tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Một triệu năm trăm nghìn đồng viết bằng số

*

Câu 1: Số hai triệu năm trăm năm mươi nghìn hai trăm năm mươi viết là: *

1 điểm

A. 2 055 250

B. 2 550 250

C. 2 505 250

D. 2 500 250

Câu 2 : cực hiếm của chữ số 6 trong số 864 302 là: *

1 điểm

A. 6000

B. 600

C. 60

D. 60 000

Câu 3 : dãy số được thu xếp theo sản phẩm tự từ bự đến bé xíu là: *

1 điểm

A. 37 682; 37 826; 62 387; 62 837

B. 62 837; 62 387; 37 682; 37 826

C. 62 837; 62 387; 37 826; 37 682

D. 62 387; 37 826; 37 682; 62 837

Câu 4 : Hình bên tất cả số góc nhọn là: *

https://lh6.googleusercontent.com/COwZ6rR27NLeU7TqBhaO2K5A7fqVadVrbJDsVo4QR4juVx8qgIljFNhg8BDjXmv9nkqvixg5jfMpMm7fzM76ylso1AguLkO-xoXKDKGFrM3tgPHoZxcAy1eFK83xN0BccQ=w301

A. 6

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: Tính: 9018 – 5625 : 5 *

1 điểm

A.7893

B. 8793

C. 7839

D. 3978

Câu 6: Một trường tiểu học tất cả 625 học sinh. Số học sinh nam những hơn học sinh nữ là 45 em. Hỏi ngôi trường đó bao gồm bao nhiêu học viên nam, bao nhiêu học sinh nữ? *

1 điểm

A. Học sinh nam: 335 em .Học sinh cô gái 290 em

B. Học viên nam: 290 em .Học sinh đàn bà 335 em

C. Học viên nam: 533 em .Học sinh người vợ 920 em

D. Học sinh nam: 305 em .Học sinh người vợ 920 em

Câu 7 :Giá trị của biểu thức a + b x 5 với a = 2017; b = 124 là: *

1 điểm

A. Quý giá của biểu thức là: 2637

B quý hiếm của biểu thức là: 6237

C giá trị của biểu thức là: 3762

D cực hiếm của biểu thức là: 2732

Câu 8: Tổng của nhị số là 82. Hiệu của nhị số sẽ là 14. Nhị số đó là: *

1 điểm

A. 33 và 49

B. 32 và 50

C. 34 với 48

D. 45 và 37

Câu 9: Hình M gồm *

1 điểm

https://lh5.googleusercontent.com/b6M3S_xvjhu0J0u7z0eaDnAt3sE4fijf4chERsL_yi6pL-JN74LTbVaifVzxyJGc-oNyHkb0pYKcZXTSdzYsFqBzNkCK_8ithsWWFv7d9H_a2PeDO8oU-Fk1naMrgyTbNA=w241

A. 1 góc vuông và 4 góc nhọn

B. 4 góc vuông với 3 góc nhọn

C. 4 góc vuông và 10 góc nhọn

D. 2 góc vuông và 12 góc nhọn

Câu 10: hiệu quả của phép tính 7372 + 3821 – 2883 là: *

1 điểm

A. 8310

B. 8560

C.

Xem thêm: De On Tập Toán Lớp 4 Học Kỳ 2 Toán Lớp 4, 60 Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì 2 Toán Lớp 4

8754

D. 8677

các chúng ta ơi câu như thế nào mà tất cả đường link thì các bạn sao chép rồi tìm sẽ là hình hình ảnh đầu bài xích ạ