MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ********

Số: 116/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 mon 07 trong năm 2007

NGHỊ ĐỊNH

GIÁODỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ qui định Tổ chức cơ quan chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ lý lẽ Quốc chống ngày 14 tháng 6 năm 2005;Căn cứ Luật bình yên quốc gia ngày 03 tháng 12 năm 2004;Căn cứ Luật giáo dục và đào tạo ngày 14 mon 6 năm 2005;Xét đề xuất của cỗ tr­ưởng cỗ Quốc phòng, bộ trưởng liên nghành Bộ Công an, bộ trưởngBộ giáo dục và Đào tạo,

NGHỊ ĐỊNH :

Chương I:

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định:

1. Nội dung, thời gian, phư­ơng pháp giáo dục và đào tạo quốc phòng - anninh mang lại học sinh, sinh viên nước ta trong những trường trung học phổ thông,trung cung cấp chuyên nghiệp, trung cung cấp nghề, cao đẳng, cđ nghề cùng đại học(sau đây hotline là trung học nhiều đến đại học), học tập viên những trư­ờng trực thuộc cơquan bên nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị - buôn bản hội (sau đây hotline là cáctrường chủ yếu trị, hành chính, đoàn thể); bồi dư­ỡng kiến thức và kỹ năng quốc chống - anninh cho cán bộ đảng viên, công chức những cấp, các ngành với các đối tượng khác.

Bạn đang xem: Đối tượng 4 là gì

2. Cơ quan bốn vấn, chỉ đạo; cán cỗ quản lý; công tác làm việc bảo đảm;trách nhiệm của các Bộ, ban ngành và Ủy ban quần chúng tỉnh, tp trực thuộcTrung ương; chế độ, chủ yếu sách, khen thư­ởng và xử trí vi phạm đối với công tácgiáo dục quốc phòng - an ninh, bồi d­ưỡng kỹ năng và kiến thức quốc phòng - bình yên (sauđây call là giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng quốc phòng - an ninh).

Điều 2. Vị trí, tính chất giáo dục, bồi dưỡngkiến thức quốc phòng - an ninh

1. Giáo dục và đào tạo quốc phòng - bình an là phần tử của nền giáo dụcquốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dừng nền quốc phòng toàn dân, an ninhnhân dân; là môn học bao gồm khoá vào chư­ơng trình giáo dục, huấn luyện trung họcphổ thông đến đại học và các trư­ờng thiết yếu trị, hành chính, đoàn thể.

2. Học tập tập, bồi d­ưỡng kỹ năng và kiến thức quốc chống - an ninh là quyềnlợi và nhiệm vụ của cán bộ, công chức cùng của toàn dân. Kiến thức và kỹ năng quốc chống -an ninh khớp ứng với chức danh cán bộ là một trong trong những tiêu chuẩn bắt buộc vàlà giữa những tiêu chí giúp thấy xét, đề bạt, xẻ nhiệm đối với người duy trì chứcvụ lãnh đạo, cai quản trong cơ quan, tổ chức các cấp, những ngành.

Điều 3. Mục tiêu, yêu thương cầu, nguyên tắc giáodục, bồi dưỡng kỹ năng quốc chống - an ninh

1. Mục tiêu giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng quốc phòng - an ninh

Nhằm góp phần đào tạo bé ngư­ời cách tân và phát triển toàn diện, gọi biếtmột số nội dung cơ bạn dạng về quốc phòng, an ninh; truyền thống đấu tranh chống ngoạixâm của dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân về bảo đảm an toàn Tổ quốc; nângcao lòng yêu thương nước, yêu nhà nghĩa buôn bản hội; gồm ý thức cảnh giác tr­ước âm m­ưu thủđoạn của những thế lực thù địch; có kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng về mặt đường lối quốc phòng, anninh và công tác thống trị nhà n­ước về quốc phòng, an ninh; có khả năng quân sự,an ninh quan trọng để gia nhập vào sự nghiệp xây dựng, củng ráng nền quốc phòngtoàn dân, bình yên nhân dân, sẵn sàng đảm bảo an toàn Tổ quốc vn xã hội chủ nghĩa.

2. Yêu ước giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng quốc phòng - an ninh

Tiến hành đồng bộ bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từngđối tượng; xây cất chư­ơng trình, giáo trình, kế hoạch huấn luyện và giảng dạy thống độc nhất bảođảm tính cơ bản, toàn diện, thiết thực và gồm hệ thống.

3. Nguyên tắc giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức quốc chống - anninh

Thực hiện nay đúng đ­ường lối, cách nhìn giáo dục của Đảng, chínhsách, pháp luật ở trong nhà n­ước, gồm tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện nay đại,lý thuyết đi đôi với thực hành; giáo dục trong bên tr­ường phối hợp tuyên truyềntrên những ph­ương tiện thông tin đại chúng, trong số tổ chức đoàn thể và cùng đồngdân cư­.

Chương II:

QUYĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG, CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG - ANNINH

Điều 4. Học sinh, sinh viên những trườngtrung học diện tích lớn đến đại học; học tập viên các học viện, trường thiết yếu trị, hànhchính, đoàn thể những cấp và các lớp huấn luyện tại chức do những Bộ, ngành, địaphương tổ chức

1. Học tập sinh, sinh viên những trường trung học càng nhiều đến đạihọc

a) Nội d­ung giáo dục quốc chống - an ninh

Truyền thống chống giặc ngoại xâm, niềm tin yêu nước, lòng tựhào, trường đoản cú tôn dân tộc; đư­ờng lối, cách nhìn cơ bản của Đảng, đơn vị nước về quốcphòng, an ninh; công tác quốc phòng, bình yên của Đảng với Nhà nư­ớc; những văn bảnpháp công cụ về quốc phòng, an ninh; phổ cập những con kiến thức quan trọng về lực lư­ợngvũ trang nhân dân; nghệ thuật và thẩm mỹ quân sự Việt Nam; phòng, phòng chiến lược"Diễn trở nên hoà bình", bạo loàn lật đổ của các thế lực thù địch đối vớicách mạng Việt Nam; kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản cần thiết về kỹ thuật, giải pháp quân sự,phòng thủ dân sự.

b) Thời lượng môn học giáo dục đào tạo quốc phòng - an ninh

- Trung học phổ thông: 105 tiết;

- Tru­ng cấp chuyên nghiệp, trung cấp cho nghề, cao đẳng nghề: loạiđào sản xuất từ 12 tháng cho 24 tháng: 45 tiết; loại giảng dạy từ 24 tháng cho 36tháng: 75 tiết; loại huấn luyện 36 tháng: 120 tiết;

- Cao đẳng: 135 tiết;

- Đại học: 165 tiết.

c) Chương trình giáo dục và đào tạo quốc chống - an ninh

Bộ giáo dục và Đào sinh sản thống duy nhất với bộ Lao hễ - Thươngbinh và Xã hội, cỗ Quốc phòng, cỗ Công an cùng cơ quan tương quan xây dựng chươngtrình môn học giáo dục và đào tạo quốc phòng - an ninh cho các đối tượng người sử dụng nêu tại khoản 1Điều này.

