Chọn câu trả lời là: APhương pháp giải:CH3NH2 gồm tính bazơ: làm quỳ tím chuyển xanh; chức năng được cùng với axit; tất cả khả năng công dụng được với một số dung dịch muối bột như Al3+, Fe3+, Cu2+, …

→ CH3NH2 không công dụng được với dung dịch NaOH (cũng gồm tính bazơ).Lời giải chi tiết:

CH3NH2 bao gồm tính bazơ: làm quỳ tím gửi xanh; tác dụng được cùng với axit; có khả năng chức năng được với một số trong những dung dịch muối hạt như Al3+, Fe3+, Cu2+, …

Trong số những chất sẽ cho, CH3NH2 không chức năng được với dung dịch NaOH.CH3NH2 + HCl → CH3NH3+Cl- (Metylamoni clorua)CH3NH2 + CH3COOH → CH3COOH3NCH3 (Metylamoni axetat)2CH3NH2 + FeCl2 + 2H2O → Fe(OH)2 + 2CH3NH3ClĐáp án A


Metylamin không phản ứng được cùng với dụng dịch như thế nào sau đây?

A.A. CH3COOH.

Bạn đang xem: Metylamin không tác dụng với chất nào

B.B. FeCl3.

C.C. HCl.

D.D. NaOH.

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:A.CH3NH2 + CH3COOH

*

CH3COONH3CH3


B.3CH3NH2 + FeCl3 + 3H2O

*

3CH3NH3Cl + Fe(OH)3¯ nâuđỏ

C.CH3NH2 + HCl

*

CH3NH3Cl

D. CH3NH2 + NaOH: không phản ứng

Vậy đáp án và đúng là D

Câu hỏi ở trong đề thi sau. Bạn vẫn muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút đặc thù hoá học - Amin cùng Amino axit - hóa học 12 - Đề số 6

Làm bài

phân chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài bác thi.Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí CH3NH2 vào hỗn hợp CH3COOH.

(b) Đun lạnh tinh bột trong hỗn hợp H2SO4 loãng.

(c) Sục khí H2 vào nồi bí mật chứa triolein (xúc tác Ni), đun nóng.

(d) nhỏ vài giọt nước brom vào hỗn hợp anilin.

(e) mang đến dung dịch HCl vào dung dịch axit glutamic.

(g) đến dung dịch metyl fomat vào dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng.

Xem thêm: Mãi Lộ Là Gì - Nghĩa Của Từ Mãi Lộ

Số thí nghiệm xẩy ra phản ứng là:

Hỗn thích hợp X đựng hai amin sau đó thuộc dãy đồng đẳng của metyl amin. Tất cả hổn hợp Y đựng glyxin và lysin. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol tất cả hổn hợp X tất cả X và Y) cần vừa đầy đủ 1,035 mol O2, thu được 16,38 gam H2O; 18,144 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp CO2 và N2. Phần trăm cân nặng amin có trọng lượng phân tử nhỏ tuổi hơn trong Z là:

mang đến 40 gam hỗn hợp gồm hai amin no, đối kháng chức, mạch hở tác dụng vừa đầy đủ với V ml hỗn hợp HCl 1M, thu được dung dịch cất 63,36 gam hỗn hợp muối. Quý giá của V là:

Hóa hóa học nào sau đây dùng để phân biệt giữa phenol cùng anilin

Cho m gam anilin chức năng hết với hỗn hợp Br2, nhận được 9,9 gam kết tủa 2,4,6-tribrom anilin. Giá trị m là ?

Cho 35 gam láo lếu hợp các amin bao gồm anilin, metylamin, đimetylamin, đimetylmetylamin tác dụng vừa đủ với 300ml hỗn hợp HCl 1M. Trọng lượng muối khan nhận được sau làm phản ứng là:

Amin có tên gọi nào sau đây tính năng với dung dịch HCl tạo ra muối có dạng R-NH3Cl?

