Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho hàm số y=3/2 x^2 (P) và y=x+1/2 (d)a) vẽ đồ thị (P) và (d) trên cùng một mặt phẳng toạ độ.b) tìm toạ độ giao điểm của (P) và (d).c) viết phương trình đường thẳng cắt (P) tại 2 điểm có hoành độ là -4 và 2.

Bạn đang xem: Phương trình hoành độ giao điểm


*

Bạn tham khảo hình :

*
*
*


a)Tự vẽ

b) Xét pt hoành độ gđ của (P) và (d) có:

\(\dfrac{3}{2}x^2=x+\dfrac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow3x^2-2x-1=0\) \(\Leftrightarrow\left<{}\begin{matrix}x=-\dfrac{1}{3}\Rightarrow y=\dfrac{3}{2}.\left(-\dfrac{1}{3}\right)^2=\dfrac{1}{6}\\x=1\Rightarrow y=\dfrac{3}{2}\end{matrix}\right.\)

Vậy gđ của (d) và (P) là \(\left(-\dfrac{1}{3};\dfrac{1}{6}\right),\left(1;\dfrac{3}{2}\right)\)

c) Gọi đt cần tìm có dạng (d') \(y=ax+b\) (a2+b2>0)

Gọi A(-4;y1) và B(2;y2) là hai giao điểm của (P) và (d')

\(A;B\in\left(P\right)\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}y_1=24\\y_2=6\end{matrix}\right.\) 

\(\Rightarrow A\left(-4;24\right),B\left(2;6\right)\) \(\in\left(d"\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}24=-4a+b\\6=2a+b\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=-3\\b=12\end{matrix}\right.\) (thỏa)

Vậy (d'): y=-3x+12


Đúng 1
Bình luận (0)
Các câu hỏi tương tự

câu 1: a) vẽ parabol (p): y= 1/2x^2 và đường thẳng (d): y=3/2x-1 trên cùng 1 mặt phẳng toạ độ

b) xác định toạ độ giao điểm của (p) và (d) bằng phép toán

câu 2: a) vẽ đồ thị hàm số (p): y=x^2 và (d): Y=-x+2 trên cùng 1 hệ trục toạ độ

b) xác định toạ độ giao điểm của (p) và (d)

câu 3: cho hai hàm số y=x^2 và y=-2x+3

a) vẽ các đồ thị của hai hàm số này trên cùng một hệ trục toạ độ

b) tìm toạ độ giao điểm của hai đồ thị đó


Lớp 9 Toán
0
0

bài 1: cho hàm số y= x^2 và y=3x-2

a) vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ

b) Tìm hoành độ giao điểm của hai đồ thị đó

bài 2: Cho (P) y=-x^2/4 và (d): y=x+m

a) Vẽ (P)

b) xác định m để (P) và (d) cắt nhau tại 2 điểm phân biệt A và B

c) xác định phương trình đường thẳng (d") song song với (d) và cắt (P) tại điểm có tung độ bằng -4

bài 3: cho hàm số y=ax^2

a) tìm a để (P) đi qua A(1;-1) vẽ (P) ứng với a vừa tìm được

b) lấy điểm B trên (P) có hoành độ bằng -2.Viết phương trình đường thẳng AB

bài 4: a) xác định hệ số a của hàm số y=ax^2 biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm A (-2;1)

b) vẽ đồ thị của hàm số với a vừa tìm được

 


Lớp 9 Toán
1
0

BÀI 1Cho hàm số y=ax^2 có đồ thị Pa) tìm a biết rằng P qua điểm A (1;-1) .Vẻ P với a vừa tìm đượcb) trên P lấy điểm B có hoành độ -2, tìm phương trình của đường thẳng AB và tìm tọa độ giao điểm D của đường thẳng AB và trục tungc)viết phương trình đường thẳng (d) qua O và song song với AB, xác định toạ độ giao điểm C của (d) và P (C khác 0)d( chứng tỏ OCDA là hình vuông

 

BÀI 2:Cho hàm số y=ax^2a) tìm a biét đồ của thị hàm số đã cho đi qua điểm A(-căn 3; 3). vẽ đồ thị P của hàm số với a vừa tìm đượcb)trên P lấy 2 điểm B, C có hoành độ lần lượt là 1, 2 .Hảy viết phương trình đường thẳng BCc) cho D( căn 3;3). Chứng tỏ điểm D thuộc P và tam giác OAD là tam giác đều.Tính diện tích của tam giác OAD

 

BÀI 5:Cho hàm số y=2x+b hãy xác định hệ số b trong các trường hợp sau :a) đồ thị hàm số đã cho cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3b) đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1.5


Lớp 9 Toán
0
0

Câu 3: Cho các hàm số \(y=2x+5\) và \(y=-x+2\)

a. Vẽ đồ thị của hai hàm số đã cho trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy.

b. Dựa vào hình vẽ, xác định toạ độ giao điểm A của hai đồ thị hàm số.

Xem thêm: Cập Nhật Suburban Là Gì ? Phân Biệt Suburban, Urban Và Rural?

c. Hai đồ thị của hai hàm số đã cho cắt trục hoành tại các điểm B và C. Tính diện tích tam giác ABC


Lớp 9 Toán
1
0

Trong mặt phẳng toạ độ cho parabol y=x^2 và đường thẳng y=2mx-m^2+m-1.a. Tìm toạ độ giao điểm của (P) và (d) khi .b. Tìm để (P) cắt (d) tại hai điểm phân biệt.c. Tìm để (P) và (d) có một điểm chung duy nhất.d. Tìm để (P) cắt (d) tại điểm có hoành độ bằng 2.


Lớp 9 Toán
0
0

Cho hàm số y=2/3 x2 có đồ thị P và y= x + 5/3 có đồ thị D a. Vẽ P và D trên cùng một hệ trục toạ độ vuông góc b. Xác định toạ độ các giao điểm của P và D c. Gọi A là điểm thuộcP và B là điểm thuộc D sao cho { x A = x B 11 y A = 8 y B xác định toạ độ của A và B


Lớp 9 Toán
0
0

Cho hàm số y=x² (p) và y=x+2(d)a) Vẽ hai đồ thị hàm số trên cùng một trục toạ độb) tìm toạ độ giao điểm của (P) và (d)


Lớp 9 Toán
0
0

Cho hàm số y = 2x có đồ thị là (D1) và hàm số y = 2 /1 x – 3 có đồ thị là (D2). a) Vẽ (D1), (D2) trên cùng một mặt phẳng toạ độ. b) Tìm toạ độ giao điểm của (D1) và (D2) bằng phép tính


Lớp 9 Toán
1
0

a) vẽ đồ thị ( P) của hàm số : y=x^/2 và đường thẳng (d) : y= x+4 trên cùng một hệ trực toạ độ.