Tổng hợp định hướng chương Amin, amino axit và protein đầy đủ, chi tiết nhất

Tài liệu Tổng hợp lý thuyết chương Amin, amino axit với protein đầy đủ, chi tiết nhất Hoá học lớp 12 vẫn tóm tắt kiến thức và kỹ năng trọng trọng điểm về chương Amin, amino axit và protein từ đó giúp học viên ôn tập để nắm vứng kiến thức môn Hoá học lớp 12.

Bạn đang xem: Lý thuyết hóa 12: bài 9

*

Tính chất của Amin: tính chất hóa học, trang bị lí, Cấu tạo, Điều chế, Ứng dụng

I. Khái niệm, phân loại

1. Khái niệm

- Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro vào phân tử NH3 bởi một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin.

Ví dụ:

*

2. Phân loại

a. Theo gốc hiđrocacbon:

– Amin ko thơm: CH3NH2, C2H5NH2, ...

– Amin thơm: C6H5NH2, CH3C6H4NH2, ...

– Amin dị vòng:

*

b. Theo bậc amin: là số nguyên tử H vào phân tử NH3 bị sửa chữa bởi gốc hiđrocacbon. Theo đó, những amin được phân nhiều loại thành:

Amin bậc I Amin bậc II Amin bậc III
R–NH2 R–NH–R’
*
R, R’ và R’’ là gốc hiđrocacbon

Ví dụ:

*

II. Đồng phân, danh pháp

1. Đồng phân

– Đồng phân về mạch cacbon.

– Đồng phân địa điểm nhóm chức.

– Đồng phân về bậc của amin.

Ví dụ: những đồng phân của C4H11N.

*

2. Danh pháp

a. Cách gọi tên theo danh pháp gốc – chức: Tên gốc hiđrocacbon + amin

Ví dụ: CH3NH2 (Metylamin), C2H5–NH2 (Etylamin), CH3CH(NH2)CH3 (Isopropylamin), …

b. Cách gọi thương hiệu theo danh pháp chũm thế: thương hiệu hiđrocacbon + địa điểm + amin

Ví dụ: CH3NH2 (Metanamin), C2H5–NH2 (Etanamin), CH3CH(NH2)CH3 (Propan - 2 - amin), ...

c. Tên thông thường chỉ vận dụng với một số trong những amin:

Tên hotline của một trong những amin

*

- Lưu ý:

– Tên các nhóm ankyl gọi theo lắp thêm tự vần âm a, b, c, … + amin.

– Với các amin bậc 2 cùng 3, lựa chọn mạch dài nhất chứa N làm mạch chính:

+ tất cả 2 đội ankyl → thêm một chữ N nghỉ ngơi đầu.

Ví dụ: CH3–NH–C2H5: N–etyl metyl amin.

+ có 3 team ankyl → thêm 2 chữ N ngơi nghỉ đầu (nếu trong 3 team thế tất cả 2 nhóm giống nhau).

Ví dụ: CH3–N(CH3)–C2H5: N, N–etyl đimetyl amin.

+ gồm 3 đội ankyl khác biệt → 2 chữ N bí quyết nhau 1 tên ankyl.

Ví dụ: CH3–N(C2H5)–C3H7: N–etyl–N–metyl propyl amin.

– Khi team –NH2 vào vai trò nhóm cố gắng thì hotline là nhóm amino.

Ví dụ: CH3CH(NH2)COOH (axit 2–aminopropanoic).

III. đặc điểm vật lý

- hóa học rắn, dạng tinh thể, không màu, vị hơi ngọt.

- ánh sáng nóng chảy cao, dễ tan trong nước vì amino axit tồn tại ngơi nghỉ dạng ion lưỡng cực:

*

– Metyl–, đimetyl–, trimetyl– cùng etylamin là hầu như chất khí có mùi khai khó chịu, độc, dễ tan trong nước, các amin đồng đẳng cao hơn là chất lỏng hoặc rắn.

- Anilin là hóa học lỏng, ánh sáng sôi là 184oC, ko màu, hết sức độc, không nhiều tan trong nước, tung trong ancol và benzen.

IV. Kết cấu phân tử và đặc điểm hóa học

1. Cấu tạo phân tử

- vào phân tử amin đều có nguyên tử nitơ còn một cặp electron thoải mái chưa liên kết rất có thể tạo mang lại – dấn giống NH3.

