Một vật xấp xỉ điều hoà trên trục Ox. Đồ thị màn trình diễn sự phụ thuộc vào thời hạn của li độ gồm dạng như hình mẫu vẽ bên. Phương trình xê dịch của li độ là


Phương trình giao động có dạng tổng thể là: $x= extAcos(omega t+varphi )$

Từ vật dụng thị ta có:

+) Biên độ A = 5 cm.

Bạn đang xem:
Đồ thị dao đông điều hòa 12

+) tại t = 0, vật bao gồm x = 5 cm, tức biên dương $ o $ pha thuở đầu $varphi =0$.

+) Từ đồ dùng thị kết phù hợp với trục phân bố thời gian đã học tập ta có: $0,5=dfracT4 o T=2left( s ight) o omega =pi left( rad/s ight)$

Vậy phương trình xấp xỉ cần tra cứu là


Câu 2.

*

Một vật xê dịch điều hoà bên trên trục Ox. Đồ thị màn biểu diễn sự nhờ vào vào thời hạn của li độ gồm dạng như mẫu vẽ bên. Phương trình xấp xỉ của li độ là


Phương trình xê dịch có dạng bao quát là: $x= extAcos(omega t+varphi )$

Từ đồ gia dụng thị ta có:

+) Biên độ A = 4 cm.

+) trên t = 0, đồ dùng qua VTCB theo chiều âm $ o $ pha ban đầu $varphi =dfracpi 2$.

+) Từ thiết bị thị ta có: $1=T o omega =2pi left( rad/s ight)$

Vậy phương trình dao động cần search là .


Câu 3.

*

Một vật xấp xỉ điều hoà trên trục Ox. Đồ thị màn trình diễn sự phụ thuộc vào vào thời hạn của li độ có dạng như mẫu vẽ bên. Phương trình giao động của li độ là


Phương trình giao động có dạng tổng quát là: $x= extAcos(omega t+varphi )$

Từ thứ thị ta có:

+) Biên độ A = 6 cm.

+) tại t = 0, x = – A, biên âm $ o $ pha lúc đầu $varphi =pm pi $.

+) Từ đồ gia dụng thị ta có: $1,5 ext s=dfracT2+dfracT4 o T=2 ext s o omega =pi left( rad/s ight)$

Vậy phương trình giao động cần tìm là .


Câu 4.

*

Một vật xấp xỉ điều hoà bên trên trục Ox. Đồ thị màn trình diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ tất cả dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của li độ là


Phương trình dao động có dạng bao quát là: $x= extAcos(omega t+varphi )$

Từ đồ gia dụng thị ta có:

+) Biên độ A = 8 cm.

+) tại t = 0, vật ở phần $x=4=dfracA2$và chuyển động theo chiều dương$ o $ trộn ban đầu$varphi =-dfracpi 3left( rad ight)$.

+) Từ vật thị: $5,5=dfracT6+dfracT2+dfracT4 o T=6left( s ight) o omega =dfracpi 3left( rad/s ight)$

Vậy phương trình xê dịch cần tìm kiếm là


Câu 5.

*

Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị trình diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình giao động của li độ là


Phương trình dao động có dạng tổng quát là: $x= extAcos(omega t+varphi )$

Từ thiết bị thị ta có:

+) Biên độ A = 6 cm.

+) trên t = 0, x = $-dfracA2(-)$ o $ pha thuở đầu $varphi =dfrac2pi 3$.

+) Từ vật thị : $dfrac512 ext s=dfracT6+dfracT4 o T=1 ext s o omega =2pi left( rad/s ight)$

Vậy phương trình xấp xỉ cần tra cứu là


Câu 6.

*

Một vật xê dịch điều hoà bên trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự nhờ vào vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của li độ là


Phương trình giao động có dạng tổng thể là: $x= extAcos(omega t+varphi )$

Từ vật dụng thị ta có:

+) Biên độ A = 4 cm.

+) tại t = 0, x = $-dfracA2(+)$ o $ pha ban sơ $varphi =-dfrac2pi 3$.

+) Từ thiết bị thị: $7 ext s=dfracT12+dfracT2 o T=12 ext s o omega =dfracpi 6left( rad/s ight)$

Vậy phương trình dao động cần tra cứu là


Câu 7.

*

Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị màn trình diễn sự dựa vào vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình xê dịch của li độ là


Phương trình xê dịch có dạng tổng thể là: $x= extAcos(omega t+varphi )$

Từ vật dụng thị ta có:

+) Biên độ A = 5 cm.

+) tại t = 0, x = $dfracA2(-)$ o $ pha lúc đầu $varphi =dfracpi 3$.

+) Từ đồ thị: $dfrac56 ext s=dfracT12+dfracT4+dfracT2 o T=1 ext s o omega =2pi left( rad/s ight)$

Vậy phương trình giao động cần tìm là .


Câu 8.

