Cách sử dụng lượt thích khi có tác dụng động từ, tính từ, giới từ với phân biệt cách dùng cấu trúc like khổng lồ và like ving trong giờ anh không thiếu thốn và đúng mực nhất. Cụ thể xem mặt dưới.

Cách dùng like trong giờ anh

Khi like là verb:

Like = Thích

Ví dụ: vì you like fish?(bạn bao gồm thích món cá không?)

-Đi với Should,Would để miêu tả sự ao ước(=wish): I shouldn’t like to vày that(tôi không thích làm điều đó)

-Thích hơn,muốn(=prefer,wish) lượt thích people khổng lồ tell the truth(tôi mong mỏi người ta nói sự thật)

→Expressions:

As you like:do as you like(thích thì cứ làm)

Likes & dislikes:những điều mình đang có nhu cầu muốn và hồ hết điều mình không thích

Khi like là tính từ

– giống nhau(=similar) like causes produce lượt thích results(Những nguyên nhân giống nhau tạo ra ra phần nhiều hậu quả kiểu như nhau)

-Có thể sửa chữa bằng alike:

+The two girls are very like

+The two girls are very alike(hai cô nàng rất như là nhau)

→Expression:like father,like son( cha nào bé nấy)

-giống như (=resembling)What is he like?(Người ta trông giống như thế nào?)

Cụm tính từ

- something like: sát tới, vào khoảng

- nothing like: không gì bằng

- feel like: cảm thấy muốn

- look like:có vẻ như

*

Khi lượt thích là Preposition

Like: giống như như

+Don’t talk like that(đừng nói như thế)

+Do like me(hãy làm cho như tôi)

→Lưu ý:Với nghĩa trên, like là một prep(giới từ) đề nghị cách cần sử dụng khác cùng với As(Conjunction-liên từ)

For example:

+Don’t move anything.Leave everything as it is( không dùng like)

+What a beautiful house!It’s like a palace.(không cần sử dụng as)

→Expressions:

+the like:những điều y như vậy

Ex:music, painting & the like…(âm nhạc,hội hoạ và gần như môn tương đương vậy)

Likely(adj,adv)

+adj:có vẻ hòa hợp lí,thuận tiện

+adv:có thể(=probably)

Cách sử dụng cấu tạo like khổng lồ và lượt thích ving trong giờ đồng hồ anh

Cách dùng like V_ing

Dùng lúc chỉ một sở thích LÂU DÀI nối sát với mẫu profile (tiểu sử) của bạn.

VD: "I lượt thích s