2. Học tập viên đào tạo trong số học viện, tr­ường chính trị,hành chính, đoàn thể các cấp và các lớp đào tạo tại chức do các Bộ, ngành, địaph­ương tổ chức.

a) Nội dung giáo dục quốc chống - an ninh

Đư­ờng lối, quan điểm của Đảng, nhà n­ước về quốc phòng, anninh; quan lại điểm, nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh; quản lý nhà nước về quốcphòng, an ninh; các văn bản pháp cách thức về quốc phòng, an ninh; sự hình thành,phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam; chiến lư­ợc quốc chống - bình an của mộtsố nư­ớc liên quan đến quốc phòng, an toàn Việt Nam; phòng kháng chiến lược"Diễn trở nên hoà bình", bạo loạn lật đổ của những thế lực thù địch đối vớicách mạng Việt Nam; công tác làm việc quốc phòng, bình yên ở các Bộ, ngành cùng địa phương.

b) Thời lượng giáo dục đào tạo quốc phòng - an toàn

- Đào tạo cao cấp lý luận bao gồm trị hệ tập trung và hệ đào tạotại chức tại học viện chuyên nghành Chính trị - Hành chính non sông Hồ Chí Minh và các học việnchính trị, hành chủ yếu khác: 45 tiết;

- Đào tạo thành trung cấp cho lý luận chính trị trong những trường chínhtrị cung cấp tỉnh và những tr­ường đào tạo và huấn luyện cán bộ quản lý của những Bộ, ngành, đoàn thể:45 tiết;

- Đào tạo cử nhân chính trị, hành chính văn bằng 2: 60 tiết;

- Đào sản xuất trung cấp chuyên nghiệp hóa ngành hành chính; huấn luyện và giảng dạy cửnhân chính trị, hành chính văn bằng 1: giáo dục và đào tạo quốc phòng - an ninh theochương trình tương xứng với trình độ đào tạo.

c) Chương trình giáo dục và đào tạo quốc chống - an ninh

Học viện bao gồm trị - Hành chính tổ quốc Hồ Chí Minh thống nhấtvới bộ Quốc phòng, bộ Công an, Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, bộ Nội vụ, Ban Tuyêngiáo tw và cơ quan tương quan quy định chư­ơng trình giáo dục và đào tạo quốc phòng- bình yên cho các đối tượng người sử dụng nêu trên khoản 2 Điều này.

Điều 5. Cán bộ, đảng viên, công chức vàcác đối tượng người tiêu dùng khác

1. Cán bộ, đảng viên, công chức

a) Đối tư­ợng bồi dưỡng kiến thức quốc chống - an ninh

- Đối tư­ợng 1: tín đồ đứng đầu và cung cấp phó của ngư­ời đứngđầu các Bộ, cơ sở ngang Bộ, ban ngành thuộc chính phủ, Văn phòng trung ương vàcác Ban của Đảng, công sở Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội,Văn phòng quản trị nư­ớc, phòng ban Trung ư­ơng của những đoàn thể bao gồm trị - buôn bản hội(sau đây gọi là những Bộ, Ban, ngành Trung ương) và những Đại học tập quốc gia. Tín đồ đứngđầu và cấp cho phó của tín đồ đứng đầu những tổng viên thuộc Bộ, Ban, ngành Trung ương.Bí thư, Phó bí thư, Thư­ờng vụ tỉnh giấc ủy, Thành ủy tp trực thuộc Trung ư­ơng;Chủ tịch, Phó quản trị Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân chúng tỉnh (sau đây gọi làcấp tỉnh). Công ty tịch, Phó quản trị Hội đồng cai quản trị, ng­ười đứng đầu và cấp Phócủa ng­ười đứng đầu những tập đoàn kinh tế, các tổng công ty ra đời theo Quyếtđịnh của Thủ tướng bao gồm phủ. Đại biểu Quốc hội không giữ các chức vụ nêu trênbồi dư­ỡng kỹ năng quốc phòng - bình yên tại học viện chuyên nghành Quốc phòng.

Ban tổ chức triển khai Trung ư­ơng, cỗ Nội vụ thống duy nhất với cỗ Quốcphòng, bộ Công an quyết định tập trung học viên. Cỗ Quốc phòng chỉ đạo Học việnQuốc phòng xuất bản kế hoạch, tổ chức triển khai bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức quốc phòng- an ninh.

- Đối tư­ợng 2: ngư­ời đứng đầu, cấp cho phó của ngư­ời đứng đầucác cục, vụ, viện, những tổ chức sự nghiệp và chức danh tương đương thuộc những Bộ,Ban, ngành Trung ương. Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản ngại trị, ngư­ời đứng đầuvà cung cấp phó của bạn đứng đầu các tập đoàn tởm tế, các tổng doanh nghiệp thành lậptheo quyết định của các Bộ, ngành Trung ương. Hiệu tr­ưởng, Phó Hiệu trưởng cáctrư­ờng đại học, cao đẳng và các chức danh tư­ơng đương tất cả trụ sở bên trên địa bànquân khu. Túng thiếu thư, Phó túng thư, hay vụ thị xã ủy, Quận ủy, Thị ủy, Thành ủythành phố thuộc tỉnh; công ty tịch, Phó quản trị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânhuyện, quận (sau đây điện thoại tư vấn là cấp cho huyện). Ngư­ời mở màn và cấp cho phó của người đứngđầu các Sở, Ban, ngành và chức vụ tư­ơng đương ở cung cấp tỉnh. Đại biểu Hội đồngnhân dân cấp cho tỉnh không giữ những chức vụ nêu bên trên bồi d­ưỡng kiến thức và kỹ năng quốcphòng - an toàn tại trường quân sự quân khu.

Th­ường trực thức giấc ủy, Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh; ngư­ời đứng đầucơ quan liêu Trung ­ương có trụ sở trên địa bàn quân khu vực quyết định triệu tập cán bộthuộc quyền theo tiêu chí của quân khu. địa thế căn cứ số lư­ợng cán cỗ thuộc đối tượng2, Tư­ lệnh quân khu quyết định kế hoạch và tổ chức triển khai bồi dư­ỡng kiến thức và kỹ năng quốcphòng - an toàn tại trường quân sự quân khu với trường quân sự cấp tỉnh.

- Đối tượng 3: Tr­ưởng, Phó phòng và chức vụ tương đương củacác Sở, Ban, ngành của cung cấp tỉnh và của những cục, vụ, viện, các tổ chức sự nghiệp,Hiệu trưởng, Phó Hiệu trư­ởng các trư­ờng trung cấp cho chuyên nghiệp, trung cấpnghề thuộc những Bộ, Ban, ngành Trung ­ương bao gồm trụ sở trên địa phận cấp tỉnh. Hiệutrư­ởng, Phó Hiệu trư­ởng các trường tru­ng học tập phổ thông; Trưởng, Phó phòng,ban, ngành cấp cho huyện. Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện ko giữ các chức vụnêu trên. Túng th­ư, Phó túng thiếu thư, Th­ường vụ Đảng ủy, nhà tịch, Phó chủ tịch Hội đồngnhân dân, Ủy ban quần chúng xã, phường, thị xã (sau đây điện thoại tư vấn là cấp xã). Giám đốc,Phó Giám đốc những doanh nghiệp gồm trụ sở trên địa bàn cấp tỉnh bồi d­ưỡng kiếnthức quốc phòng - an toàn tại trư­ờng quân sự cấp tỉnh.

Ban tổ chức triển khai Tỉnh ủy, Sở Nội vụ thống độc nhất vô nhị với Bộ lãnh đạo quânsự và Công an cấp cho tỉnh quyết định tập trung học viên nằm trong quyền. Thư­ờng trựcHuyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho huyện, ngư­ời đứng đầu tư mạnh quan Trung ­ươngcó trụ sở trên địa phận cấp thức giấc quyết định triệu tập học viên ở trong quyền. Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh quyết định chỉ tiêu học tập viên, căn cứ con số cánbộ thuộc đối tượng 3 ra quyết định kế hoạch và tổ chức bồi d­ưỡng kỹ năng quốcphòng - an ninh tại trư­ờng quân sự chiến lược cấp tỉnh với tại trung tâm tu dưỡng chínhtrị cung cấp huyện.

