Thực nghiệm cho thấy, nước là chất lỏng tất cả tính dẫn điện vô cùng yếu đó là do nước năng lượng điện li vô cùng yếu theo làm phản ứng thuận nghịch:

$H_2O + H_2O mathbinlower.3exhbox$uildrel extstyle ightarrowover smashleftarrowvphantom_vbox to.5exvss$ H_3O^ + + OH^ - $ (1)

Viết gọn:

$H_2O mathbinlower.3exhbox$uildrel extstyle ightarrowover smashleftarrowvphantom_vbox to.5exvss$ H^ + + OH^ - $(2)

Thực nghiệm đã khẳng định được rằng, ở nhiệt độ thường cứ 555 triệu phân tử $H_2O$ chỉ có một phân tử phân li ra ion.

2. Tích số ion của nước

Khi phương trình (2) đạt trạng thái cân bằng:

$K = fracleft< H^ + ight>left< OH^ - ight>left< H_2O ight>$

Nước là chất điện li yếu

$ o H_2O = const$. Lúc đó:

$Kleft< H_2O ight> = K_H_2O = left< H^ + ight>.left< OH^ - ight>$

Hằng số $K_H_2O$ được hotline là tích số ion của nước, chỉ phụ thuộc vào vào nhiệt độ.

Ở $25^oC:K_H_2O = left< H^ + ight>.left< OH^ - ight> = 1.10^ - 14$

$ o left< H^ + ight> = left< OH^ - ight> = sqrt 10^ - 14 = 10^ - 7mol/l$

Từ đó, ta có nồng độ ion $H^ + $ cùng nồng độ $OH^ - $ vào các môi trường xung quanh như sau:

- môi trường thiên nhiên trung tính:

$left< H^ + ight> = left< OH^ - ight> = 10^ - 7M$

- môi trường xung quanh axit:

$left< H^ + ight> > left< OH^ - ight> o left< H^ + ight> > 10^ - 7M$

- môi trường xung quanh kiềm:

$left< H^ + ight>

3.

Bạn đang xem: Môi trường axit

Ý nghĩa tích sion của nước

a)Môi trường axit

Khi hoà tan axit vào nước, nồng độ$H^ + $ tăng, bởi vậy nồng độ$OH^ - $ đề xuất giảm sao để cho tích số ion của nước ko đổi.

Như lúc hoà rã axit HCl vào nước để nồng độ $H^ + $ bởi $1,0.10^ - 3M$, thì nồng độ$OH^ - $ là:

$left< OH^ - ight> = frac1,0.10^ - 141,0.10^ - 3 = 1,0.10^ - 11M$

Vậy môi trường xung quanh axit là môi trường xung quanh trong đó:

$left< H^ + ight> > left< OH^ - ight> o left< H^ + ight> > 1,0.10^ - 7M$

b)Môi trường kiềm

Khi hoà tan bazơ vào nước, nồng độ$OH^ - $ tăng, bởi vì vậy nồng độ$H^ + $ yêu cầu giảm làm thế nào cho tích số ion của nước không đổi. Thí dụ, hoà rã bazơ vào nước để nồng độ$OH^ - $ bởi $1,0.10^ - 5M$ thì nồng độ$H^ + $ là:

$left< H^ + ight> = frac1,0.10^ - 141,0.10^ - 5 = 1,0.10^ - 9M$

Vậy môi trường kiềm là môi trường thiên nhiên trong đó :

$left< H^ + ight>

II. KHÁI NIỆM VỀ pH. CHẤT CHỈ THỊ AXIT - BAZƠ

1.Khái niệm về pH

Để review độ axit cùng độ kiềm của dung dịch một cách thuận lợi (tránh dùng hầu hết nồng độ cùng với số nón âm) fan ta sử dụng chỉ số pH với quy mong như sau :

$left< H^ + ight> = 10^ - pHM o pH = - 1gleft< H^ + ight>$

Khi đó:

- Ở môi trường xung quanh trung tính:

$left< H^ + ight> = 10^ - 7 o pH = - 1g^ - 7 = 7$

- Ở môi trường xung quanh axit:

$left< H^ + ight> > 10^ - 7 o pH

- Ở môi trường thiên nhiên kiềm:

$left< H^ + ight> 7$

Thang pH hay được sử dụng có giá chỉ trị từ 1 đến 14.

Giá trị pH có chân thành và ý nghĩa to lớn trong thực tiễn như pH của máu người và hễ vật có mức giá trị gần như không đổi. Thực đồ dùng chỉ hoàn toàn có thể sinh trưởng bình thường khi cực hiếm pH của dung dịch trong đất ở trong khoảng xác minh đặc trưng cho từng loại cây. Tốc độ ăn mòn sắt kẽm kim loại trong nước từ bỏ nhiên phụ thuộc vào rất nhiều vào quý giá pH của nước mà kim loại tiếp xúc.

2.Chất thông tư axit - bazơ

Chất chỉ thị axit - bazơ là chất tất cả màu đổi khác phụ nằm trong vào cực hiếm pH của dung dịch.

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác Khi Biết 3 Cạnh, Tính Diện Tích Tam Giác Biết 3 Cạnh

Màu của hai chất chỉ thị axit - bazơ là quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác biệt được đưa ra trong bảng bên dưới đây:

*

Màu của quỳ với phenolphtalein trong dung dịch ở những khoảng pH khác nhau

Trộn lẫn một trong những chất thông tư có màu biến hóa kế tiếp nhau theo cực hiếm pH, ta được các thành phần hỗn hợp chất chỉ thị vạn năng. Cần sử dụng băng giấy tẩm dung dịch hỗn hợp này hoàn toàn có thể xác định được gần giá chuẩn trị pH của dung dịch theo như hình sau:

*

Màu của chất chỉ thị vạn năng (thuốc demo MERCK của Đức) ở những giá trị pH khác nhau

Để xác minh tương đối đúng mực giá trị pH của dung dịch, bạn ta sử dụng máy đo pH.