*

Một vật giao động điều hoà bên trên trục Ox. Đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc vào thời hạn của li độ gồm dạng như mẫu vẽ bên. Phương trình dao động của li độ là


Phương trình xê dịch có dạng bao quát là: $x= extAcos(omega t+varphi )$

Từ trang bị thị ta có:

+) Biên độ A = 8 cm.

+) trên t = 0, x = $-dfracAsqrt22(+)$ o $ pha ban đầu $varphi =-dfrac3pi 4$.

+) Từ vật dụng thị : $dfrac2960 ext s=dfracT8+T+dfracT12 o T=0,4 ext s o omega =5pi left( rad/s ight)$

Vậy phương trình dao động cần kiếm tìm là .


Câu 9.

Một vật giao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị màn biểu diễn sự nhờ vào vào thời hạn của li độ tất cả dạng như hình mẫu vẽ bên. Phương trình xê dịch của li độ là


Phương trình xê dịch có dạng tổng quát là: $x= extAcos(omega t+varphi )$(*)

Từ vật thị ta có:

+) Biên độ A = 8 cm.

+) t2 – t1 = $4,25-2,75=dfracT4+dfracT4 o T=3left( s ight) o omega =dfrac2pi 3left( rad/s ight)$

+) tại t = 2,75 s, đồ ở VTCB và chuyển động theo chiều âm $ o $ Pha xấp xỉ $phi _2,75s=dfracpi 2left( rad ight)$.

Từ (*), ta có $phi _2,75s=dfrac2pi 3.2,75+varphi =dfracpi 2 o varphi =-dfrac4pi 3equiv dfrac2pi 3left( rad ight)$.

Vậy phương trình xê dịch cần tìm là


<Ẩn HD>
Câu 10.

Một vật giao động điều hoà trên trục Ox. Đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc vào vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình giao động của li độ là


Hướng dẫn

Phương trình dao động có dạng tổng thể là: $x= extAcos(omega t+varphi )$(*)

Từ thiết bị thị ta có:

+) Biên độ A = 7 cm.

+) t2 – t1 = $dfrac1124-dfrac16=dfracT2+dfracT12 o T=0,5left( s ight) o omega =4pi left( rad/s ight)$

+) tại t = $dfrac16$ s, vật ở VTCB và vận động theo chiều âm $ o $ pha giao động $phi _dfrac16s=dfracpi 2left( rad ight)$.

Từ (*), ta bao gồm $phi _dfrac16s=4pi .dfrac16+varphi =dfracpi 2 o varphi =-dfracpi 6left( rad ight)$.

Vậy phương trình dao động cần tra cứu là .


<Ẩn HD>
Câu 11.

*

Một vật giao động điều hoà bên trên trục Ox. Đồ thị màn trình diễn sự phụ thuộc vào thời hạn của li độ có dạng như hình mẫu vẽ bên. Phương trình xấp xỉ của li độ là


Hướng dẫn

Phương trình xê dịch có dạng bao quát là: $x= extAcos(omega t+varphi )$(*)

Từ đồ vật thị ta có:

+) Biên độ A = 10 cm.

+) t2 – t1 = $dfrac2572-dfrac736=dfracT12+dfracT4+dfracT8 o T=dfrac13left( s ight) o omega =6pi left( rad/s ight)$

+) trên t = $dfrac736$ s, $x=dfracA2(-)$ $ o $ pha giao động $phi _dfrac736s=dfracpi 3left( rad ight)$.

Từ (*), ta gồm $phi _dfrac736s=6pi .dfrac736+varphi =dfracpi 3 o varphi =-dfrac5pi 6left( rad ight)$.

Vậy phương trình xê dịch cần tìm kiếm là .


<Ẩn HD>
Câu 12.

*

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào vào thời hạn của năng lượng điện ở một bạn dạng tụ điện trong mạch dao động LC lí tưởng tất cả dạng như hình vẽ. Phương trình xấp xỉ của năng lượng điện ở phiên bản tụ điện này là

$q=q_0c extosleft( dfrac10^7pi 6t+dfracpi 3 ight)$$q=q_0c extosleft( dfrac10^7pi 3t-dfracpi 3 ight)$$q=q_0c extosleft( dfrac10^7pi 6t-dfracpi 3 ight)$$q=q_0c extosleft( dfrac10^7pi 3t+dfracpi 3 ight)$


Hướng dẫn

Phương trình xê dịch của điện tích $q=q_0 extcos(omega t+varphi )$

Từ thiết bị thị ta có:

+) tại t = 0, q = $dfracq_02(-)$ $ o $ pha ban đầu $varphi =dfracpi 3$.

+) Từ đồ gia dụng thị:

$7.10^-7 ext s=dfracT12+dfracT2 o T=12.10^-7 ext s o omega =dfrac2pi 12.10^-7=dfracpi 6.10^7left( rad/s ight)$

Vậy phương trình xê dịch cần search là $q=q_0c extosleft( dfrac10^7pi 6t+dfracpi 3 ight)$


<Ẩn HD>
Câu 13.

