Câu hỏi: Hãy cho biết gồm tất cả bao nhiêu số gồm 3 chữ số không giống nhau mà các chữ số đều chẵn

Lời giải :

Các chữ số đều chẵn gồm tất cả : 0, 2, 4, 6, 8

Số tất cả 3 chữ số đều chẵn :

- bao gồm 4 lựa chọn hàng trăm ( loại chữ số 0).

Bạn đang xem: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số chẵn có 2 chữ số?

-Có 4 lựa chọn hàng chục (loại chữ số hàng nghìn).

-Có 3 lựa chọn mặt hàng đơn vị (loại 2 chữ số mặt hàng trăm cùng hàng chục).

Số gồm 3 chữ số đều chẵn là : 4 x 4 x 3 = 48 (số)

Tổng mặt hàng trăm là : (2 + 4 + 6 + 8) x (48 : 4) x 1000 = 24000.

Hàng chục (mỗi số sản phẩm chục gồm 3 lựa chọn hàng trăm và 3 lựa chọn hàng đơn vị).

(2 + 4 + 6 + 8) x 3 x 3 x 10 = 1800

Hàng đơn vị (tương tự sản phẩm chục) : (2 + 4 + 6 + 8) x 3 x 3 = 180

Tổng tất cả : 24000 + 1800 + +180 = 25978

Một số dạng toán về số tự nhiên lớp 6

1. Dạng toán vận dụng công thức tính tổng các số hạng của dãy số cách đều


Đối với dạng này ở bậc học cao hơn như THPT các em sẽ gồm công thức tính theo cấp số cộng hoặc cấp số nhân, còn với lớp 6 những em dựa vào cơ sở lý thuyết sau:

- Để đếm được số hạng cảu 1 dãy số nhưng mà 2 số hạng liên tiếp bí quyết đều nhau 1 số đơn vị ta dùng công thức:

Số số hạng = <(số cuối – số đầu):(khoảng cách)> 1

-Để tính Tổng các số hạng của một dãy nhưng mà 2 số hạng liên tiếp biện pháp đều nhau 1 số đơn vị ta cần sử dụng công thức:

Tổng = <(số đầu số cuối).(số số hạng)>:2

* Ví dụ 1: Tính tổng: S = 1+3+5 +7 +… +39

° Hướng dẫn:

-Số số hạng của S là: (39-1):2+1 = 19+1 = 20. S = <20.(39+1)>:2 = 10.40 = 400.

* Ví dụ 2: Tính tổng: S = 2+5+8+…+59

° Hướng dẫn:

-Số số hạng của S là:(59-2):3+1 = 19+1 = 20. S = <20.(59+2)>:2 = 10.61 = 610.

2. Tìm các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện mang lại trước


Phương pháp giải Liệt kê tất cả những số tự nhiên thỏa mãn đồng thời những điều kiện đã cho.

Ví dụ 4. (Bài 7 trang 8 SGK)

Viết các tập hợp sau bằng phương pháp liệt kê những phần tử :

a) A = {x ∈ N/ 12 3. Viết một tập hợp bằng biện pháp liệt kê các phần tử theo tính chất đặc trưng cho những phần tử của tập hợp ấy

Phương pháp giải

Căn cứ vào tính chất đặc trưng mang đến trước, ta liệt kê tất cả những phần tử thỏa mạn tính chất ấy.

Ví dụ 1. (Bài 22 trang 14 SGK)

Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 ; số lẻ là số tự nhiên có chữ số tận cùng là một ; 3 ; 5 ; 7 ; 9.

Hai số chẵn hoặc lẻ liên tiếp thì hơn hèn nhau 2 đơn vị.

a) Viết tập hợp c những số chẵn nhỏ hơn 10.

b) Viết tập hợp L các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

c) Viết tập hợp A bố số chẵn liên tiếp, trong đó số nhỏ nhất là 18.

d) Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp, vào đó số lớn nhất là 31.

Giải

a) những phần tử của tập hợp c là các số chẵn nhỏ hơn 10. Do đó, tập hợp C được viết như sau :

C = 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8.

b) những phần tử của tập hợp L là các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

Vậy tập hợp L là : L = 11; 13 ; 15 ; 17 ; 19.

c) vào tập hợp A số nhỏ nhất là 18 yêu cầu hai số chẵn liên tiếp của nó lần lượt là : 18 2 = 20, trăng tròn 2 = 22.

Ta bao gồm : A = {18 ; đôi mươi ; 22).

d) vào tập hợp B, số lớn nhất là 31 nên bố số lẻ liên tiếp của nó lần lượt là 31 – 2 = 29, 29 – 2 = 27, 27 – 2 = 25.

Ta gồm : B = 25 ; 27 ; 29 ; 31.

Xem thêm: Top 10 Phần Bù Là Gì Cho Ví Dụ Mới Nhất 2022, Phần Bù Giá Trị Là Gì

Ví dụ 2. (Bài 25 trang 14 SGK)

Cho bảng sau (theo Niên giám năm 1999) :

*

Viết tập hợp A bốn nước gồm diện tích lớn nhất, viết tập hợp B tía nước gồm diện tích nhỏ nhất.