$ullet ,$ trong các hợp chất ion, hóa trị của 1 nguyên tố bởi điện tích của ion với được điện thoại tư vấn là năng lượng điện hóa trị của yếu tắc đó.

Bạn đang xem: Điện hóa trị là gì

- Thí dụ:

+ trong hợp hóa học $NaCl,$, $Na$ tất cả điện hóa trị $1+$ cùng $Cl$ có điện hóa trị $1-$.

+ vào hợp chất $CaF_2,$, $Ca$ có điện hóa trị $2+$ và $F$ gồm điện hóa trị $1-$.

$ullet ,$ tín đồ ta quy ước, khi viết năng lượng điện hóa trị của nguyên tố, ghi quý hiếm điện tích trước, lốt của năng lượng điện sau.

$ullet ,$ Các nguyên tố sắt kẽm kim loại thuộc nhóm IA, IIA, IIIA gồm số electron ở lớp ngoài cùng là $1$, $2$, $3$ có thể nhường nên tất cả điện hóa trị là $1+$, $2+$, $3+$...

$ullet ,$ Các yếu tố phi kim thuộc nhóm VIA, VIIA có $6$, $7$ electron phần ngoài cùng, có thể nhận thêm $2$ giỏi $1$ electron vào phần bên ngoài cùng, nên có điện hóa trị $2-$, $1-$...

2. Hóa trị vào hợp chất cộng hóa trị

$ullet ,$ Quy tắc: trong những hợp chất cộng hóa trị, hóa trị của 1 nguyên tố được xác minh bằng số liên kết cộng hóa trị của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử cùng được hotline là cộng hóa trị của nhân tố đó.

- Thí dụ: Hóa trị các nguyên tố trong phân tử nước với metan

$H-O-H$

$longrightarrow ,$ vào $H_2O,$: yếu tố $H$ bao gồm cộng hóa trị $1$, thành phần $O$ có cộng hóa trị $2$.

*

$longrightarrow ,$ trong $CH_4,$: nhân tố $C$ tất cả cộng hóa trị $4$, nhân tố $H$ tất cả cộng hóa trị $1$.

II. SỐ OXI HÓA

1. Khái niệm

- Số oxi hóa của 1 nguyên tố trong phân tử là năng lượng điện của nguyên tử nguyên tố kia trong phân tử, nếu đưa định rằng mọi link trong phân tử đều là links ion.

2. Các quy tắc xác định số oxi hóa

- nguyên tắc 1: Số oxi hóa của những nguyên tố trong những đơn chất bằng $0$.

Thí dụ: $mathop Culimits_^0,$, $mathop O_2limits_^0,$, $mathop H_2limits_^0,$...

- phép tắc 2: vào một phân tử, tổng số số oxi hóa của những nguyên tố bằng $0$.

- nguyên tắc 3: Số oxi hóa của các ion đối chọi nguyên tử bằng điện tích của ion đó. Vào ion nhiều nguyên tử, toàn bô số oxi hóa của các nguyên tố bằng điện tích của ion.

Xem thêm: Thế Nào Là Đoạn Văn Quy Nạp Là Gì ? Đoạn Văn Diễn Dịch

- luật lệ 4: Trong phần nhiều các hòa hợp chất, số thoái hóa của hiđro bởi $+1 ,$, trừ một số trường vừa lòng như hiđrua kim loại ($NaH$, $CaH_2,$…). Số thoái hóa của oxi bởi $-2$, trừ trường hòa hợp $OF_2,$, peoxit (chẳng hạn $H_2O_2$)…

$ullet ,$ lưu ý: Số oxi hóa được viết bằng văn bản số thường, dấu đặt phía trước và được đặt tại trên kí hiệu nguyên tố. Thí dụ: $mathop Nlimits_^-3 mathop H_3limits_^+1,$, $mathop Slimits_^+4 mathop O_2limits_^-2,$, $mathop Nlimits_^+5 mathop O_3^-limits_^-2,$...

$ullet ,$ Thí dụ:

- xác minh số lão hóa $(x)$ của nguyên tố $N$ vào hợp hóa học sau: $mathop Hlimits_^+1 mathop Nlimits_^x mathop O_2limits_^-2$

$longrightarrow ,(+1) ,+, x ,+, 2.(-2) = 0 ,Rightarrow ,x =+3$

- khẳng định số oxi hóa $(x)$ của thành phần $S$ vào hợp hóa học sau: $mathop K_2limits_^+1 mathop Slimits_^x mathop O_4limits_^-2$