Vì vậy các amin tất cả tính bazơ tương đương NH3 (tức tính bazơ của amin = tính bazơ của NH3).

*

2. đặc thù hoá học

a. Tính bazơ

do nguyên tử N vào phân tử amin còn cặp e chưa sử dụng có công dụng nhận proton.

* so sánh tính bazơ của những amin:

+ giả dụ nguyên tử N trong phân tử amin được gắn thêm với nơi bắt đầu đẩy e (gốc no: ankyl) thì tính bazơ của amin táo bạo hơn đối với tính bazơ của NH3. Hầu như amin này khiến cho quỳ tím chuyển thành color xanh.

+ nếu như nguyên tử N vào phân tử amin gắn với các gốc hút e (gốc ko no, cội thơm) thì tính bazơ của amin yếu hơn so cùng với tính bazơ của NH3. đa số amin này sẽ không làm xanh quỳ tím.

+ Amin tất cả càng các gốc đẩy e thì tính bazơ càng mạnh, amin gồm càng nhiều gốc hút e thì tính bazơ càng yếu.

⇒ Lực bazơ: CnH2n + 1–NH2 > H–NH2 > C6H5–NH2

- hỗn hợp metylamin và nhiều đồng đẳng của nó có khả năng làm xanh giấy quỳ tím hoặc làm hồng phenolphtalein.

*

– Amin bậc III nhưng mà gốc hiđrocacbon R, R’ và R’’ gồm số C ≥ 2 thì những gốc R, R’ và R’’ cản trở amin dấn proton H+ ⇒ tính bazơ yếu hèn ⇒ dung dịch không làm đổi màu quỳ tím cùng phenolphtalein.

- Anilin và các amin thơm rất ít chảy trong nước. Dung dịch của bọn chúng không làm đổ màu quỳ tím cùng phenolphtalein.

- tác dụng với axit: R–NH2 + HCl → R–NH3Cl

Ví dụ:

*

- tính năng dung dịch muối của các kim loại có hiđroxit kết tủa:

Ví dụ: 3CH3NH2 + FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3↓ + 3CH3NH3Cl

- giữ ý: Khi đến muối của Cu2+, Zn2+, … vào hỗn hợp amin (dư) → hiđroxit kết tủa → kết tủa chảy (tạo phức chất).

b. Bội phản ứng với axit nitrơ HNO2

- Amin bậc một tác dụng với axit nitrơ ở ánh sáng thường mang lại ancol hoặc phenol cùng giải phóng nitơ.

C2H5NH2 + HONO → C2H5OH + N2↑ + H2O

- Anilin và các amin thơm bậc một chức năng với axit nitrơ ở ánh nắng mặt trời thấp (0 - 5oC) đến muối điazoni:

*

c. Làm phản ứng ankyl hóa

Amin bậc một hoặc bậc hai công dụng với ankyl halogenua (CH3I, …) , nguyên tử H của group amin hoàn toàn có thể bị sửa chữa thay thế bởi cội ankyl:

Ví dụ: C2H5NH2 + CH3I → C2H5NHCH3 + HI

– phản nghịch ứng này dùng để điều chế amin bậc cao từ bỏ amin bậc phải chăng hơn.

d. Phản ứng cố gắng ở nhân thơm của anilin

Do ảnh hưởng của nhóm NH2 (tương tự đội –OH nghỉ ngơi phenol), cha nguyên tử H ở những vị trí ortho và para so với nhóm –NH2 vào nhân thơm của anilin bị thay thế bởi cha nguyên tử brom:

*

Lưu ý: phản nghịch ứng tạo nên kết tủa trắng 2, 4, 6 tribromanilin dùng nhận thấy anilin.

Xem thêm: Bài Tập Sự Điện Li Hay, Chi Tiết, Chuyên Đề Sự Điện Li Hóa 11 Có Lời Giải Và Đáp Án

e) bội phản ứng cháy của amin no đối chọi chức mạch hở:

*

V. Ứng dụng với điều chế

1. Ứng dụng

các ankylamin được dùng trong tổng hòa hợp hữu cơ, đặc biệt là các điamin được dùng để làm tổng thích hợp polime.

Anilin là nguyên liệu đặc biệt quan trọng trong công nghiệp phẩm nhuộm (phẩm azo, black anilin,...), polime (nhựa anilin - fomanđehit,...), chế phẩm (streptoxit, suafaguaniđin,...)