*

Đồ thị li độ theo thời hạn của hóa học điểm 1 (đường 1) và hóa học điểm 2 (đường 2) như hình vẽ. Ko kể thời khắc t = 0, thời khắc hai chất điểm bao gồm cùng li độ lần lắp thêm 5 là

3,25 s3,5 s.4,0 s.3,75 s.


Hướng dẫn

Phương trình xê dịch 2 vật dụng lần lượt là: $x_1= extA_1 extcos(omega _1t+varphi _1)$

và $x_1= extA_2 extcos(omega _2t+varphi _2)$

Từ đồ thị dễ thấy:

+) Biên độ A1 = A2 = 6 cm.

+) trên t = 0, 2 vật cùng qua VTCB theo chiều dương

$ o $ pha lúc đầu $varphi _1=varphi _2=-dfracpi 2$.

+) Từ đồ gia dụng thị kết hợp với trục phân bố thời hạn đã học ta có: T2 = 2T1.

Xét vật dao động (1): $ m2,25 s = T_1 + dfracT_12 o T_1 = 1,5 m s o T_2 = 3 m s o left{ eginarraylomega _1 = dfrac4pi 3left( rad/s ight)\omega _2 = dfrac2pi 3left( rad/s ight)endarray ight.$

Vậy phương trình xấp xỉ 2 trang bị là

Khi hai vật chạm mặt nhau khi x1 = x2

<6cos (dfrac4pi 3t – dfracpi 2) m = 6cos (dfrac2pi 3t – dfracpi 2) m o left< eginarrayldfrac4pi 3t – dfracpi 2 = dfrac2pi 3t – dfracpi 2 + 2kpi ;k in Z\dfrac4pi 3t – dfracpi 2 = – dfrac2pi 3t + dfracpi 2 + 2mpi ;m in Zendarray ight.>

< o left< eginarraylt = 3k = 3s; m 6s; 9s; 12s;…\t = 0,5 + m = 0,5s; m 1,5s; 2,5s; 3,5s; …endarray ight.>

→ thời điểm lần 5 nhưng 2 vật gặp mặt nhau là 3,5 s.


<Ẩn HD>
Câu 14.

*

Một vật dao động điều hoà bên trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự dựa vào vào thời gian của li độ gồm dạng như hình mẫu vẽ bên. Từ thời khắc 1,5 s đến thời điểm $dfrac15163$s, vật cách vị trí cân đối $dfrac5sqrt32$ bao nhiêu lần

2013201520162014


Hướng dẫn

*

Dễ dàng khẳng định được phương trình dao động: < extx=5cos left( 2pi t+dfracpi 3 ight)> cm.

Tại t = 1,5s: $phi _1,5s=2pi .1,5+dfracpi 3=dfrac10pi 3equiv -dfrac2pi 3$ → < extx=-dfracA2(+)>

Khoảng thời gian vật dao động: ∆t = t’ – t = $dfrac15163-1,5=503T+dfrac5T6$

Cứ 1 chu kì, vật cách VTCB $dfrac5sqrt32$ cm ($x=pm dfracAsqrt32$) 4 lần.

Do đó, tính từ lúc t = 1,5s, sau 503T thì vật bí quyết VTCB $dfrac5sqrt32$ centimet 2012 lần và trở lại trạng thái trên t = 1,5s:

< extx=-dfracA2(+)>, kế tiếp $dfrac5T6$ vật dao động tiếp như sau:

Tức là, vật giải pháp VTCB $dfrac5sqrt32$thêm 3 lần nữa. Vậy tổng là 2015 lần!


<Ẩn HD>
Câu 15.

*

Một vật nhỏ có cân nặng 10 g xê dịch điều hòa dưới tính năng của một khả năng kéo về được chỉ ra rằng trên vật thị bên. Chu kì xê dịch của đồ gia dụng là

0,256 s0,152 s0,314 s1,255 s


Hướng dẫn

Từ trang bị thị: A = 0,2 m; Fmax = mω2A = 0,8 N → ω = trăng tròn rad/s → T = 0,314 s


<Ẩn HD>
Câu 16.

Xem thêm:
Tra Cứu Điểm Trắc Nghiệm Online Đơn Giản Nhất 2021, Trắc Nghiệm Online

*

Một vật bé dại dao động cân bằng với tần số góc 10 rad/s. Giá trị không đủ trong vệt ? ở thiết bị thị hình bên là

400– 440– 400


Câu 17.

*

Cho hai vật xê dịch điều hòa dọc theo hai đường thẳng cùng tuy nhiên song cùng với trục Ox. Vị trí cân đối của mỗi đồ vật nằm trê tuyến phố thẳng vuông góc với trục Ox trên O. Vào hệ trục vuông góc xOv, đường (1) là vật thị biểu diễn quan hệ giữa gia tốc và li độ của trang bị 1, đường (2) là đồ dùng thị biểu diễn mối quan hệ giữa gia tốc và li độ của đồ gia dụng 2 (hình vẽ). Biết các lực kéo về cực đại chức năng lên hai đồ vật trong quá trình dao rượu cồn là bằng nhau. Tỉ số giữa cân nặng của vật 2 với trọng lượng của đồ gia dụng 1 là