- Đối tượng 4: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trư­ởng các trường trunghọc cơ sở, trư­ờng tiểu học, trư­ờng mầm non và chức vụ tương đương của ng­ườiđứng đầu cơ quan khác bao gồm trụ sở trên địa bàn cấp huyện. Cán bộ chuyên trách,chuyên môn cấp xã không giữ các chức vụ nằm trong đối tư­ợng 3. Túng th­ư, Phó bí thư­chi bộ, công ty nhiệm hợp tác xã; Trư­ởng thôn, bản, ấp, buôn, sóc, khóm, tổ dân phố,cụm dân cư­, khu phố (sau phía trên gọi thông thường là cấp cho thôn). Đại biểu Hội đồng nhândân cung cấp xã ko giữ những chức vụ nêu bên trên bồi dưỡng kiến thức quốc chống - anninh trên trung tâm tu dưỡng chính trị cấp cho huyện.

Th­ường trực thị xã ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho huyện, ngườiđứng đầu tư mạnh quan khác bao gồm trụ sở trên địa bàn cấp thị trấn quyết định triệu tập họcviên ở trong quyền. Căn cứ số l­ượng cán bộ thuộc đối tư­ợng 4, quản trị Ủy bannhân dân cấp huyện quyết định kế hoạch và tổ chức triển khai bồi d­ưỡng kiến thức quốcphòng - bình yên tại trung tâm tu dưỡng chính trị cấp cho huyện hoặc tại cung cấp xã.

- Đối tư­ợng 5: Tr­ưởng những đoàn thể ở cấp cho thôn với đảng viênkhông thuộc đối tượng 1, 2, 3, 4. Túng thư Đảng ủy, quản trị Ủy ban quần chúng cấpxã và chức danh tương đương của bạn đứng đầu tư mạnh quan khác có trụ sở trên địabàn cấp cho xã triệu tập đối tượng thuộc quyền. Quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp xã,người đứng đầu cơ quan khác tất cả trụ sở trên địa bàn cấp xã ra quyết định kế hoạchvà tổ chức bồi d­ưỡng kiến thức và kỹ năng quốc chống - bình yên tại cấp xã hoặc cơ quan.

b) lịch trình bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức quốcphòng - an ninh

Bộ Quốc phòng, bộ Công an thống tốt nhất với Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo,Bộ Nội vụ, Ban Tuyên giáo trung ương và cơ quan liên quan quy định chư­ơngtrình bồi dưỡng kiến thức quốc chống - bình an cho các đối tượng nêu trên khoản1 Điều này.

c) Thẩm quyền cấp bệnh chỉ, chứng nhận và quản lý các đối tượngđã hoàn thành bồi dưỡng kỹ năng quốc phòng - an ninh

- Giám đốc học viện Quốc chống cấp chứng chỉ cho đối t­ượng l;Hiệu trưởng trường quân sự quân khu cấp chứng từ cho đối t­ượng 2; Hiệu trư­ởngtrường quân sự tỉnh cấp chứng chỉ cho đối t­ượng 3; người có quyền lực cao trung trọng tâm bồi dưỡngchính trị thị xã cấp chứng từ cho đối t­ượng 4.

- chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho xã, người đứng đầu tư mạnh quan kháccó trụ sở trên địa phận cấp thôn cấp ghi nhận cho đối tượng người sử dụng 5.

- bí thư­ đảng ủy cơ sở, bạn đứng đầu các cơ quan cai quản lýcác đối tượng người sử dụng nêu tại khoản 1 Điều này đã hoàn thành bồi dưỡng kiến thức quốcphòng - an ninh.

2. Các đối t­ượng khác

a) Cán bộ, công chức không thuộc các đối tư­ợng phương tiện tạikhoản 1 Điều này; ng­ười lao động trong những cơ quan, tổ chức các cấp với trongcác tổ chức kinh tế; học viên trung học tập cơ sở; ngư­ời bao gồm trình độ, sức khoẻ tựnguyện đư­ợc giáo dục đào tạo hướng nghiệp quốc phòng, an toàn thông qua hiệ tượng câulạc cỗ thể thao hướng nghiệp quốc phòng cùng kỹ thuật quân sự, câu lạc cỗ thểthao hướng nghiệp an ninh; giới trẻ trong độ tuổi triển khai Luật Nghĩa vụquân sự mà lại không học trong những tr­ường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân,không tham gia lực l­ượng dân quân từ vệ; các đối tượng người tiêu dùng còn lại.

b) chương trình giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức quốc chống - anninh

Bộ Quốc chống thống tuyệt nhất với bộ Công an, Bộ giáo dục và Đào tạo,cơ quan tương quan quy định thẩm quyền triệu tập, cấp triệu chứng nhận, tổ chức triển khai thựchiện và dụng cụ chương trình giáo dục, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc chống - anninh mang lại các đối tượng người dùng nêu tại khoản này.

Điều 6. Miễn, hoãn, bớt môn giáo dục, bồidưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

1. Đối tư­ợng được miễn giáo dục, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốcphòng - an ninh

a) Cán bộ, công chức những cấp, trừ các chức danh phương pháp tạiđiểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định này vẫn học môn giáo dục và đào tạo quốc phòng - an ninhtrong ch­ương trình giảng dạy tại những học viện, tr­ường chính trị, hành chủ yếu trựcthuộc học viện chuyên nghành Chính trị - Hành chính nước nhà Hồ Chí Minh hoặc đã gồm chứng chỉgiáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đào tạo đh trở lên đư­ợc miễn bồidưỡng kiến thức quốc phòng - bình an theo ch­ương trình tương xứng với cấp đào tạo.Khi được chỉ định chức vụ cao hơn, phải liên tiếp bồi d­ưỡng kiến thức quốcphòng - an ninh theo chương trình tương ứng với chức vụ mới.

b) học tập viên, sinh viên đào tạo đại học tập văn bởi 2 (trừ họcviên đào tạo và huấn luyện cử nhân bao gồm trị văn bằng 2) đang có chứng từ giáo dục quốc phòng- an ninh do cơ sở đào tạo và huấn luyện đại học cung cấp hoặc gồm chứng chỉ, giấy chứng nhận hoànthành khoá bồi d­ưỡng kỹ năng và kiến thức quốc chống - bình yên do học viện Quốc chống hoặctrường quân sự chiến lược quân khu cấp.

2. Đối tư­ợng được hoãn giáo dục, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốcphòng - an ninh

a) học tập viên, sinh viên, học sinh Việt Namđang học tập ở n­ước ko kể hoặc sẽ học tập tại những trường của nước ngoài, trườngliên doanh, liên kết với quốc tế tại Việt Nam.

b) các đối t­ượng theo luật pháp tại Điều 4 với khoản 1 Điều 5Nghị định này đang học môn giáo dục và đào tạo quốc chống - an ninh bị gầy đau, tai nạn thương tâm phảinằm chữa bệnh tại các bệnh viện cấp huyện trở lên trên hoặc do thiên tai, hoả hoạn phảinghỉ học, có xác nhận của chính quyền xã trở lên.

c) học viên, sinh viên, học viên là phụ nữ đang mang thai hoặccó con nhỏ được tạm hoãn những nội dung thực hành kỹ năng quân sự.

3. Đối tư­ợng được bớt giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức quốcphòng - an ninh

a) người có dị tật làm hạn chế sự vận động, bao gồm giấy triệu chứng nhậncủa cơ sở y tế cấp huyện cùng t­ương đư­ơng trở lên; cỗ đội, công an chuyển ngành,phục viên đ­ược giảm các nội dung thực hành kỹ năng quân sự.

b) Đảng viên là cán bộ, công chức ngủ h­ưu sẽ có chứng chỉ bồidưỡng kỹ năng quốc phòng - an ninh; sĩ quan tiền quân nhóm nhân dân, công an nhândân đang qua huấn luyện dài hạn trong các trư­ờng sĩ quan, học viện chuyên nghành của quân đội,công an khi gửi ngành hoặc nghỉ ngơi hư­u được giảm những ngôn từ đã học.

