Luyện thi IOE giờ Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35 giúp những em học sinh ôn tập, củng cố, cũng giống như hệ thống lại loài kiến thức sẵn sàng cho những vòng thi IOE lớp 3 tiếng Anh đạt công dụng cao.

Bạn đang xem: Luyện thi ioe tiếng anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35

Mời những em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35

Luyện thi IOE giờ Anh lớp 5 vòng 1 cho vòng 35

Bộ đề thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2:

1. Alice ....... A cat.

A. You B. He C. She D. Has

2. My ..... Is Jenny.

A. Your B. Name C. Trò chơi D. Name"s

3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- ........, Bob.

A. Nice to meet you B. See you later

C. Goodbye D. Good night

4. I ..... Andy

A. Are B. Am C. Is D. You

5. Stand ......, please.

A. Down B. Up C. In D. On

6. You ........ Long

A. Is B. Be C. Are D. Am

7. Goodbye ........

A. Nice to lớn meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening

8. ...... Lớn ...... You, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she

9. Sit ......., please.

A. Down B. Up C. In D. On


10. ......... Your name?

A. What B. What"s C. How"s D. Why"s

Section 3: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter khổng lồ make a complete sentence or a meaningful

1. EI _ HT

2. My name _ _ Peter

3. TAB _ E

4. SCHOOL - B _ G

5. TH _ EE

6. T _ ank you very much

7. Hi, Alice. I _ _ Tommy

8. TEACH _ R

9. Hello, Mary. How _ _ _ you?

10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.

Section 2: The teacher is coming

Put the words or letter in the right order lớn make a complete sentence or a complete words


Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair Matching

Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter khổng lồ make a complete sentence or a meaningful

1. Wh _ t is this?

2. Lis _ en to me, please.

3. Let"s sing a s _ ng.

4. St _ nd up!

5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.

7. Is this a penc _ l?

8. This is _ doll.

9. _ ice khổng lồ meet you.

Xem thêm: Những Hình Ảnh Cung Cự Giải Đẹp Nhất, Hình Ảnh Cung Cự Giải Đẹp Nhất

10. No, it is n _ t.

Section 3: Safe Driving

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper


Section 2: Find the honey

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

Tải tệp tin Doc hoặc PDF để tham khảo nội dung chi tiết Luyện thi IOE giờ Anh lớp 3


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
aryannations88.com
311
Lượt tải: 15.867 Lượt xem: 76.261 Dung lượng: 799,1 KB
Liên kết cài đặt về

Link tải về chính thức:

Luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 3 vòng 1 cho vòng 35 tải về Xem

Các phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA