Đề cương ôn tập Toán 8 học tập kì 1 năm 2021 - 2022 là tài liệu cực kì hữu ích, nắm tắt toàn cục các dạng bài tập Toán 8 học kì 1.

Bạn đang xem: Ôn tập toán học kì 1 lớp 8


Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 1 Toán 8 năm 2021 - 2022

A. Phần đại số

I- NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC, ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC

Bài 1: Thực hiện tại phép tính

*

*

*

*

*

Bài 2: Tìm x, biết:

a) 3 x(x+1)-2 x(x+2)=-1-x

b) 4 x(x-2019)-x+2019=0

*

*

*

*

II- PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

*

*

*

*

e) x3+ y3+ z3 – 3xyz

f) 5x2 – 10xy + 5y2 – 20z2.

g) x3– x + 3x2y + 3xy2+ y3 – y

h) x2 + 7x – 8

i) x2+ 4x + 3.

j) 16x – 5x2– 3


k) x4+ 4

l) x3– 2x2 + x – xy2.

III- CHIA ĐA THỨC đến ĐƠN THỨC, phân tách HAI ĐA THỨC MỘT BIẾN

Bài 1: Làm tính chia:

a) (6x5y2- 9x4y3 + 15x3y4) : 3x3y2

b) (2x3 - 21x2 + 67x - 60) : (x - 5)

c) (6x3– 7x2– x + 2) : (2x + 1)

d) (x2 – y2 + 6x + 9) : (x + y + 3)

Bài 2: tìm kiếm a, b sao cho:

a) Đa thức x4– x3+ 6x2 – x + a chia hết mang lại đa thức x2 – x + 5

b) Đa thức 2x3– 3x2+ x + a chia hết cho đa thức x + 2.

c) Đa thức 3x3+ ax2+ bx + 9 chia hết đến x + 3 với x – 3.

Bài 3: Tìm quý giá nguyên của n

a) Để quý hiếm của biểu thức 3n3+ 10n2– 5 chia hết mang lại giá trị của biểu thức 3n+1.

Xem thêm: " Kph Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ Kph Trong Tiếng Việt

b) Để quý hiếm của biểu thức 10n2+ n – 10 chia hết đến giá trị của biểu thức n – 1 .