Cho biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27 kg; trọng lượng nguyên tử của Be là 9,012u. Trọng lượng của Be là bao nhiêu gam?
Bạn đang xem: Khối lượng nguyên tử cacbon

1u = 1/12 khối lượng 1 nguyên tử đồng vị cacbon 12

$=> ext 1u=frac19,9265.10^-2712~=1,6605.10^-27kg$

=> cân nặng nguyên tử của Be = 9,012u = 9,012 . 1,6605 . 10-27 = 14,964.10-27 kilogam = 14,964.10-24 gam


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong các dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào thuộc chỉ cùng 1 nguyên tố hóa học ?


Biết cân nặng của nguyên tử cacbon 12 vội vàng 11,9059 lần cân nặng của nguyên tử hiđro. Hỏi trọng lượng của nguyên tử hiđro bằng bao nhiêu u?


Cho biết trọng lượng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; cân nặng nguyên tử của Be là 9,012u. Cân nặng của Be là từng nào gam?


Agon bóc tách ra từ không khí là tất cả hổn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở đk tiêu chuẩn.


Đồng tất cả 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối vừa phải của đồng là 63,54. Thành phần xác suất số nguyên tử của từng đồng vị là


Khối lượng nguyên tử trung bình của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi bao gồm 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị có số khối vừa phải 40,08 đvC. Nhị đồng vị này còn có số nơtron hơn yếu nhau là 2. Đồng vị tất cả số khối nhỏ tuổi chiếm 96%. Số khối từng đồng vị là


Hiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi gồm bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng trong nước chỉ có 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), mang lại M = 18, trọng lượng riêng của nước là một trong những g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B bao gồm 2 đồng vị 10B cùng 11B. Xác suất đồng vị 11B trong H3BO3 (biết MH = 1 cùng MO = 16) là


Một láo lếu hợp bao gồm hai đồng vị có số khối vừa đủ 31,1 và có tỉ lệ phần trăm các đồng vị là 90% và 10%. Tổng số hạt trong nhì đồng vị là 93 với tổng số hạt không với điện bởi 0,55 lần toàn bô hạt với điện. Số nơtron của đồng vị tất cả số khối lớn hơn là
Xem thêm: Loại Đất Bcs Là Gì ? Quy Định, Đặc Điểm Của Đất Bằng Chưa Sử Dụng Bcs Là Gì?

Nguyên tố X tất cả 3 đồng vị là X1 chiếm phần 92,23%, X2 chỉ chiếm 4,67% với X3 chiếm 3,1%. Toàn bô khối của 3 đồng vị bằng 87. Số nơtron vào X2 nhiều hơn nữa X1 1 hạt. Nguyên tử khối mức độ vừa phải của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong trường đoản cú nhiên, nguyên tố Clo tất cả 2 đồng vị 35Cl cùng 37Cl có phần trăm số lượng tương ứng là 75% cùng 25%. Nguyên tố Cu có 2 đồng vị trong số ấy 63Cu chiếm 73% số lượng. Biết Cu cùng Cl tạo được hợp chất CuCl2 trong những số ấy Cu chỉ chiếm 47,228% khối lượng. Đồng vị còn sót lại của Cu là