Đặt (left{ eginarraylu = x^2\dv = e^xdxendarray ight. Rightarrow left{ eginarrayldu = 2xdx\v = e^xendarray ight.).

Bạn đang xem: Nguyên hàm e^x^2

$ Rightarrow int x^2.e^xdx = x^2e^x - int 2xe^xdx $.

Đặt (left{ eginarraylu = 2x\dv = e^xdxendarray ight. Rightarrow left{ eginarrayldu = 2dx\v = e^xendarray ight.).

$ Rightarrow int 2xe^xdx = 2xe^x - int 2e^xdx = 2xe^x - 2e^x + C$.

$ Rightarrow int x^2.e^xdx = left( x^2 - 2x + 2 ight)e^x + C$.

Khi kia (m.n = - 4).


Đáp án buộc phải chọn là: a


...

Bài tập bao gồm liên quan


Nguyên hàm (phương pháp từng phần) Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Chọn cách làm đúng:


Trong cách thức nguyên hàm từng phần, nếu như (left{ eginarraylu = gleft( x ight)\dv = hleft( x ight)dxendarray ight.) thì:


Cho (Fleft( x ight) = int left( x + 1 ight)f"left( x ight)dx ). Tính (I = int fleft( x ight)dx ) theo $F(x)$.


Tìm nguyên hàm của hàm số $fleft( x ight) = x^2lnleft( 3x ight)$


Tính (int x^3ln 3xdx )


Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $f"left( x ight) = left( x + 1 ight)e^x$ cùng $int f"(x) dx = (ax + b)e^x + c$ với $a, b, c$ là các hằng số. Chọn mệnh đề đúng:


Biết $Fleft( x ight) = left( ax + b ight).e^x$ là nguyên hàm của hàm số $y = left( 2x + 3 ight).e^x$. Khi đó $b - a$ là


Ta bao gồm ( - dfracx + ae^x) là một trong những họ nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = dfracxe^x), khi đó:


Tìm nguyên hàm $F(x)$ của (fleft( x ight) = dfrac2^x - 1e^x) biết $F(0) = 1$.

Xem thêm: Bài 1 Trang 111 Sgk Văn 10 Tập 2 ), Mục Lục Soạn Văn 10 Tập 2


(int xsin xcos xdx ) bằng:


Tính (I = int cos sqrt x dx ) ta được:


Gọi $F(x)$ là 1 trong những nguyên hàm của hàm số (y = x.cos x) mà $F(0) = 1$. Phát biểu nào dưới đây đúng:


Cho F(x) là 1 trong những nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = dfracxcos ^2x) thỏa mãn (Fleft( 0 ight) = 0.) Tính (Fleft( pi ight)?)


Biết rằng (xe^x) là 1 nguyên hàm của hàm số (fleft( - x ight)) trên khoảng tầm (left( - infty ; + infty ight)). Call (Fleft( x ight)) là một nguyên hàm của (f"left( x ight)e^x) thỏa mãn (Fleft( 0 ight) = 1), giá trị của (Fleft( - 1 ight)) bằng:


Tính (I = int x an ^2xdx ) ta được:


Nguyên hàm của hàm số (f(x) =cos 2xln left( sin x + cos x ight)dx ) là:


Tính (I = int ln left( x + sqrt x^2 + 1 ight)dx ) ta được:


Tính (I = int e^2xcos 3xdx ) ta được:


Nguyên hàm của hàm số (y = dfracleft( x^2 + x ight)e^xx + e^ - xdx ) là:


Tính (int dfracx^2 - 1left( x^2 + 1 ight)^2dx ) ?


Cho hàm số (fleft( x ight)) tất cả đạo hàm thường xuyên trên (mathbbR) với (fleft( 1 ight) = 0), (Fleft( x ight) = left< fleft( x ight) ight>^2020) là một trong nguyên hàm của (2020x.e^x). Họ các nguyên hàm của (f^2020left( x ight)) là:


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.