*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hình chóp $S.ABCD$ tất cả đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = a$, $AD = 2a$, $SA = 3a$và $SA$ vuông góc với khía cạnh đáy. Góc giữa đường thẳng $SD$ cùng mặt phẳng $left( ABCD ight)$ là


Cho tứ diện $ABCD$ có $AB$, $AC$, $AD$ song một vuông góc cùng với nhau. Số đo góc giữa hai tuyến đường thẳng $AB$ cùng $CD$ bằng


Cho hình chóp (S.ABC) tất cả đáy (ABC) là tam giác hầu hết cạnh (a), (SA) vuông góc với mặt phẳng đáy và (SA = dfraca2). Tính khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳng (SA) và (BC).

Bạn đang xem: Hình nào sau đây là hình chóp đều


Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình bình hành, bên cạnh (SA) vuông góc cùng với đáy. Biết khoảng cách từ (A) mang lại (left( SBD ight)) bởi (dfrac6a7). Tính khoảng cách từ (C) cho mặt phẳng (left( SBD ight))?


Cho hình chóp (S.ABC) gồm (SA = SB = SC = AB = AC = a), (BC = asqrt 2 ). Tính số đo của góc giữa hai tuyến đường thẳng (AB) và (SC) ta được kết quả:


Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A"B"C"$ bao gồm đáy là tam giác $ABC$ vuông trên $A$ bao gồm $BC = 2a$, $AB = asqrt 3 $. Khoảng cách từ $AA"$ mang đến mặt phẳng $left( BCC"B" ight)$ là:


Cho hình chóp $S.ABCD$có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a$, ở kề bên $SA$ vuông góc với dưới đáy và (SA = asqrt 2 ). Search số đo của góc giữa đường thẳng $SC$ với mặt phẳng$left( SAB ight)$.


Cho hình chóp $S.ABCD$ có toàn bộ các ở kề bên và cạnh đáy đều bằng $a$ với $ABCD$ là hình vuông. Gọi $M$ là trung điểm của $CD.$ cực hiếm (overrightarrow MS .overrightarrow CB ) bằng


Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy (ABCD) là hình vuông cạnh bởi (1). Tam giác (SAB) đông đảo và phía bên trong mặt phẳng vuông góc với dưới đáy (left( ABCD ight)). Tính khoảng cách từ (B) mang đến (left( SCD ight).)


Cho hình chóp (S.ABC) tất cả (AB = AC), (widehat SAC = widehat SAB). Tính số đo của góc giữa hai đường thẳng (SA) cùng (BC.)


Cho hình chóp (S.ABCD) gồm đáy (ABCD) là hình chữ nhật cùng với (AB = 2a), (BC = a). Các cạnh bên của hình chóp cùng bằng $asqrt 2 $. Tính góc giữa hai tuyến phố thẳng (AB) và (SC).


Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả đáy (ABCD) là hình vuông vắn tâm (O) cạnh (a), (SO) vuông góc với phương diện phẳng (left( ABCD ight)) và (SO = a.) khoảng cách giữa (SC) cùng (AB) bằng


Cho hình chóp (S.ABCD) gồm đáy (ABCD) là hình vuông, sát bên (SA) vuông góc với khía cạnh phẳng đáy. Đường trực tiếp (SD) sinh sản với mặt phẳng (left( SAB ight)) một góc (45^circ ). Call (I) là trung điểm của cạnh (CD). Góc giữa hai đường thẳng (BI) cùng (SD) bởi (Số đo góc được làm tròn đến hàng đối kháng vị).


Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A"B"C"D"$ có các cạnh $AB = 2,,,AD = 3;,AA" = 4$. Góc thân hai mặt phẳng $left( AB"D" ight)$ cùng $left( A"C"D ight)$ là $alpha $. Tính quý hiếm gần đúng của góc $alpha $?


Cho hình chóp tam giác rất nhiều (S.ABC) gồm độ dài cạnh đáy bởi (a), kề bên bằng $asqrt 3 $. Gọi (O) là trọng điểm của lòng (ABC), (d_1) là khoảng cách từ (A) đến mặt phẳng (left( SBC ight)) cùng (d_2) là khoảng cách từ (O) mang lại mặt phẳng (left( SBC ight)). Tính (d = d_1 + d_2).

Xem thêm: Rescue Là Gì Trong Tiếng Anh? Rescue Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh


Cho hình chóp (S.ABCD), lòng là hình thang vuông trên (A) và (B), biết (AB = BC = a), (AD = 2a), (SA = asqrt 3 ) cùng (SA ot left( ABCD ight)). Gọi (M) và (N) lần lượt là trung điểm của (SB), (SA). Tính khoảng cách từ (M) cho (left( NCD ight)) theo (a).


Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A"B"C"D"$, $AB = 6 mcm$, $BC = BB" = 2 mcm$. Điểm $E$ là trung điểm cạnh $BC$. Một tứ diện phần nhiều $MNPQ$ có hai đỉnh $M$ cùng $N$ nằm trên tuyến đường thẳng $C"E$, hai đỉnh $P$, $Q$ nằm trên đường thẳng trải qua điểm $B"$ và giảm đường trực tiếp $AD$ trên điểm $F$. Khoảng cách $DF$ bằng