*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Nguyên tố hóa học là những nguyên tố có cùng

Trong các dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào cùng chỉ cùng 1 nguyên tố hóa học ?


Biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 vội vàng 11,9059 lần khối lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi khối lượng của nguyên tử hiđro bởi bao nhiêu u?


Cho biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; cân nặng nguyên tử của Be là 9,012u. Cân nặng của Be là từng nào gam?


Agon tách ra từ không gian là hỗn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.


Đồng gồm 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối vừa phải của đồng là 63,54. Thành phần tỷ lệ số nguyên tử của từng đồng vị là


Khối lượng nguyên tử vừa đủ của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi gồm 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị tất cả số khối vừa phải 40,08 đvC. Nhị đồng vị này có số nơtron hơn yếu nhau là 2. Đồng vị tất cả số khối nhỏ chiếm 96%. Số khối mỗi đồng vị là


Hiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi gồm bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng trong nước chỉ bao gồm 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), mang lại M = 18, trọng lượng riêng của nước là một g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B gồm 2 đồng vị 10B và 11B. Tỷ lệ đồng vị 11B vào H3BO3 (biết MH = 1 với MO = 16) là


Một lếu láo hợp bao gồm hai đồng vị bao gồm số khối mức độ vừa phải 31,1 và gồm tỉ lệ phần trăm các đồng vị là 90% cùng 10%. Tổng số hạt trong nhị đồng vị là 93 với tổng số phân tử không có điện bởi 0,55 lần toàn bô hạt có điện. Số nơtron của đồng vị bao gồm số khối lớn hơn là
Xem thêm: Từ Juvenile Là Gì Cùng Tìm Hiểu Juvenile Delinquency Là Gì, Từ Juvenile Là Gì

Nguyên tố X có 3 đồng vị là X1 chỉ chiếm 92,23%, X2 chiếm 4,67% cùng X3 chỉ chiếm 3,1%. Tổng cộng khối của 3 đồng vị bằng 87. Số nơtron vào X2 nhiều hơn nữa X1 1 hạt. Nguyên tử khối vừa đủ của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong trường đoản cú nhiên, thành phần Clo gồm 2 đồng vị 35Cl và 37Cl có xác suất số lượng tương ứng là 75% và 25%. Yếu tắc Cu gồm 2 đồng vị trong những số ấy 63Cu chiếm phần 73% số lượng. Biết Cu cùng Cl tạo được hợp hóa học CuCl2 trong các số đó Cu chiếm phần 47,228% khối lượng. Đồng vị sót lại của Cu là