- hy vọng chia đa thức A cho đối kháng thức B ta phân chia mỗi hạng tử của A mang lại B rồi cộng các kết quả với nhau.
Bạn đang xem: Khi nào đa thức a chia hết cho đa thức b

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarXem thêm: Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Hiện Tại Tiếp Diễn Quá Khứ Đơn, Please Wait


*

Đáp án:

Khi nào đa thức A chia hết mang lại đa thức B? nhiều thức C phân chia hết cho đa thức D?

=> Khi đa thức A phân tách hết mang đến đa thức B đc dư =0 thì ta ns đa thức A phân tách hết đến đa thức B

đa thức C phân tách hết mang lại đa thức D( lm tương tự như bên trên )

Phát biểu luật lệ chi đối chọi thức A cho đơn thức B (trong trường hòa hợp A phân tách hết cho B)

=>

Muốn chia solo thứcA" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Acho đối chọi thứcB" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">B(trong ngôi trường hợpA" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Achia hết choB" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">B) ta có tác dụng như sau:

+ Chia hệ số của solo thứcA" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Acho hệ số của đơn thứcB" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">B

+ phân tách lũy quá của từng biến hóa trongA" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Acho lũy thừa của cùng biến hóa đó trongB." role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">B

+ Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

quy tắt phân chia đa thức cho đơn thức (trong TH từng hạng tử A đa số chia hết mang lại B)

Muốn phân tách đa thức A cho solo thức B (trường hợp các hạng tử của nhiều thức A phần lớn chia hết cho 1-1 thức B), ta phân tách mỗi hạng tử của A đến B rồi cùng các công dụng với nhau.