Cho các chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số hóa học điện li yếu ớt là

Bạn đang xem: Mgcl2 là hóa học điện li bạo phổi hay yếu ớtBạn đang xem: Mgcl2 là chất điện li mạnh hay yếu

*

*

*

*

*

(ĐH B - 2008)Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là

Cho những chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số chất điện li yếu hèn là

Trong dung dịch CH3COOH 4,3.10-2 M fan ta xác định được độ đậm đặc ion H+ là 8,6.10-4 M. Tỷ lệ phân tử CH3COOH phân li ra ion là

Trong những muối sau : NaCl, Na2CO3, K2S, Na2SO4, KNO3, NH4Cl, ZnCl2, phần lớn muối có môi trường xung quanh trung tính là

Trong những dung dịch sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, bao gồm bao nhiêu dung dịch có môi trường xung quanh axit ?

Cho dãy những chất Al, Al(OH)3, NaHCO3, Na2SO4, Zn(OH)2. Số chất trong dãy vừa bội phản ứng được với hỗn hợp HCl, vừa làm phản ứng được với dung dịch NaOH là

Cho những chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Số chất gồm tính lưỡng tính là

Khối lượng chất rắn khan lúc cô cạn dung dịch đựng 0,01 mol K+, 0,025 mol Cu2+, 0,05 mol Cl- cùng a mol $SO_4^2 - $ là

Một dung dịch đựng 0,2 mol Cu2+; 0,3 mol K+, a mol $NO_3^ - $ và b mol $SO_4^2 - $. Tổng trọng lượng muối tan có trong hỗn hợp là 62,3 gam. Quý giá của a và b theo lần lượt là

Dung dịch Y cất Ca2+ (0,1 mol), Mg2+ (0,3 mol), $Cl^ - $ (0,4 mol), $HCO_3^ - $ (y mol). Khi cô cạn dung dịch lượng muối khan thu được là

Khi mang lại 100 ml hỗn hợp KOH 1M vào 100 ml hỗn hợp HCl chiếm được dung dịch tất cả chứa 6,525 gam hóa học tan. Mật độ mol của HCl trong hỗn hợp đã cần sử dụng là

Cho m gam các thành phần hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa các thành phần hỗn hợp axit HCl 1M với axit H2SO4 0,5M thu được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Hỗn hợp Y tất cả pH là:

Trộn 100ml hỗn hợp (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M cùng với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375 M cùng HCl 0,0125 M) thu đ­ược hỗn hợp X, cực hiếm pH của hỗn hợp X là:

Trộn 200 ml dd lếu láo hợp gồm HNO3 0,3M cùng HClO4 0,5M cùng với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/lit thu được dd bao gồm pH = 3. Vậy a có giá trị là:

Thể tích của n­ước yêu cầu thêm vào 15 ml dung dịch axit HCl gồm pH = 1 nhằm đ­ược hỗn hợp axit có pH = 3 là:

Trộn V1 lít dung dịch HCl (pH = 5) với V2 lít dung dịch NaOH (pH = 9) chiếm được dung dịch có pH = 8. Tỉ lệ V1/ V2 là:

Cho 40 ml hỗn hợp HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch cất đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. PH của hỗn hợp thu được:

Có 4 hỗn hợp trong suốt, mỗi hỗn hợp chỉ cất 1 cation và 1 anion trong số các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Những dung dịch đó là:

Xét phương trình: $ extS^ ext2 - ext + 2 extH^ ext + o extH_ ext2 extS$. Đây là phương trình ion thu gọn của làm phản ứng

Cho những phản ứng hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Các phản bội ứng đều sở hữu cùng một phương trình ion thu gọn gàng là

Tính pH của dung dịch thu được lúc trộn 40 ml dung dịch HCl 2,5.10-2 M cùng với 60 ml dung dịch CH3COOH 1,67.10-4 M. Biết CH3COOH có Ka = 10-4,76.

Có 4 dung dịch riêng biệt: Na2CO3, Na2SO4, NaNO3, BaCl2. Chỉ dùng thêm quỳ tím thì có thể nhận hiểu rằng mấy chất?

Đối với hỗn hợp axit to gan HNO3 0,1M nếu bỏ qua sự năng lượng điện li của nước thì review nào sau đấy là đúng?

Để được dung dịch chứa: 0,05 mol Al3+; 0,06 mol SO42- ; 0,03 mol Cl-. Yêu cầu hòa chảy vào nước hầu như muối nào, bao nhiêu mol ?
Xem thêm: Giáo Án Truyện Bác Gấu Đen Và Hai Chú Thỏ Cho Trẻ Mầm Non Chi Tiết Nhất

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội


Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.