits_^0 ,,+,, 2e) ,, imes 1$

$Longrightarrow , mathop Mnlimits_^+4 ,,+,, 2,mathop Cllimits_^-1 ,, longrightarrow ,, mathop Mnlimits_^+2 ,,+,, mathop Cl_2limits_^0$

Phương trình đang là:

$MnO_2 ,,+,, 4,HCl ,,longrightarrow ,, MnCl_2 ,,+,, Cl_2 ,,+,, 2,H_2O$

III. Ý NGHĨA CỦA PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ vào THỰC TIỄN

Phản ứng lão hóa – khử là nhiều loại phản ứng chất hóa học khá thông dụng trong tự nhiên và thoải mái và bao gồm tầm đặc biệt trong phân phối và đời sống.

1. Vào đời sống

- làm phản ứng thoái hóa – khử tạo thành ra năng lượng như: sự cháy của xăng dầu trong những động cơ đốt trong, sự cháy của than củi, các quá trình điện phân…

2. Trong sản xuất

- những phản ứng thoái hóa – khử là cơ sở của quá trình sản xuất hóa học như luyện gang, thép, nhôm…