Hỗn thích hợp E chứa 3 amin no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn m gam E đề xuất 0,255 mol O2. Sảnphẩm cháy thu được bao gồm chứa 0,03 mol N2. Nếu mang lại lượng E trên tính năng hết cùng với HNO3 dư thì khối lượng muối nhận được là:


Cho 20,95 gam lếu láo hợp các amin bao gồm metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin tính năng vừa đủ với 450 ml dung dịch HCl 1M. Trọng lượng sản phẩm thu được có mức giá trị là:

Dãy gồm những chất phần đa làm giấy quỳ tím độ ẩm chuyển sang greed color là ?

Cho 17,7 gam amin X (no, 1-1 chức, mạch hở) công dụng hết với dung dịch HCl nhận được 28,65 gam muối. Phương pháp của phân tử X là:

Cho các chất sau: H2NCH2COOH (X), CH3COOH3NCH3 (Y), C2H5NH2 (Z), H2NCH2COOC2H5 (T). Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl là:

Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm nhì khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối khá của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là:

Đem 18g một amin đối kháng no A trung hòa - nhân chính đủ với hỗn hợp HCl 2M chiếm được 32,6g muối. CTPT của A cùng thể tích hỗn hợp axit cần là:

Dung dịchanilin (C6H5NH2) khôngphảnứngđượcvớichấtnàosauđây

dung dịch nào dưới đây làm quỳ tím thay đổi màu sắc xanh?

Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X), muối bột amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este của aminoaxit (T). Hàng gồm những loại hợp hóa học đều tính năng được với hỗn hợp NaOH và đều công dụng được với dung dịch HCl là:

Trung hòa trọn vẹn 4,44 gam một amin (bậc một, mạch cacbon ko phân nhánh) bằng axit HCl, tạo thành 8,82 gam muối. Amin gồm công thức là (N=14, C=12, H=1).

Cho hỗn hợp X gồm O2, O3 có tỉ khối so với H2 bằng 22. Mang đến hỗn hợp Y gồm metylamin và etylamin có tỉ khối so với H2 = 17,8333. Đốt hoàn toàn V2 lít Y cần V1 lít X. Các khí đo cùng điều kiện, tỉ lệ V1 : V2 là:

Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol các thành phần hỗn hợp X cất trimetylamin với hexametylenđiamin phải dùng 0,715 mol O2, sản phẩm cháy có CO2, H2O với N2. Khía cạnh khác mang đến 24,54 gam X trên công dụng với hỗn hợp HCl loãng dư, chiếm được m gam muối. Cực hiếm của m là ?

hỗn hợp của chất nào trong các chất sau đây không làm thay đổi màu quỳ tím:

Thể tích (ml) dung dịch HCl 2M cần dùng để phản ứng vừa đủ với 41,385 gam anilin là:

Axit aminoaxetic không tính năng với dung dịch chất nào sau đây?

Hãy chuẩn bị xếp những chất dưới đây theo máy tự tăng vọt tính cha zơ:(1) metylamin; (2) amoniac; (3) etylamin; (4) anilin; (5) đimetylamin.

Cho m gam glutamic tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp X đựng 16,88 gam chất tan. X công dụng với V ml dung dịch HCl 1M. Quý giá của V là:

Trung hoà 9,0 gam một amin 1-1 chức Y yêu cầu 200 ml dung dịch HCl 1M. CTPT của Y là ?

Metylamin không phản bội ứng được với dụng dịch làm sao sau đây?