Chương III:

CƠQUAN TƯ VẤN, CHỈ ĐẠO, CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐCPHÒNG - AN NINH

Điều 7. Cơ quan tư vấn, chỉ đạo công tácgiáo dục, bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức quốc chống - an ninh

1. Ra đời Hội đồng giáo dục đào tạo quốc chống - an ninhTrung ­ương, quân khu, cấp cho tỉnh, cấp cho huyện và công tác bồi dưỡng, giáo dục quốcphòng - bình an cấp xã.

a) Hội đồng giáo dục đào tạo quốc chống - an toàn Trung ư­ơng bao gồm:Chủ tịch là Phó Thủ tư­ớng bao gồm phủ, Phó chủ tịch là bộ trưởng các Bộ: Quốcphòng, Công an, giáo dục và Đào tạo; Ủy viên là cấp cho Thứ trư­ởng hoặc tư­ơng đư­ơngthuộc các Bộ, Ban, ngành liên quan.

b) Hội đồng giáo dục và đào tạo quốc chống - an toàn quân khu bao gồm: Chủtịch là Tư­ lệnh quân khu, Phó chủ tịch là thành viên cỗ T­ư lệnh quân khu vực vàlãnh đạo Tổng cục tạo lực lượng thuộc cỗ Công an, những Ủy viên là chủ tịchHội đồng giáo dục và đào tạo quốc chống - bình yên cấp tỉnh và một vài lãnh đạo ban ngành quânkhu, trường quân sự quân khu, trư­ờng đại học trên địa bàn quân khu.

c) Hội đồng giáo dục và đào tạo quốc phòng - an ninh cấp tỉnh và cấp cho huyện

- cung cấp tỉnh: quản trị là quản trị hoặc Phó chủ tịch Ủy ban nhândân; Phó chủ tịch là chỉ đạo trư­ởng Bộ chỉ huy quân sự, giám đốc Công an, Giámđốc sở giáo dục và Đào tạo; Ủy viên Hội đồng là ng­ười đứng đầu một số Sở, Ban,ngành tương quan ở cung cấp tỉnh.

- cung cấp huyện: quản trị Hội đồng là quản trị hoặc Phó chủ tịch Ủyban nhân dân; Phó chủ tịch là chỉ đạo tr­ưởng Ban chỉ huy quân sự, Trưởng Côngan, trưởng ban Tuyên giáo hoặc Tr­ưởng phòng Giáo dục; Ủy viên Hội đồng là ngườiđứng đầu một vài Ban, ngành liên quan ở cấp cho huyện.

d) Hội đồng nhiệm vụ quân sự cấp cho xã có trách nhiệm thực hiệncông tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc chống - an ninh.

2. Hội đồng giáo dục quốc chống - bình an các cấp bao gồm cơ quanth­ường trực giúp việc để ở Bộ Quốc phòng, cỗ T­ư lệnh quân khu, cỗ Chỉ huyquân sự cấp cho tỉnh, Ban lãnh đạo quân sự cung cấp huyện theo lắp thêm tự nêu trên điểm a, b,c khoản 1 Điều này.

Hội đồng giáo dục đào tạo quốc phòng - an ninh các cấp thao tác làm việc theochế độ kiêm nhiệm. Thủ tướng thiết yếu phủ ra quyết định thành lập, cách thức chứcnăng, nhiệm vụ của Hội đồng giáo dục quốc phòng - bình yên Trung ương cùng Hội đồngGiáo dục quốc chống - bình yên quân khu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyếtđịnh thành lập, giải pháp chức năng, trách nhiệm của Hội đồng giáo dục quốc chống -an ninh cung cấp tỉnh và cấp cho huyện.

Điều 8. Cán cỗ quản lý, giảng viên, giáoviên giáo dục đào tạo quốc phòng - an ninh

1. Bộ giáo dục và Đào tạo, cỗ Lao động - Thư­ơng binhvà xã hội đ­ược cử cán bộ chuyên trách giáo dục và đào tạo quốc phòng - an ninh. Các Bộ,ban, ngành, cơ quan, tổ chức và Ủy ban nhân dân những cấp căn cứ vào yêu cầu nhiệmvụ, tình hình thực tiễn của cơ quan, địa ph­ương để bố trí cán cỗ chuyên tráchhoặc kiêm nhiệm góp lãnh đạo triển khai nhiệm vụ giáo dục, bồi dư­ỡng kiến thứcquốc phòng - an ninh.

2. Học viện Chính trị - Hành chính giang sơn Hồ Chí Minh, các họcviện, tr­ường chủ yếu trị, hành chính trực thuộc học viện chuyên nghành Chính trị - Hànhchính tổ quốc Hồ Chí Minh, những đoàn thể sống Trung ương, trường thiết yếu trị cấp tỉnhvà các trung trọng điểm bồi d­ưỡng bao gồm trị cấp huyện bố trí cán bộ chuyên trách hoặckiêm nhiệm làm trọng trách quản lý, huấn luyện môn học giáo dục và đào tạo quốc phòng - anninh, kết hợp liên kết với các học viện, trư­ờng quân đội, công an triển khai chếđộ thỉnh giảng.

3. Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo sắp xếp cán cỗ chuyên trách; Sở Lao động-Thương binh cùng Xã hội bố trí cán cỗ kiêm nhiệm; một số trong những tỉnh trọng điểm đượctăng cư­ờng 01 sĩ quan tiền quân team biệt phái giúp người có quyền lực cao Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạoquản lý cùng tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục, bồi d­ưỡng kỹ năng quốc phòng- an ninh.

4. Các trường trung học tập phổ thông, trung cung cấp chuyên nghiệp,trung cung cấp nghề công lập biên chế giáo viên chăm trách hoặc kiêm nhiệm giáo dụcquốc chống - an ninh, tổ chức triển khai tổ cỗ môn giáo dục và đào tạo quốc chống - an toàn hoặc tổ bộmôn ghép. Những tr­ường bên cạnh công lập và các trung tâm giáo dục thư­ờng xuyên bốtrí cô giáo kiêm nhiệm huấn luyện và đào tạo môn học giáo dục quốc chống - an ninh.

5. Tổ chức, thu xếp biên chế cán bộ quản lý các Trung vai trung phong giáodục quốc chống - bình yên sinh viên ở trong Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo và những cơ sởgiáo dục, bồi d­ưỡng kỹ năng quốc phòng - bình yên thuộc bộ Quốc phòng. Cán bộquản lý, giáo viên môn giáo dục và đào tạo quốc phòng - bình yên của các tru­ng trọng điểm giáo dụcquốc chống - bình an và những trư­ờng đại học trước mắt vì chưng sĩ quan tiền quân team làmnòng cốt, kết phù hợp với giảng viên vào biên chế của ngành giáo dục và đào tạo và huấn luyện và đào tạo đảmnhiệm.

Chương IV:

CÔNGTÁC BẢO ĐẢM, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, CƠ quan VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH,THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Điều 9. Bảo đảm ngân sách giáo dục, bồi dưỡngkiến thức quốc phòng - an ninh

1. Chi tiêu trung ương bảo đảm an toàn cho thực hiện nhiệm vụ giáo dụcquốc chống - bình an của những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ sở thuộc chính phủ nước nhà vàcơ quan liên quan ở Trung ư­ơng.

2. Chi tiêu địa phư­ơng đảm bảo an toàn cho thực hiện nhiệm vụ giáo dụcquốc chống - bình an của những cơ quan, đơn vị chức năng liên quan trực thuộc địa ph­ương.

Điều 10. Bảo đảm chi giáo dục, bồi dưỡngkiến thức quốc phòng - an ninh

1. Nội dung đưa ra thư­ờng xuyên

a) Xây dựng các văn phiên bản quy bất hợp pháp luật; thiết kế chư­ơngtrình, giáo trình, giáo khoa, tài liệu, thẩm định, nghiệm thu, phê duyệt, in ấn,phát hành.

b) triển khai ch­ương trình giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốcphòng - an ninh trong các cơ sở giáo dục và đào tạo và đào tạo; tuyên truyền, giáo dục đào tạo quốcphòng - bình yên trên các phư­ơng tiện tin tức đại chúng.

c) Đào tạo, tập huấn, bồi d­ưỡng cán bộ quản lý, giảng viên, giáoviên, thành lập các quy mô điểm; bảo đảm an toàn chế độ, quyền lợi và nghĩa vụ của giảng viên, giáoviên, cán cỗ quản lý; phân tích khoa học, tiếp thu kiến thức ở n­ước ngoài.

d) sở hữu sắm, sửa chữa, bảo d­ưỡng trang thiết bị, trang bị huấnluyện, chống học chuyên dùng, phư­ơng một thể phục vụ hoạt động của Hội đồng Giáodục quốc phòng - an ninh, các trung tâm giáo dục quốc chống - an toàn và cácnhà ngôi trường làm nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng quốc phòng - an ninh.

đ) hoạt động vui chơi của Hội đồng giáo dục quốc phòng - bình yên và cơquan thư­ờng trực những cấp; thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thư­ởng.

2. Ngôn từ chi phát triển sự nghiệp giáo dục quốc phòng - anninh

a) Quy hoạch, xây dựng, nâng cấp, các tru­ng tâm giáo dục quốcphòng - an ninh; những trường quân sự quân khu, trư­ờng quân sự chiến lược tỉnh thực hiệnnhiệm vụ giáo dục, bồi d­ưỡng kiến thức quốc chống - an ninh.

b) Quy hoạch, xây dựng, tăng cấp các câu lạc bộ thể thao hướngnghiệp quốc phòng với kỹ thuật quân sự, câu lạc bộ thể thao hướng nghiệp anninh.

c) những công trình, chư­ơng trình khác giao hàng trực tiếp chonhiệm vụ giáo dục, bồi d­ưỡng kỹ năng quốc chống - an ninh.

Điều 11. Bảo đảm cơ sở, vật hóa học giáo dục,bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng - an ninh

1. Cỗ Quốc phòng đảm bảo an toàn vũ khí, vật dụng kỹ thuật, mô hình họccụ quân dụng chăm dùng giao hàng dạy và học nội dung giáo dục đào tạo quốc chống chocác cơ sở huấn luyện và giảng dạy trong cả n­ước; bảo đảm an toàn giáo trình, tài liệu bồi dư­ỡng kiếnthức quốc phòng; phư­ơng tiện, thứ chất, thiết bị có tác dụng việc, tài liệu nghiên cứucho cán bộ, giáo viên, giảng viên giáo dục đào tạo quốc chống ở các cơ quan chăm mônnghiệp vụ, các cơ sở giáo dục, bồi d­ưỡng kỹ năng và kiến thức quốc phòng - bình yên thuộcBộ Quốc phòng.

2. Cỗ Công an đảm bảo trang bị kỹ thuật, mô hình học vắt chuyêndùng, giáo trình, tài liệu giao hàng dạy cùng học văn bản giáo dục bình yên cho cáccơ sở huấn luyện và giảng dạy trong cả n­ước; bảo vệ giáo trình, tư liệu nghiên cứu, phươngtiện, thứ chất, thiết bị thao tác cho cán bộ, giáo viên, giảng viên giáo dục anninh ở những cơ quan trình độ chuyên môn nghiệp vụ thuộc bộ Công an.

3. Những Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy bannhân dân cấp tỉnh bảo đảm ph­ương tiện, vật dụng chất, thiết bị làm cho việc, tài liệunghiên cứu mang lại cơ quan chuyên môn nghiệp vụ giáo dục và đào tạo quốc chống - an toàn vàcán bộ, giáo viên giáo dục đào tạo quốc phòng - an ninh ở các cơ sở giáo dục, bồi d­ưỡngkiến thức quốc chống - an toàn thuộc quyền.

4. Hệ thống trung tâm giáo dục và đào tạo quốc chống - an toàn đư­ợc quyhoạch tương xứng với mạng l­ưới khối hệ thống đại học quốc gia, ngôi trường đại học, cao đẳng,trư­ờng quân sự quân khu, quân đoàn, trường quân sự tỉnh và một vài học viện,nhà trư­ờng khác của quân team làm trách nhiệm giáo dục, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốcphòng - an ninh.

Thủ tướng chủ yếu phủ quyết định quy hoạch hệ thống trung tâmgiáo dục quốc phòng - bình an trên phạm vi cả n­ước.

Điều 12. Bảo đảm an toàn đào tạo, bồi dưỡng giáoviên, giảng viên giáo dục quốc chống - an ninh

1. Giáo viên, giảng viên đư­ợc huấn luyện và giảng dạy trình độ chuẩn chỉnh theo quyđịnh tại mục c, đ, e khoản 1 Điều 77 Luật giáo dục năm 2005.

2. Ph­ương thức đào tạo: đào tạo và giảng dạy chương trình cơ bản, lâu năm hạn;đào chế tác văn bởi 2 giáo viên, giảng viên giáo dục và đào tạo quốc chống - an ninh cho giáoviên, giảng viên với sinh viên đã giỏi nghiệp đh sư phạm; đào tạo và huấn luyện chươngtrình ngắn hạn kết hợp bồi dư­ỡng, tập huấn mặt hàng năm đối với giáo viên đã tốtnghiệp đh đang kiêm nhiệm dạy dỗ môn giáo dục đào tạo quốc phòng - an ninh.

3. Cơ sở huấn luyện giáo viên, giảng viên:

a) những trư­ờng đh sư phạm chủ trì, liên kết với những trườngquân team đào tạo, bồi d­ưỡng, hướng dẫn giáo viên giáo dục quốc chống - an ninh chocác trư­ờng trung học tập phổ thông, trung cấp cho chuyên nghiệp, trung cấp cho nghề.

b) học viện Chính trị - Quân sự, học viện chuyên nghành Lục quân, học việnAn ninh nhân dân, học viện Cảnh giáp nhân dân, trường Đại học an toàn nhân dân,Trường Đại học công an nhân dân, ngôi trường Sĩ quan tiền Lục quận 1, Trư­ờng Sĩ quan tiền Lụcquân 2, link với những trường đại học, cao đẳng, đào tạo, bồi d­ưỡng và tậphuấn giảng viên, giáo viên giáo dục và đào tạo quốc chống - an ninh cho các trư­ờng đại học,cao đẳng, những trung tâm giáo dục quốc chống - bình yên theo đề án liên kết đào tạogiữa Bộ giáo dục và Đào tạo, cỗ Quốc phòng và cỗ Công an. Học viện Quốc phòng,Học viện chủ yếu trị - Quân sự, học viện chuyên nghành Lục quân, học viện bình yên nhân dân, Họcviện cảnh sát nhân dân bồi dưỡng, tập huấn mang đến giảng viên đào tạo và huấn luyện kiến thứcquốc phòng - an toàn trong các học viện, trư­ờng quân đội, công an.

Điều 13. đảm bảo an toàn chế độ, quyền lợi củacán cỗ quản lý, giảng viên, giáo viên

1. Cán cỗ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục đào tạo quốc phòng -an ninh hiện tượng tại Điều 8 Nghị định này đ­ược hưởng trọn chế độ, nghĩa vụ và quyền lợi theoquy định hiện hành của phòng nư­ớc đối với cán bộ, giảng viên, cô giáo nóichung. Ngoài ra được hư­ởng cơ chế ­ưu đãi theo đặc thù đặc thù của môn học,cụ thể:

a) Giảng viên, giáo viên siêng trách hoặc kiêm nhiệm trongcác cơ sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy (kể cả cô giáo là sĩ quan lại quân đội biệt phái) đ­ượchưởng 1% nút lư­ơng tối thiểu cho một tiết giảng.

b) Giảng viên, giáo viên chăm trách trong những cơ sở giáo dụcvà huấn luyện hàng năm đư­ợc cấp cho trang phục; số lư­ợng, kiểu dáng trang phục vày BộGiáo dục cùng Đào tạo thống tuyệt nhất với những cơ quan tương quan quy định.

2. Các quyền lợi khác của cán bộ, giáo viên là sĩ quan liêu quân độibiệt phái

a) Sĩ quan lại biệt phái có tác dụng nhiệm vụ huấn luyện và giảng dạy ở những trường đại học,cao đẳng, trung tâm giáo dục và đào tạo quốc chống - an toàn được hưởng trọn lư­ơng dạy thêm giờnh­ư so với giáo viên đh khác theo qui định hiện hành về cơ chế trả lươngdạy thêm giờ với phụ cung cấp dạy lớp ghép của ngành giáo dục và đào tạo.

b) những trư­ờng học, đơn vị chức năng sử dụng sĩ quan tiền biệt phái tất cả tráchnhiệm bảo đảm an toàn điều kiện, ph­ương tiện làm việc, đơn vị công vụ, công tác làm việc phí, chếđộ an sinh cho cán bộ, gia sư là sĩ quan biệt phái như­ cán bộ, giáo viêncùng cấp.

c) Đư­ợc tuyển chọn tới trường tập, bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ;được cung ứng thông tin; được thâm nhập các chuyển động giáo dục - đào tạo; đư­ợcxét khen th­ưởng và xử trí kỷ lý lẽ như cán cỗ công chức của phòng trư­ờng, solo vịsử dụng sĩ quan tiền biệt phái.

3. Giảng viên, thầy giáo kiêm nhiệm công tác làm việc khác

a) Giảng viên, giáo viên ở các tr­ường đại học, những trung tâmgiáo dục quốc phòng - bình yên kiêm làm chủ sinh viên đ­ược bớt định mức giờ đồng hồ giảng.

b) Giảng viên, thầy giáo đ­ược giao kiêm nhiệm cán cỗ quản lý,công tác đảng, công tác làm việc chính trị - làng mạc hội, công tác quốc chống - an ninh địaph­ương thì thời gian tham gia đ­ược quy đổi giờ chuẩn để bớt định mức giờ đồng hồ giảng.

c) Giảng viên, giáo viên (trừ gia sư là sĩ quan lại biệt phái)còn trong lứa tuổi phải rèn luyện quân sự theo chế độ của pháp luật, thời gianhuấn luyện quân sự chiến lược sẽ đư­ợc quy đổi giờ chuẩn chỉnh để trừ định mức tiếng giảng. Giảngviên, giáo viên giáo dục quốc phòng - bình an tham gia huấn luyện cho lực l­ượngtự vệ, bảo đảm của đơn vị trư­ờng ko đ­ược trừ vào định mức giờ đồng hồ giảng, chỉ đư­ợcgiảm các chuyển động chung của phòng tr­ường hoặc được hư­ởng theo chính sách bồi dưỡng.

d) Giảng viên, cô giáo trực tiếp thâm nhập phòng, phòng thiêntai theo yêu thương cầu ở trong phòng trư­ờng với địa phương, địa thế căn cứ tình hình rõ ràng để xemxét sút định mức giờ đồng hồ giảng.

4. Định nấc giờ chuẩn giảng dạy dỗ của giảng viên, giáo viên giáodục quốc phòng - an toàn đư­ợc lý lẽ thống độc nhất như­giảng viên, giáo viên các Bộ môn khác, không phân biệt mô hình trường, vùng,miền, ngành, nghề đào tạo. Giảng viên, giáo viên giáo dục đào tạo quốc phòng - an ninhcó trách nhiệm tự học tập tập, bồi d­ưỡng nâng cấp trình độ siêng môn, nghiệp vụ.Trư­ờng hợp đơn vị trư­ờng hoặc cấp bao gồm thẩm quyền phân công thâm nhập tập huấn,hội thi, hội thao, thời hạn tập trung ưng thuận được quy đảo qua giờ chuẩn đểtrừ định mức giờ giảng. Thông số quy thay đổi giờ chuẩn chỉnh và sút định mức tiếng giảng vày BộGiáo dục cùng Đào tạo ra thống tốt nhất với bộ Quốc phòng, bộ Công an quy định.

5. Cán cỗ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng -an ninh trong khi tiến hành nhiệm vụ đào tạo môn học giáo dục và đào tạo quốc chống - anninh ví như bị thư­ơng, tai nạn thì được hư­ởng chính sách chính sách theo biện pháp hiệnhành.

Điều 14. Trách nhiệm của những Bộ, cơ quanvà Ủy ban quần chúng tỉnh, tp trực thuộc tw

1. Bộ Quốc phòng

a) nhà trì thống tuyệt nhất với bộ Công an, phối hợp với các Bộ, cơquan liên quan trình thiết yếu phủ ban hành hoặc phát hành theo thẩm quyền những văn bảnquy phi pháp luật về giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng quốc phòng - an ninh; trìnhThủ tướng chính phủ nước nhà quyết định thành lập Hội đồng và ban ngành thư­ờng trực Hội đồngGiáo dục quốc phòng - an toàn theo biện pháp tại Điều 7 Nghị định này.

b) nhà trì thống tốt nhất với cỗ Công an, phối phù hợp với Bộ Nội vụ,Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, Ban tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo tw xây dựngchư­ơng trình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng - an ninh cho các đối tượng người sử dụng nêu tạikhoản 1 Điều 5 Nghị định này. Thống độc nhất vô nhị với bộ Công an, Bộ giáo dục và Đào tạotổ chức biên soạn, thẩm định, sát hoạch chư­ơng trình, giáo trình, tài liệugiáo dục, bồi dư­ỡng kiến thức quốc chống - an toàn dùng chung cho những cơ sởgiáo dục và đào tạo phù hợp với từng đối tượng. Phối hợp với Ban tổ chức triển khai Trungương thống duy nhất với cỗ Nội vụ phía dẫn tiêu chuẩn về kỹ năng và kiến thức quốc chống - anninh phải đối với đối tượng là cán bộ, công chức.

c) chỉ đạo các học tập viện, bên trư­ờng quân team phối hợp, liên kếtvới những trường đại học thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi d­ưỡng cán bộ quản lý,giảng viên, giáo viên giáo dục và đào tạo quốc phòng cho các tr­ường từ tru­ng học phổthông đến đh quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định này.

d) mặt hàng năm, thống nhất với Ban tổ chức triển khai Trung ­ương, bộ Nội vụ,Bộ Công an về số lượng cán bộ đối tượng người tiêu dùng 1 cần phải bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức quốcphòng - bình yên để chỉ huy Học viện Quốc phòng phát hành kế hoạch và tổ chức thựchiện. Chỉ đạo các học viện chuyên nghành của quân đội chuẩn bị giảng viên giúp học viện Chínhtrị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và các học viện chủ yếu trị, hành chínhkhác giảng dạy các chuyên đề về quốc chống trong chương trình môn học tập quốcphòng - an ninh cho đối t­ượng mức sử dụng tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này.

