Giải bài xích tập trang 13, 14 bài bác 2: phân tử nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị Sách giáo khoa (SGK) hóa học 10. Câu 1: thành phần hoá học tập là số đông nguyên tử bao gồm cùng...

Bạn đang xem: Giải bài tập sgk hóa 10


Bài 1 trang 13 sgk hoá học 10

Nguyên tố hoá học là đông đảo nguyên tử tất cả cùng

A. Số khối. C. Sô" proton.

B. Số nơtron. D. Số nơtron cùng số proton.

Chọn C.

Bài 2 trang 13 sgk hoá học 10

 Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một yếu tố hoá học vị nó cho biết

A. Số khối A. C. Nguyên tử khối của nguyên tử.

B. số hiệu nguyên tử z. D. Số khối A cùng số hiệu nguyên tử z.

Chọn lời giải đúng.

Lời giải:

Chọn D

Bài 3 trang 14 sgk hoá học 10

Nguyên tố cacbon tất cả hai đồng vị :

*
 chiếm 98,89% cùng
*
 chiếm 1,11%.

Nguyên tử khối trung bình của cacbon là :

a) 12,500; b) 12,011 c) 12,022; d) 12,055.

Lời giải:

Chọn B.

Bài 4 trang 14 sgk hoá học tập 10

Hãy khẳng định diện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc các nhân tố sau:

( _3^7 extrmLi); ( _9^19 extrmF); ( _12^24 extrmMg); ( _20^40 extrmCa).

Lời giải:

*

Bài 5 trang 14 sgk hoá học 10

Đồng gồm hai đồng vị ( _29^65 extrmCu) và ( _29^63 extrmCu). Nguyên tử khối vừa phải của đồng là 63,54. Tính thành phần xác suất của mỗi đồng vị.

Lời giải:

Gọi x là nhân tố % của đồng vị 65Cu. Ta có :

( frac65x+63(100-x)100) = 63,54

Giải ra ta được X = 27% 65Cu. Vậy yếu tố 63Cu là 73%.

Bài 6 trang 14 sgk hoá học 10

Hiđro gồm nguyên tử khối là 1,008. Hỏi gồm bao nhiêu nguyên tử của đồng vị ( _1^2 extrmH)trong 1ml nước (cho rằng trong nước chỉ gồm đồng vị ( _1^2 extrmH) và ( _1^1 extrmH))? (Cho trọng lượng riêng của nước là 1 trong g/ml).

Lời giải:

Gọi % đồng vị ( _1^2 extrmH) là a:

( frac1(100-a)+2a100) = 1,008 => a = 0,8; %( _1^2 extrmH) là 0,8%

m của 1ml H2O: 1 gam

( M_H_2O) = 16 + 2,016 = 18,016u

—> trọng lượng của 1 mol H20 là 18,016g.

Số nguyên tử H tất cả trong 1ml H20

( frac1.6.10^23.218,016) = 0,666.1023 nguyên tử = 666.1020 nguyên tử

18,016

Số nguyên tử ( _1^2 extrmH) chiếm: ( frac666.10^20.0,8100) = 5,325.1020 nguyên tử.

Bài 7 trang 14 sgk hoá học tập 10

Oxi thoải mái và tự nhiên là một lếu láo hợp những đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Tính số nguyên tử của mỗi loại đồng vị khi có một nguyên tử 17O.

Lời giải:

Tỉ lệ từng đồng vị O trong tất cả hổn hợp 3 đồng vị:

99,757% 16O => 99757 nguyên tử 16O

 0,039% 17O => 39 nguyên tử 17O

0,204% 18O => 204 nguyên tử 18O 

Khi gồm một nguyên tử 17O thì số nguyên tử:

16O là: (99757 over 39) = 2558 nguyên tử.

18O là: (204 over 29) = 5 nguyên tử.

Xem thêm: S A Seeker'S Guide To Samadhi, Samadhi: How To Attain It, Stages & More

Bài 8 trang 14 sgk hoá học tập 10

Agon tách bóc ra từ không gian là láo lếu hợp tía đồng vị : 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar; 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.