1.Makefile là gì ?

– Makefile là một trong những tập script chứa các thông tin : cấu trúc project ( file, dependence), và các lệnh để tạo thành file. Các file được tạo thành gọi là Target, các file phụ thuộc vào được gọi là Dependence , lệnh được dùng để làm compile source code được điện thoại tư vấn là Action. 1 cú pháp bao hàm Target,dependence , action được điện thoại tư vấn là 1 Rule.

Bạn đang xem: Makefile là gì

ví dụ makefile : Ta có những file sau cùng đặt trong một thư mục : hello.h hello.c với main.c gồm source code như sau :

hello.h:

#ifndef _Hello_H_#define _Hello_H_#include void Xuat ();#endifhello.c:

#include "hello.h"void Xuat()printf ("Hello World !!!");main.c:

#include "hello.h"int main()Xuat();return 0;Khi kia ta đang viết 1 makefile nhằm compile các source code, tạo nên file thực thi mang tên là main để chạy chương trình.

Trước tiên, chúng ta tạo 1 file mang tên là Makefile hoặc makefile. Trên terminal gõ command :

gedit Makefile

Rồi gõ câu chữ của Makefile như sau:

Sau kia lưu lại, đặt Makefile trong thuộc thư mục cùng với source code. Tiếp nối trên terminal gõ command make .

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Industry Là Gì ? Phân Biệt Với Các Ngành Kinh Tế Khác

Như vậy bạn vừa biên dịch xong chương trình, và khi gõ command ls trên terminal, bạn sẽ thấy trên màn hình hiển thị có file main , đó là file vừa mới được tọa ra , để chạy chương trình các bạn gõ lệnh ./main .

Vậy là bạn vừa sử dụng thành công 1 Makefile rồi kia