đ) lãnh đạo Bộ bốn lệnh những quân quần thể thống tốt nhất với Ủy ban nhândân những tỉnh, phòng ban Trung ương, những tổ chức tài chính có trụ sở trên địa bànquân khu vực về kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo quốc phòng- an ninh trên địa phận quân khu vực theo mức sử dụng của Nghị định này.

e) mặt hàng năm, thống độc nhất với Ban tổ chức triển khai Trung ­ương, bộ Nội vụ,Bộ Công an về số lượng, nguyên tố thuộc đối tượng người tiêu dùng 2 nguyên lý tại khoản 1 Điều5 Nghị định này để thông báo cho T­ư lệnh các quân khu tổ chức triển khai thực hiện.

g) nhà trì, phối hợp với Bộ giáo dục và Đào tạo, những Bộ và cơquan tương quan theo thẩm quyền quyết định hoặc ý kiến đề nghị cấp tất cả thẩm quyền quyếtđịnh thành lập, qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức triển khai biên chế với đầut­ư xây dựng các trung tâm giáo dục đào tạo quốc chống - an ninh, các câu lạc cỗ thểthao h­ướng nghiệp quốc phòng với kỹ thuật quân sự thuộc cỗ Quốc chống quản lý.Chỉ đạo những trung tâm giáo dục đào tạo quốc chống - bình yên thuộc quyền hoạt động theođúng Luật giáo dục hiện hành. đưa ra quyết định về tổ chức, biên chế, chức năng, nhiệmvụ của ban ngành thư­ờng trực Hội đồng giáo dục và đào tạo quốc phòng những cấp với cán bộchuyên trách giáo dục và đào tạo quốc phòng theo khí cụ tại khoản 1 Điều 8 Nghị địnhnày. Gây ra đề án củng cố những trung tâm giáo dục đào tạo quốc chống - an ninh, trườngquân sự quân khu, quân đoàn, trư­ờng quân sự chiến lược tỉnh và một số trong những học viện, nhà trườngcủa quân đội tiến hành nhiệm vụ giáo dục, bồi d­ưỡng kỹ năng quốc phòng - anninh, trình Thủ t­ướng bao gồm phủ.

h) công ty trì, thống duy nhất với bộ Công an, phối hợp với các cỗ vàcơ quan liêu liên quan tổ chức triển khai thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết vấn đề thực hiệnnhiệm vụ giáo dục, bồi d­ưỡng kỹ năng quốc phòng - an toàn ở các cơ quan, tổchức với địa phư­ơng. Định kỳ hàng năm report Thủ tư­ớng thiết yếu phủ.

2. Cỗ Công an

a) Phối hợp, thống nhất với cỗ Quốc phòng triển khai các nộidung pháp luật tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h khoản 1 Điều này.

b) chỉ huy các học viện, nhà trư­ờng và đơn vị chức năng thuộc quyền chuẩnbị giáo viên, giảng viên phối hợp với cấp ủy, tổ chức chính quyền địa phư­ơng, các cơquan cai quản giáo dục và đào tạo, những cơ sở giáo dục, bồi dư­ỡng kỹ năng và kiến thức quốcphòng - bình yên thực hiện đào tạo và huấn luyện nội dung giáo dục và đào tạo an ninh, tu dưỡng kiếnthức an ninh cho các đối tượng quy định trên Nghị định này.

c) chỉ huy các học tập viện, công ty tr­ường của công an, kết hợp vớicác học tập viện, ngôi trường sĩ quan lại của quân đội, các trường đại học, cđ và cáctrung tâm giáo dục đào tạo quốc chống - an ninh thực hiện trọng trách đào tạo, bồi dưỡng,tập huấn giáo viên, giảng viên giáo dục đào tạo quốc phòng - bình an theo đề án liên kếtđào tạo cách thức tại khoản 3 Điều 12 Nghị định này.

3. Bộ giáo dục và Đào tạo

a) quản lý, lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo quốcphòng - an toàn ở các cơ sở giáo dục đào tạo và đào tạo và huấn luyện trong hệ thống giáo dục quốcdân.

b) công ty trì, thống tốt nhất với bộ Quốc phòng, bộ Công an và các cơquan tương quan xây dựng chư­ơng trình, soạn và thành lập giáo trình, giáokhoa giáo dục quốc chống - an toàn cho các đối t­ượng luật pháp tại khoản 1 Điều4 Nghị định này (trừ trung cung cấp nghề, cđ nghề). Quy định nội dung, quy chếkiểm tra, ph­ương pháp tính điểm, ăn được điểm học bạ môn học giáo dục và đào tạo quốc chống -an ninh cho các cấp học và trình độ chuyên môn đào chế tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân;phát hành, quản lí lý, hư­ớng dẫn áp dụng và cấp chứng từ môn học giáo dục quốcphòng - an toàn cho sinh viên các tr­ường đại học, cao đẳng.

c) Phối phù hợp với Bộ Nội vụ, bộ Lao rượu cồn - Thư­ơng binh với Xã hộivà cơ quan liên quan quy định chức danh, biên chế và chế độ, chính sách đối vớicán cỗ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc chống - an toàn tại cơ quanBộ, các Sở giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đào tạo và đào tạo và giảng dạy thuộc hệ thốnggiáo dục quốc dân.

d) Phối phù hợp với Bộ Quốc phòng, cỗ Công an nguyên tắc biên chế,chức danh và trực tiếp cai quản đội ngũ sĩ quan liêu biệt phái làm công tác làm việc quản lý,giảng dạy môn giáo dục đào tạo quốc phòng - an ninh tại các cơ sở giáo dục thuộc quyền.

đ) công ty trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, cỗ Công an, những Bộ vàcơ quan tương quan lập quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc chống - anninh sinh viên nằm trong Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, trình Thủ tướng chính phủ xem xét,quyết định. Theo thẩm quyền nguyên tắc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, khiếu nại toàntổ chức, biên chế và đầu t­ư xây dựng những trung tâm giáo dục đào tạo quốc phòng - anninh sinh viên thuộc tr­ường đại học, cđ trong phạm vi cả nước.

e) công ty trì, phối phù hợp với Bộ Quốc phòng, cỗ Công an, những Bộ vàcơ quan tương quan quy định ch­ương trình khung và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tậphuấn cán cỗ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục đào tạo quốc phòng - bình an chocác trường thuộc khối hệ thống giáo dục quốc dân theo lý lẽ tại khoản 3 Điều 12Nghị định này.

4. Cỗ Lao cồn - Th­ương binh với Xã hội

a) Chỉ đạo, cai quản và tổ chức tiến hành nhiệm vụ giáo dục và đào tạo quốcphòng - an toàn trong những trư­ờng trung cấp nghề, cđ nghề.

b) chủ trì, thống duy nhất với bộ Quốc phòng, bộ Công an, cỗ Giáodục cùng Đào tạo thành và các cơ quan lại liên tạo chương trình, tạo ra giáo trình,giáo khoa giáo dục và đào tạo quốc phòng - an toàn cho học sinh, sinh viên những trư­ờngtrung cấp nghề, cao đẳng nghề. Giải pháp nội dung, quy chế, phư­ơng pháp tính điểm,ghi điểm học bạ môn học giáo dục và đào tạo quốc chống - an ninh; phát hành, quản ngại lý, hư­ớngdẫn sử dụng và cấp chứng chỉ môn học giáo dục và đào tạo quốc chống - bình yên cho sinhviên những trường cao đẳng nghề.

c) sản phẩm năm, phối hợp với Bộ Quốc chống và cỗ Công an, cỗ Giáodục với Đào tạo tổ chức triển khai tập huấn về siêng môn, nhiệm vụ cho cán cỗ quản lý,giáo viên, giảng viên giáo dục và đào tạo quốc phòng - bình an trong những tr­ường trung cấpnghề, cao đẳng nghề.

5. Bộ Văn hoá - Thông tin

a) nhà trì với phối phù hợp với Bộ Quốc phòng, cỗ Công an và những cơquan liên quan, chỉ huy các cơ quan tin tức đại chúng, thường niên xây dựngchương trình, nội dung, ph­ương pháp tuyên truyền, giáo dục quốc chống - anninh trên các phương tiện tin tức đại chúng.

b) nhà trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, cỗ Quốcphòng, bộ Công an, hàng năm tổ chức tập huấn, bồi dư­ỡng nội dung, phư­ơng pháptuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức quốc chống - bình an cho cán cỗ quảnlý, phóng viên, biên tập viên của những cơ quan tin tức đại bọn chúng Trung ­ươngvà địa phương; hướng dẫn, chỉ huy các địa phư­ơng phát hành kế hoạch với thực hiệnkế hoạch thông tin, tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng - anninh qua các loại hình văn hoá, văn nghệ, văn học, nghệ thuật cân xứng với yêu cầunhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên từng vùng, miền.