Cho 2,655 gam amin no, đối kháng chức, mạch hở X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 4,8085 gam muối. Bí quyết phân tử của X là


Hỗn thích hợp X tất cả glyxin, alanin, valin, metylamin với trimetylamin. Đốt cháy trọn vẹn 0,18 mol các thành phần hỗn hợp X buộc phải dùng vừa đủ 0,615 mol

*

*

-aminoaxit thuộc hàng đồng đẳng), amin Y và este no, nhị chức Z (X, Y, Z rất nhiều mạch hở, X và Z thuộc số nguyên tử cacbon trong phân tử). Đun rét m gam E với dung dịch KOH vừa đủ, cô cạn dung dịch thu được hóa học rắn A gồm cha muối với 0,08 mol tất cả hổn hợp hơi T (gồm tía chất hữu cơ) có tỉ khối đối với H2 bởi 24,75. Đốt cháy hoàn toàn A yêu cầu dùng hoàn toản 21,92 gam khí O2 thu được N2, 15,18 gam K2CO3 vào 30,4 gam lếu hợp có CO2 cùng H2O. Cân nặng chất Y gồm trong m gam hỗn hợp E sát nhất với giá trị làm sao sau đây?

Để bội phản ứng trọn vẹn với dung dịch chứa 7,5 gam
buộc phải vừa đủ V ml hỗn hợp NaOH 0,5M. Quý giá của V là:

Hợp chất X chứa những nguyên tố C, H, O cùng N bao gồm phân tử khối là 89. Khi đốt cháy 1 mol X nhận được 3 mol CO2, 0,5 mol N2 cùng một lượng hơi nước. Biết X là phù hợp chất tính năng được cùng với nước brom. Công thức cấu trúc của X là

Cho đôi mươi gam lếu láo hợp gồm 3 amin no, 1-1 chức, là đồng đẳng thường xuyên của nhau (được trộn theo tỉ trọng mol 1: 10: 5 và thứ tự phân tử khối tăng dần) công dụng vừa đầy đủ với dung dịch HCl, chiếm được 31,68 gam các thành phần hỗn hợp muối. Công thức phân tử của ba amin là:

Cho các chất C6H5OH (X); C6H5NH2(Y); CH3NH2(Z) và HCOOCH3(T). Chất không làm đổi màu quỳ tím là:

Cho 5,88g axit glutamic vào 300ml hỗn hợp HCl 1M, thu được hỗn hợp X. đến X tính năng hoàn toàn cùng với 240ml dung dịch KOH 2M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, nhận được m gam hóa học rắn khan. Gía trị của m là:

Cho 20 gam hỗnhợp 3 aminđơnchức, đồngđẳngkếtiếpnhautácdụngvừa đủvớiddHCl 1M, côcạn dung dịchthuđược 31,68 gam hỗnhợpmuối. ThểtíchcủaddHCl 1M đãdùnglà:

vào phân tử aminoaxit X có một đội nhóm amino và một tổ cacboxyl. đến 15,0 gam X tác dụng vừa đủ với hỗn hợp NaOH, cô cạn dung dịch sau bội phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. Cách làm của X là

Cho m gam
phản ứng không còn với hỗn hợp KOH, chiếm được dung dịch chứa 28,25 gam muối. Quý hiếm của m là:

Cho 2,1 gam hỗn hợp X có 2 amin no, 1-1 chức, tiếp nối nhau trong dãy đồng đẳng làm phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được 3,925 gam các thành phần hỗn hợp muối. Cách làm của 2 amin trong tất cả hổn hợp X là .

Một số câu hỏi khác rất có thể bạn quan liêu tâm. Để sử dụng tiền tiết kiệm chung của hai vợ chồng, anh H cần

Công bay của electron ra khỏi bề mặt kim một số loại Na có giá trị là 2,484 eV. Số lượng giới hạn quang điện của sắt kẽm kim loại Na là .

Nghiệm của bất phương trình

Tại trọng tâm của một dòng điện tròn cường độ 5 (A) chạm màn hình từ đo được là 31,4.10-6T. Đường kính của mẫu điện đó là

Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều không tốc độ đầu, vào giây thứ hai vật đi được quãng đường dài
?

Cấu trúc di truyền của QT như sau: 0,3AaBB:0,4AaBb:0,3aabb . đến quần thể trường đoản cú thụ qua ba thế hệ tỷ lệ khung người mang 2 cặp gen đồng hợp trội là: