Trong 4 chất trên có hai chất tham gia phản ứng tráng bạc là HCOOH với HCOOC2H5,nhưng đề bài xích hỏi với este đề xuất chỉ có etyl fomat là gia nhập phản ứng tráng gương

*

Kiến thức mở rộng:

I. Phản ứng tráng gương là gì?

Phản ứng tráng gương là một phản ứng hóa học đặc trưng của những chất như anđehit, glucozơ, este, axit fomic… với hợp chất của kim loại bạc (Ag). Hợp chất của kim loại bạc là AgNO3 với Ag2O trong môi trường NH3 viết gọn là AgNO3/NH3. Phản ứng tạo thành kim loại bạc. Cũng chính vì thế, phản ứng này có tên gọi khác là phản ứng tráng bạc..

Bạn đang xem: Phản ứng tráng gương este

Phản ứng tráng gương là phản ứng được cần sử dụng để nhận biết những chất như este, andehit,… trong đó, thuốc thử cần sử dụng cho phản ứng là dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3. Nó được viết gọn là AgNO3/NH3. Hiện nay loại phản ứng này được sử dụng nhiều trong trong công nghiệp sản xuất ruột phích, gương,..

Phương trình tổng quát của phản ứng tráng gương bao gồm dạng:

R(CHO)n+ 2nAgNO3+ 3nNH3+ nH2O → R(COONH4)n+ nNH4NO3+ 2nAg

II. Phương trình tổng quát các chất tham gia phản ứng tráng gương


1. Phản ứng tráng gương của Anđehit

a. Phương trình phản ứng tổng quát

*

→ Phản ứng chứng minh anđehit gồm tính khử và được cần sử dụng để nhận biết anđehit.

Riêng HCHO gồm phản ứng:
*

Phản ứng của HCHO tạo ra các muối vô cơ chứ không phải muối của axit hữu cơ như những anđehit khác.

b. Phương pháp giải bài bác tập phản ứng tráng gương anđehit

Phản ứng:

*
Dựa vào tỷ lệ số mol andehit cùng Ag
*

Dựa và phản ứng tráng gương:

+ 1mol anđehit đơn chức (R-CHO) cho 2mol Ag

+ Trường hợp đặc biệt: H-CH = O phản ứng Ag2O tạo 4mol Ag với %O = 53,33%

c. để ý khi giải bài bác tập về phản ứng tráng gương của anđehit

- Phản ứng tổng quát lác ở trên áp dụng với anđehit không có nối ba nằm đầu mạch. Nếu có nối ba nằm ở đầu mạch thì H của C nối tía cũng bị cầm cố thế bằng Ag.

-Các đặc điểm của phản ứng tráng bạc của anđehit:

*

-Tất cả những chất trong cấu tạo có chứa nhóm chức -CHO đều gồm thể gia nhập vào phản ứng tráng bạc. Vì đó vào chương trình hóa học phổ thông, ko kể anđehit các hợp chất sau cũng tất cả khả năng tham gia phản ứng này gồm:

+ HCOOH và muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Những chất HCHO, HCOOH, HCOONH4khi phản ứng chỉ tạo ra các chất vô cơ.

+ các tạp chức tất cả chứa nhóm chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

2. Phản ứng tráng gương của Axit fomic cùng este

Este gồm dạng HCOOR, RCOOCH=CHR’, HCOOOCH=CHR tất cả thể phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3. đun nóng, ra đời kết tủa Ag kim loại. Một số hợp chất este mang lại phản ứng tráng gương như este của axit fomic (HCOOR với muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR) ). Một số hợp chất ít gặp như RCOOCH=CHR’, với R’ là gốc hidrocacbon. Một số phương trình hóa học điển hình phản ứng tráng gương của este:

Với R là gốc hidrocacbon:

HCOOR + 2OH → NH4OCOOR + 2Ag ↓ + 3NH3+ H2O

Với R là H: (axit fomic)

HCOOH + 2OH → (NH4)2CO3+ 2Ag ↓ + 2NH3+ H2O

Muối của (NH4)2CO3là muối của axit yếu, đề nghị không bền dễ phân hủy thành NH3 theo phương trình:

HCOOH + 2OH → CO2+ 2Ag ↓ + 3NH3+ 2H2O

3. Phản ứng tráng gương của glucozơ fructozơ với saccarozơ

Phức bạc amoniac lão hóa glucozơ tạo amoni gluconat tung vào dung dịch và giải phóng Ag kim loại.

CH2OH4CHO + 2OH → CH2OH4COONH4+ 2Ag ↓ + 3NH3+ H2O

Phản ứng tráng gương của glucozơ fructozơ với saccarozơ

Fructozơ là đồng phân của glucozơ, tuy nhiên fructozơ không có nhóm –CH=O đề xuất không xảy ra phản ứng tráng gương ở điềuu kiện nhiệt độ phòng. Nhưng khi đun nóng trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển thành glucozơ theo cân nặng bằng: Fructozơ (OH–)⇔ Glucozơ. Do đó có phản ứng tráng gương của fructozơ.Đối với saccarozơ, saccarozơ là dung dịch không có tính khử. Mặc dù nhiên, khi đun lạnh trong môi trường axit, nó bị thủy phân tạo thành dung dịch tất cả tính khử gồm glucozơ với fructozơ. Sau đó, glucozơ sẽ tham gia phản ứng tráng gương. Phương trình phân hủy như sau:

C12H22O11 (saccarozơ)+ H2O → C6H12O6(glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

4. Phản ứng của Ank-1-in

Nguyên tử H vào ankin–1–in này chứa liên kết ba ( ≡ ) linh động. Bởi vì thế Ankin–1–in cũng có thể tham gia phản ứng tráng gương. Đây là phản ứng thế nguyên tử H bằng ion kim loại Ag+ tạo ra kết tủa màu kim cương nhạt, sau chuyển sang màu sắc xám. Đây cũng là phản ứng để nhận biết những ankin tất cả liên kết bố ở đầu mạch.

Xem thêm: So Sánh Cụm Từ Ta Với Ta Trong Bài Qua Đèo Ngang Và Bạn Đến Chơi Nhà

R-C≡CH + AgNO3+ NH3→ R-C≡CAg + NH4NO3

R–C≡C–H + OH → R–C≡C–Ag ↓ (màu xoàn nhạt) + 2NH3+ H2O

Ví dụ:

Axetilen (C2H2) phản ứng với dung dịch AgNO3trong môi trường NH3:

AgNO3+ 3NH3+ H2O → OH + NH4NO3

H–C≡C–H + 2OH → Ag–C≡C–Ag ↓ (màu quà nhạt) + 4NH3+ 2H2O

Các chất thường gặp là:C2H2: etin (hay còn gọi là axetilen), CH3-C≡C propin(metylaxetilen), CH2=CH-C≡CH but-1-in-3-en (vinyl axetilen)

Ứng dụng của phản ứng tráng gương

Phản ứng tráng gương được sử dụng chủ yếu trong công nghiệp sản xuất gương, ruột phích bình thủy… cùng một số ứng dụng khác.