Công thức tính số Mol là tư liệu rất hữu dụng mà từ bây giờ aryannations88.com muốn trình làng đến quý thầy cô cùng chúng ta học sinh lớp 8 tham khảo.

Bạn đang xem: Đơn vị của nồng độ mol

Tính nồng độ mol của dung dịch cho thấy số mol chất tan có trong một lít dung dịch. Trải qua Công thức tính số mol chúng ta học sinh lớp 8 gồm thêm những tài liệu tham khảo, khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng để giải nhanh những bài tập chất hóa học 8. Vậy sau đấy là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.


1. Số mol là gì?

Số mol tuyệt mole (ký hiệu: mol) là đối kháng vị thống kê giám sát dùng trong hóa học nhằm biểu đạt lượng chất tất cả chứa giao động 6,022.1023 số hạt đơn vị nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Mol là một trong những đơn vị SI, với ký kết hiệu đơn vị mol.


2. Cách tính nồng độ Mol

Nồng độ mol của dung dịch cho thấy thêm số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch

*

Trong đó:

CM là độ đậm đặc moln là số mol chất tanVdd là thể tích hỗn hợp (lít)

3. Lấy một ví dụ minh họa tính mật độ mol

Ví dụ 1:

Tính mật độ mol của hỗn hợp khi 0,5 lit hỗn hợp CuSO4 đựng 100 gam CuSO4

Trả lời:

Số mol của CuSO4 = 100 : 160 = 0,625 mol

Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 = 0,625 : 0,5 = 1,25M

Ví dụ 2: Tính cân nặng H2SO4 tất cả trong 100 ml dung dịch H2SO4 2M

Trả lời:

Số mol của H2SO4 là = 0,1 x 2 = 0,2 mol

Khối lượng của H2SO4 = 0,2 x 98 = 19,6 gam

Ví dụ 3: Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 4M vào 4 lít dung dịch H2SO4 0,25M. Mật độ mol của dung dịch bắt đầu là

Trả lời:

Số mol H2SO4 2 lít dung dịch H2SO4 4M là

0,2 : 4 = 0,8 mol

Số mol H2SO4 4 lít dung dịch H2SO4 0,25M là

4 : 0,25 = 1 mol

Thể tích sau khoản thời gian trộn dung dịch là: 4 + 0,2 = 4,2 lít


Nồng độ mol của dung dịch bắt đầu là: ( 0,8 + 1) : 4,2 = 0,43M

Ví dụ 4. mang lại 6,5 gam kẽm phản ứng trọn vẹn với 100 mol hỗn hợp axit HCl

a. Tính thể tích H2 nhận được ở điều kiện tiêu chuẩn

b. Tính nồng độ mol của dung dịch HCl vẫn dùng.

Trả lời

Số mol của Zn là: nZn = 6,5/65 = 0,1 mol

Phương trình hóa học: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

nZn = nZnCl2 = 0,1 mol, nHCl = 2.nZn = 0,2 mol

a. VH2 = 0,1 . 22,4 = 2,24 (lít)

b. Cm (dd HCl) = 0,2/0,1 = 2M

4. Bài tập tính nồng độ Mol

Câu 1: trộn lẫn 100 gam hỗn hợp H2SO4 10% với 200 gam dung dịch H2SO4 C% thu được hỗn hợp H2SO4 30%. Tính C%.

Gợi ý đáp án

mddH2SO4.24,5%= 200 ×1,12 = 224 (g)

⇒ mH2SO4.24,5%= 224×24,5% = 54,88 (g)

mH2SO4.10% = 26×10% = 2,6(g)

Ta có: mddH2SO4mới= 224 + 26 = 250(g)

mH2SO4mới= 54,88 + 2,6 = 57,48(g)

⇒C%H2SO4mới= 57,48/250×100% = 22,992%

Câu 2: mang lại D = m/v. Lập phương pháp thể hiện quan hệ giữa C% với CM.

Gợi ý đáp án

Ta có: mang V lít tuyệt 1000V ml dung dịch

=> khối lượng dung dịch là: mdd = 100V. D

Khối lượng chất tan là:

*

Số mol của hóa học tan là:

*

Ta có:

*

Câu 3: Trong mang đến m gam NaCl vào nước được 200 gam hỗn hợp NaCl 15%. Tính nồng độ mol của dung dich NaCl. Biết dung dich NaCl bao gồm D= 1,1g/ml.

Gợi ý lời giải

mNaCl = 200. 15/100= 30g

=> n NaCl = 0,5 mol

Vdd NaCl = mdd / D = 200/ 1,1 = 181,8 ml = 0,182 l

=> mật độ mol = 0,5/ 0,182 = 2,75 (M)

Câu 4: Trộn 2 lít dd mặt đường 0,5M cùng với 3 lit dd con đường 1M. Tính nồng độ mol của dd đường sau khi trộn?

Tính số mol đường tất cả trong dd 1:

n1 = centimet 1.Vdd 1= 0,5.2 = 1 mol

Tính số mol đường bao gồm trong dd 2:

n2 = cm 2.Vdd 2 = 1.3=3 mol

Tính số mol đường gồm trong dd 3:

n3 = n1 + n2 = 1+3 = 4 mol

Tính thể tích dd 3

Vdd 3 = Vdd 1 + Vdd 2 = 2+3 = 5 lit

Tính độ đậm đặc mol dd 3

CM = n:V = 4: 5 = 0,8 M

Câu 5: Tính nồng độ mol của dung dịch

a. 1mol KCl vào 750ml dung dịch

b. 0,5 mol MgCl2 vào 1,5 lít dung dịch

c. 0,06 mol trong 1500 ml dung dịch

Gợi ý lời giải

. Đổi 750 ml = 0,75 lít

CM = 1/0,75 = 1,33 mol/l

b. Centimet = 0,5/1,5 = 0,33 mol/l

c. Đổi 1500 ml = 1,5 lít

CM = 0,06/1,5 = 0,04 mol/l

Câu 6: Tính nồng độ xác suất của những dung dịch sau

a. Trăng tròn gam KCl trong 600 gam dung dịch

b. 32 gam KNO3 trong 2 kilogam dung dịch

c. 75 g K2CO3 trong 1500 gam dung dịch

Gợi ý đáp án

a) C%KCl = mct/mdd.100 = 20/600.100 = 10/3 ≈ 3,33%

b) Đổi: 2kg = 2000 g

C%NaNO3 = 32/2000.100 = 1,6%

c)C%K2SO4 = 75/1500.100 = 5%

Câu 7: Đun nhẹ 20 gam dung dịch CuSO4 cho đến khi nước bay hơi không còn thu được 3,6 gam chất rắn. Khẳng định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Công Ty Shopee Việt Nam, Tổng Quan,

Gợi ý đáp án

CuSO4 khan là chất tan.

Nồng độ xác suất của hỗn hợp CuSO4 là:

C% = 3,6/20.100 = 18%

Vậy: Nồng độ tỷ lệ của dung dịch CuSO4 trên là 18%


Câu 8: Trung hòa 30ml hỗn hợp H2SO4 1m bắt buộc dung 50 ml hỗn hợp NaOH:

a) Viết phương trình hóa học

b) Tính nồng độ dung dịch NaOH đã dùng

c) Nếu trung hòa dung dịch H2SO4ở trên bởi dung dịch KOH 5,6% có khối lượng riêng 1,045g/ml thì cần bao nhiêu ml KOH