Bạn đã xem: Học phương pháp viết phương trình năng lượng điện li NH3. Share lý thuyết và thực hành thực tế bài tập về sự Điện Li tại aryannations88.com

Phương trình năng lượng điện li NH3 được aryannations88.com soạn gửi tới độc giả phương trình điện li NH3 trong nước từ đó giúp các bạn học sinh biết phương pháp viết cân bằng điện li NH3, cũng như vận dụng vào giải những dạng bài xích tập câu hỏi tương tự. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Nh3 là chất điện li mạnh hay yếu


Contents

1 Viết phương trình điện li của NH34 định hướng về Sự Điện li5 bài xích tập về phương trình điện li, Sự Điện li6 b. Xác định nồng độ ion

NH3 là chất điện li yếu xuất xắc mạnh?

NH3 là bazơ còn H2O là axit, ngược lại NH4+ là axit còn OH– là bazơ

NH3 là chất điện li yếu với là bazơ yếu

Viết phương trình năng lượng điện li của ag(nh3)2 cl

Cl——> +(trên đầu) + Cl-(OH)2—–>

*
*

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trong 1 lít hỗn hợp CH3COOH 0,02M có chứa 1,2407.1022 phân tử chưa phân li và ion. Tính độ năng lượng điện li α của CH3COOH tại nồng độ trên, biết n=6,022.1023.

Hướng dẫn:

nCH3COOH = 0,02 mol . Số phân tử ban sơ là:

n = 1. 0,02.6,022.1023 = 1,2044.1022 phân tử

CH3COOH : H++ CH3COO– (1)
Ban đầun
Phản ứngnnn
Cân bằng(n-n)nn

Ở trạng thái cân bằng có tổng thể phân tử chưa phân li và những ion là:

Ở (n – n) + n + n=1,2047.1022

Vậy α = n/n = 0, 029 hay α = 2,9%

Bài 2: Tính độ năng lượng điện li của axit HCOOH 0,007M trong dung dịch gồm =0,001M

Hướng dẫn:

HCOOH + H2O → HCOO– + H3O+

Ban đầu: 0,007 0

Phản ứng: 0,007. A 0,007. A

Cân bằng: 0,007(1-a) 0,007. A

Theo phương trình ta có: = 0,007. A (M) ⇒ 0,007. A= 0,001

Vậy α = n/n = 0,1428 xuất xắc α = 14,28%.

b. Xác định nồng độ ion

Lý thuyết và phương pháp giải

+ Viết phương trình điện li của những chất.

+ căn cứ vào dữ kiện và yêu ước của đầu bài, màn trình diễn số mol các chất vào phương trình theo từng thời điểm (ban đầu, phản ứng,cân bằng) hoặc vận dụng C=C.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 100 ml dung dịch NaCl 0,10M với 100ml dung dịch Na2SO4 0,10M. Xác minh nồng độ các ion có mặt trong dung dịch.

Hướng dẫn:

NaCl → Na+ + Cl– (1)

Na2SO4 → 2Na+ + SO42- (2)

= (0,01 + 0,02)/(0,01+0,01)= 0,15M

= 0,01/(0,01+0,01) = 0,05M

=0,05M

Bài 2: Tính mật độ mol của các ion CH3COOH, CH3COO–, H+ tại cân đối trong dung dịch CH3COOH 0,1M gồm α = 1,32%.

Hướng dẫn:

CH3COOH : H+ + CH3COO–

Ban đầu C 0 0

Phản ứng C . α C . α C . α

Cân bằng C .(1- α) C . α C . α

Vậy = = C . α = 0,1. 1,32.10-2 M = 1,32.10-3 M

= 0,1M – 0,00132M =0,09868M

Bài 3: Một dung dịch gồm chứa những ion: Mg2+, Cl–, Br–.

-Nếu mang lại dd này tác dụng với dd KOH dư thì thu được 11,6 gam kết tủa.

-Nếu mang đến dd này tính năng với AgNO3 thì bắt buộc vừa đúng 200 ml dd AgNO3 2,5M cùng sau bội nghịch ứng thu được 85,1 g kết tủa.

a. Tính vào dd đầu? biết Vdd = 2 lít.

b. Cô cạn dung dịch ban sơ thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?

Hướng dẫn:

Phương trình ion: Mg2+ + 2OH– → Mg(OH)2↓

0,2 ← 0,2 mol

Ag+ + Cl– → AgCl↓; Ag+ + Br– → AgBr↓

Gọi x, y theo thứ tự là mol của Cl–, Br–.

x + y = 0,5 (1) ; 143,5x + 188y = 85,1 (2) . Từ bỏ (1),(2) ⇒ x = 0,2, y = 0,3

a.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Ngắn Về Trách Nhiệm Của Thanh Niên Đối Với Đất Nước (5 Mẫu)

  = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,3/0,2 = 0,15 M

b. m = 0,2.24 + 0,2.35,5 + 0,3.80 = 35,9 gam

Tham khảo thêm tự khóa:

phương trình năng lượng điện li nh3viết phương trình điện li của nh3viết phương trình điện li nh4clviết phương trình điện li của nh4hco3phương trình năng lượng điện li nh4pt điện li nh3viết phương trình năng lượng điện li của nh4clviết phương trình năng lượng điện li hno2viết phương trình năng lượng điện li naohphương trình năng lượng điện li nh4hco3phương trình năng lượng điện li nh4no3hno2 phương trình năng lượng điện liviết phương trình điện li al(no3)3