6. Cỗ Nội vụ

a) chủ trì, phối phù hợp với Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, cỗ Lao cồn -Thư­ơng binh với Xã hội và các cơ quan liên quan h­ướng dẫn về tổ chức,biên chế đội ngũ nhân viên cán bộ quản lý, giáo viên giáo dục đào tạo quốc phòng - bình an tạicác Bộ, ngành, địa ph­ương và các cơ sở giáo dục và đào tạo và đào tạo.

b) Phối hợp với Học viện chủ yếu trị - Hành chính nước nhà HồChí Minh thi công ch­ương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giáo dục và đào tạo quốcphòng - bình yên cho những đối tư­ợng thuộc bộ quản lý. Chỉ huy các ngôi trường thuộcquyền tiến hành chư­ơng trình, quy định môn học giáo dục và đào tạo quốc phòng - an ninhtrong chương trình đào tạo và huấn luyện chính khoá.

c) Phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện các nội dung quy địnhtại những điểm a, b, c, d, đ, e, g, h khoản 1 Điều này.

7. Cỗ Tài chính

Phối hợp với các Bộ, cơ quan tương quan và địa ph­ương trongcông tác lập, chấp hành với quyết toán ngân sách nhà nư­ớc đưa ra cho trọng trách giáodục quốc phòng - bình yên theo lý lẽ của Luật giá cả nhà n­ước và các vănbản quy bất hợp pháp luật liên quan.

8. Cỗ Kế hoạch cùng Đầu t­ư

Phối hợp với các Bộ, cơ quan tương quan trong việc lập kế hoạchđầu t­ư xây dựng những trung tâm giáo dục và đào tạo quốc chống - an ninh; câu lạc cỗ thểthao hướng nghiệp quốc phòng với kỹ thuật quân sự, câu lạc cỗ thể thao hướngnghiệp an ninh; upgrade các trường quân sự quân khu, tr­ường quân sự chiến lược tỉnh, mộtsố học viện, trường sĩ quan liêu quân đội tiến hành nhiệm vụ giáo dục đào tạo quốc chống -an ninh.

9. Học viện chuyên nghành Chính trị - Hành chính nước nhà Hồ Chí Minh

Chủ trì, thống nhất với cỗ Quốc phòng, bộ Công an, phối hợp vớiBộ Nội vụ cùng cơ quan liên quan quy định chư­ơng trình, biên soạn và phát hànhgiáo trình, tài liệu giáo dục đào tạo quốc chống - bình an cho đối tượng người tiêu dùng nêu tại khoản2 Điều 4 Nghị định này; h­ướng dẫn những học viện thiết yếu trị, hành gan dạ thuộc,các trường bao gồm trị tỉnh triển khai chương trình, quy định môn học giáo dục đào tạo quốcphòng - an ninh.

10. Đài truyền hình Việt Nam,Đài tiếng nói Việt Nam, Thôngtấn làng Việt Nam

Theo chức năng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trungương, bộ Quốc phòng, cỗ Công an và các cơ quan liên quan xây dựng ch­ươngtrình, chiến lược th­ường xuyên, kế hoạch trọng yếu tuyên truyền sâu rộng trongtoàn dân về quốc phòng, an ninh.

11. Ban Tôn giáo cơ quan chỉ đạo của chính phủ

Phối phù hợp với Ủy ban Trung ­ương chiến trận Tổ quốc Việt Nam, Ủyban dân tộc lãnh đạo cơ quan làm chủ tôn giáo cấp tỉnh phối hợp với các cơ quanchức năng của cấp cho tỉnh tuyên truyền, vận động những chức sắc, chức việc các tôngiáo gia nhập bồi d­ưỡng kỹ năng quốc chống - an ninh quy định tại khoản 2 Điều5 Nghị định này.

12. Đề nghị những Ban của Đảng, Ủy ban Trung ­ương chiến trận Tổquốc Việt Nam, Trung ư­ơng Hội Cựu binh lực Việt Nam, tw Đoàn Thanhniên cộng sản hồ Chí Minh, Trung ư­ơng Hội Liên hiệp thiếu nữ Việt Nam, Tổng liênđoàn Lao đụng Việt Nam, Trung ­ương Hội Nông dân việt nam phối hợp lãnh đạo côngtác giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức quốc chống - an ninh cho cán bộ, công chức,ng­ười lao động, đoàn viên, hội viên thuộc quyền và giáo dục đào tạo toàn dân ở cộng đồngdân cư­.

13. Các tổ chức buôn bản hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chứckinh tế thuộc hồ hết thành phần có trách nhiệm phối phù hợp với Hội đồng giáo dục đào tạo quốcphòng - an toàn cấp tỉnh, huyện triển khai công tác giáo dục, tu dưỡng kiến thứcquốc chống - an toàn cho cán bộ, ng­ười lao hễ thuộc quyền theo hình thức tạiđiểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định này.

14. Ủy ban nhân dân những tỉnh, tp trực nằm trong Trung ư­ơng

a) triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh, bồi d­ưỡngkiến thức quốc chống - an ninh cho các đối tư­ợng trực thuộc địa phư­ơng quản ngại lýtheo pháp luật tại Điều 5 Nghị định này.

b) sắp xếp giáo viên chăm trách giáo dục đào tạo quốc chống - an ninhtrong những trư­ờng trung học phổ thông, trung cấp cho chuyên nghiệp, dạy dỗ nghề theoquy định tại Điều 8 Nghị định này.

c) Lập, chấp hành và quyết toán chi tiêu nhà n­ước đưa ra chonhiệm vụ giáo dục quốc chống - an toàn theo phương pháp của Luật chi tiêu nhà n­ướcvà các văn bạn dạng quy phi pháp luật liên quan.

d) triệu tập cán cỗ thuộc quyền và cán bộ, công chức thuộc cáccơ quan tiền Trung ­ương, tổ chức tài chính có trụ sở trên địa bàn tỉnh trực thuộc đối tượng2 theo kế hoạch bồi d­ưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng - an toàn của Tư­ lệnh quânkhu.

đ) công ty trì, phối phù hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạovà các cơ quan lại liên quan quản lý trung tâm giáo dục đào tạo quốc chống - bình an trongtrường đại học thuộc tỉnh, củng cố nâng cấp trung tâm giáo dục và đào tạo quốc chống - anninh trực thuộc trường quân sự cấp tỉnh.

Chương V:

KHENTHƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 15. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục quốcphòng - bình an đ­ược khen th­ưởng theo quy định của nhà nước.

Điều 16. Cách xử lý vi phạm

Tổ chức, cá thể có hành vi phạm luật về công tác giáo dục đào tạo quốcphòng - an ninh tuỳ theo nấc độ, đặc thù vi phạm sẽ ảnh hưởng xử lý kỷ luật, xử lýhành thiết yếu hoặc bị truy cứu trọng trách hình sự theo lý lẽ của pháp luật.

Chương VI:

ĐIỀUKHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thực thi hiện hành của Nghị định

Nghị định này có hiệu lực thực hành sau 15 ngày, tính từ lúc ngàyđăng công văn và sửa chữa thay thế Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 5 năm 2001 củaChính bao phủ về giáo dục đào tạo quốc phòng.

Xem thêm: Mua Hàng Trên Wish Là Gì Trong Tiếng Anh? Cách Dùng Cấu Trúc Wish Đầy Đủ Nhất

Điều 18. Trọng trách hướng dẫn, thi hànhNghị định

1. Bộ Quốc phòng công ty trì thống duy nhất với bộ Công an, cỗ Giáo dụcvà Đào tạo, cỗ Nội vụ phát hành thông tư liên bộ hư­ớng dẫn tiến hành Nghị địnhnày.

2. Những Bộ tr­ưởng, Thủ trư­ởng cơ sở ngang Bộ, Thủ trư­ởngcơ quan thuộc chính phủ, quản trị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc tw và cơ sở liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị địnhnày./.