It stands khổng lồ reason that we, existing in this world, should in the course of our lives absorb intuitively those relationships.

Bạn đang xem: Intuition là gì


Nó thay mặt cho lý do chúng ta tồn tại trong quả đât này, vẫn tồn tại trong đời sống của bản thân mình hấp thu một biện pháp trực giác những quan hệ đó.
Đât là 1 trong khái niệm đặc trưng trong tài chính vi mô với thật may như mong muốn thay, đấy là một khái niệm trực quan.
Và còn có thêm cả biểu tượng thùng rác nhằm tăng tính trực quan và giảm bớt nỗi ám hình ảnh của việc xoá nhầm tệp.
We are evolved to second-guess the behavior of others by becoming brilliant, intuitive psychologists.
Chúng ta tiến hóa theo lối dự đoán hành động của những người khác, thông qua cách ứng xử giống như những nhà tâm lý học bẩm sinh khi sinh ra và tài năng.
However, The Cincinnati Enquirer gave it three-and-a-half stars out of five and said that "Controlling Yun is actually quite intuitive, even with the sophisticated multidirectional fighting scheme."
Tuy nhiên, The Cincinnati Enquirer đến nó tía và một nửa ngôi sao 5 cánh trong năm và nói rằng "Việc điều khiển Yun thực thụ khá là trực quan, ngay cả với những chương trình chiến đấu phong phú và đa dạng tinh vi."
At one point this software was called Intuit Eclipse DMS, và Activant Eclipse, và Eclipse Distribution Management System.
Tại 1 thời điểm, phần mềm này được hotline là Intuit Eclipse DMS, và Activant Eclipse cùng Hệ thống làm chủ phân phối Eclipse.
What Simonides figured out at that moment, is something that I think we all kind of intuitively know, which is that, as bad as we are at remembering names and phone numbers, và word- for- word instructions from our colleagues, we have really exceptional visual và spatial memories.
Những gì nhưng Simonides tìm hiểu ra vào mức đó là vấn đề mà tôi cho là tất cả chúng ta đều phần làm sao biết được bởi trực giác điều này là... Lân cận việc chúng ta rất hèn khi yêu cầu nhớ tên và số điện thoại hay là từng- từ- một những hướng dẫn trong giấy tờ ở trường, họ thực sự bao gồm ký ức thuộc thị lực và không khí rất quánh biệt.
He has a sharp intuition, so much so that while Ken tried to keep his ghoul identity hidden from him, Hideyoshi seemed to lớn know something is weird about his best friend.
Cậu tất cả trực giác siêu tốt, vày vậy cơ mà khi Kaneki cố gắng che giấu sự thật là Ghoul, Hideyoshi ngoài ra nhận ra tức thì có nào đấy đã xảy ra với người đồng bọn nhất của mình.
They"re more comfortable making those intuitive decisions that are driven by what they believe about the world and not just what hàng hóa is available.
Họ dễ chịu và thoải mái hơn khi đưa ra những ra quyết định trực quan được dẫn dắt vày cái mà người ta tin về thế giới và không những là quý hiếm sản phẩm.
And that"s exactly the kind of intuition that our deep-learning systems are starting to develop right now.
Và đó đúng là loại trực quan cơ mà các hệ thống học tập đào sâu ngay lúc này đang ban đầu phát triển.
Well we need a neural interface, a way lớn connect khổng lồ our nervous system or our thought processes so that it"s intuitive, it"s natural, lượt thích for you và I.
Chúng ta phải một đồ họa thần kinh, phương pháp để kết nối với hệ thần khiếp của ta, tuyệt với quá trình để ý đến của ta nó mang tính chất trực giác, tự nhiên, như đối với các bạn và tôi.
There comes a leap in consciousness -- call it intuition or what you will -- & the solution just comes to you, and you don"t know from where or why."
Nếu ý thức thực hiện một bước nhảy liều lĩnh -- rất có thể gọi nó là trực giác nếu như muốn -- câu vấn đáp sẽ tự cho mà bạn không biết bằng cách nào cùng tại sao."
And it"s very important khổng lồ always keep that in mind, khổng lồ always make sure that you have the intuition for what"s happening in the math, or to know when the math is going into a direction that might be strange based on over- simplifications or wrong assumptions.
Và nó là rất đặc trưng để luôn luôn giữ cho rằng trong tâm địa trí, phải luôn luôn chắc chắn rằng chúng ta có trực giác cho đa số gì đang xảy ra trong toán học, hoặc để hiểu khi toán học là đi vào một hướng đó hoàn toàn có thể là lạ dựa trên over- simplifications hoặc trả định sai.
But for years I denied this intuition, and so I became a Wall Street lawyer, of all things, instead of the writer that I had always longed lớn be -- partly because I needed to lớn prove to lớn myself that I could be bold và assertive too.
Nhưng nhiều năm tôi khước từ trực giác này và, trong tất cả các nghề, tôi đổi mới một mức sử dụng sư của phố Wall, cố vì phát triển thành một nhà văn như tôi hằng ước muốn -- một trong những phần vì tôi cần minh chứng với bản thân rằng tôi cũng táo bị cắn bạo với quả quyết.
Intuition và experimentation also play a role in the formulation of conjectures in both mathematics & the (other) sciences.
Trực giác và vận động thực nghiệm cũng đóng góp một vai trò trong câu hỏi xây dựng nên các giả thuyết trong toán học tập lẫn giữa những ngành khoa học (khác).
Since we are still realizing these works, we are largely working within the realm of intuition và mystery, still.
Vì chúng tôi vẫn đang tiến hành những cửa nhà này, cửa hàng chúng tôi hầu không còn đang thao tác bằng trực giác và với khá nhiều bí ẩn.
The interesting thing is that intuitive eaters are less likely to be overweight, and they spend less time thinking about food.
Điều thú vị là người nạp năng lượng kiêng theo trực giác ít có khả năng bị bự phì, cùng họ dành ít thời hạn nghĩ cho tới thức nạp năng lượng hơn.
Kant referred to lớn the experience of "space" in his Critique of Pure Reason as being a subjective "pure a priori size of intuition".

Xem thêm: Patreon Là Gì? Hoạt Động &+05 Sử Dụng Kiếm Tiền Trên Youtube


Kant nhắc đến kinh nghiệm về "không gian" trong cuốn Phê phán lý tính đơn thuần (Kritik der reinen Vernunft) như là 1 chủ thể "dạng thuần túy gồm trước trực giác".
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M