Cho biết vật dụng tự những cặp thoái hóa – khử như sau: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Ni2+/Ni; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; 2H2HHhh Ag+/Ag. Hãy cho thấy kim loại nào rất có thể đẩy được Fe ra khỏi dung dịch muối Fe3+.

Bạn đang xem: Ở nhiệt độ thường kim loại al tác dụng được với dung dịch


Đốt cháy trọn vẹn 0,3 mol một amin no, mạch hở X bằng oxi toàn vẹn thu được 1,5 mol hỗn hợp Y gồm khí và hơi. đến 20,7 gam X tính năng vừa đủ với a gam hỗn hợp HCl 25%. Cực hiếm của a là:


Hỗn hợp X có Al với Fe. Hoà tan không còn 22,2 gam hỗn hợp X vào dung dịch chứa 0,8 mol H2SO4 (loãng) thu được dd Y cùng 13,44 lít H2 sinh sống đktc. đến dd Y chức năng với dung dịch Ba(OH)2 mang dư thu được x gam kết tủa. Quý hiếm của x là:


Hỗn vừa lòng X cất một anken và ba amin no, đối kháng chức, mạch hở. Đốt cháy trọn vẹn 4,55 gam X nên dùng vừa đủ V lít khí O2 (đktc). Sản phẩm cháy thu được tất cả chứa 0,784 lít khí N2 (đktc). Giá trị của V là:


Cho 8,96 lít O2 công dụng hết với tất cả hổn hợp X gồm Na, K và cha thu được hỗn hợp rắn Y chỉ gồm các oxit và các kim một số loại dư. Tổ hợp hết cục bộ Y vào H2O rước dư, thu được hỗn hợp Z và 15,68 lít H2. Cho Z công dụng với lượng dư hỗn hợp NaHCO3, nhận được 197 gam kết tủa. Mặt khác, hấp thụ hoàn toàn 50,4 lít CO2 vào dung dịch Z, chiếm được m gam kết tủa. Biết những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, những thể tích khí đầy đủ đo ở đktc. Giá trị của m là


Đốt cháy hoàn toàn 9,84 gam hỗn hợp X gồm một ancol và một este (đều đối kháng chức, mạch hở) chiếm được 7,168 lít khí CO2 (đktc) với 7,92 gam H2O. Khía cạnh khác, cho 9,84 gam X tác dụng hoàn toàn với 96ml hỗn hợp NaOH 2M, cô cạn hỗn hợp thu được m gam hóa học rắn khan. Quý giá của m là


Cho những phát biểu sau:

(1) Axit axetic có ánh sáng sôi cao hơn ancol etylic.

(2) Vinyl axetat có chức năng làm mất màu nước brom.

(3) Tinh bột khi thủy phân trong môi trường thiên nhiên kiềm chỉ tạo nên glucozo.

(4) dung dịch abumin trong nước của tròng trắng trứng khi đun sôi bị đông tụ.

Xem thêm: Proficiency Levels (Beginner, Intermediate, Or Advanced), Intermediate Level

(5) Phenol dung để phân phối thuốc nổ (2,4,6-trinitrophenol).

Số phát biểu đúng là


Hấp thụ trọn vẹn 11,2 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol Ca(OH)2, y mol NaOH với x mol KOH. Sau khi các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được dung dịch đựng 32,3 gam muối (không bao gồm kiềm dư) với 15 gam kết tủa. Bỏ lỡ sự thủy phân của những ion, tỉ lệ x: y có thể là:


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam