Cập nhật đồng ý Đề thi giờ Anh lớp 8 học tập kì 2 năm 2021 - Đề số 3 từ khối hệ thống đề thi, đề chất vấn của trường trên cả nước. Hỗ trợ các em lớp 8 ôn luyện giải đề hiệu quả. Bao gồm file cài về PDF miễn phí.

Bạn đang xem: De thi tiếng anh lớp 8 học kì 2 có đáp an


Chuẩn bị mang lại kì thi học kì 2 sắp tới tới, công ty chúng tôi xin trình làng đến các em cỗ đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn tiếng Anh năm 2021 - Đề số 3 có giải mã chi tiết. Nội dung bám sát đít theo chương trình học trong bên trường. Giúp các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện làm quen với khá nhiều dạng đề, mặt khác cũng chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Đề thi giờ Anh học tập kì 2 lớp 8 năm 2021 - Đề số 3

A. Phonetics

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

1. A. Slope B. Bother

C. Volcano D. Pottery

2. A. Separate B. Shelter

C. Rescue D. Require

Choose the word which has the MAIN căng thẳng different from others.

3. A. Bulletin B. Computer

C. Requirement D. Departure

4. A. Install B. Message

C. Fiber D. Sample

B. Vocabulary & Grammar 

Choose the best answer A, B, C, or D lớn complete the following sentences.

1. The weather .................. Nice yesterday.

A. Is B. Was

C. Will be D. Has been

2. It's difficult ................ Your direction.

A. To follow B. Following

C. Lớn following D. Followed

3. Would you mind .............. In the front of the Taxi, Mark?

A. Sit B. Lớn sit

C. Sitting D. Siting

4. The boy ................. Over there is my brother.

A. Stand B. Stood

C. Standing D. Being stood

5. I was cooking for dinner ...........................................

A. Then the phone rang B. Then the phone was ringing

C. When the phone rang D. When the phone was ringing.

6. The leader said that ................... Lớn award the prize to you.

A. He is pleasing B. He was pleasing

C. He is pleased D. He was pleased

7. At Christmas, people often ...................... Their house.

A. Are decorated B. Were decorated

C. Decorating D. Decorate

8. He asked me ..................................

A. Where I like coffee or not B. Whether I liked coffee

C. What I liked coffee D. Which I liked coffee

9. What's was wrong with your printer?

A. It didn't work B. It doesn't work.

C. It hasn't work D. It won't work.

10. The Statue of Liberty was ................. Lớn the USA by the French.

A. Constructed B. Designed

C. Completed D. Presented

11. He had his father..................... His bicycle yesterday.

A. Fixed B. Fixing

C. Lớn fix D. Fix

12. She asked me ............... A driving license

A. If I have B. Whether I have

C. If I had D. Whether I have had

C. Reading 

Complete the passage with the suitable words in the box


Christmas is the biggest ................(1) of the year in the most of Britain. Celebrations start on 24 December, Christmas eve, ................(2) there have been several weeks of ..................(3) beforehand. The Christmas trees, presents, food, drinks và decorations have been ...............(4). Christmas cards have already been sent lớn friends and................(5). About a week before Christmas, people usually.............(6) up their decorations and an angel on the .................(7) of the Christmas tree. Family presents .............(8) usually put under the tree.

Your answer:


Read the following passage và answer the questions

Viet is a student & he lives in a bed-sit in a suburb of Hanoi. It’s a part of an old house. He has one room và a kitchen & share a bathroom with three other people. In his room, there is a bed on the left-hand side. There is an armchair beside the bed. The desk is opposite the bed & there is a closet on the right side of the room. Above the desk, there is a bookshelf và above the bed, there is a clock. He has a TV and a hi-fi, too. In the kitchen, there is a cooker on the right-hand side. The sink is near the cooker. There’s a small table và two chairs in the center. The kitchen is small, but it’s ok. Viet lượt thích his room very much.

1. Where does Viet live?

....................................................................................................

2. How many people tóm tắt the bathroom with Viet?

....................................................................................................

3. What is there on the right side of the room?

....................................................................................................

4. Where is the cooker?

....................................................................................................

D. Writing

Complete the second sentence so that it has the same meaning lớn the first

1. To go swimming is interesting

It's ..............................................................................................................

2. I kicked the ball into the goal yesterday.

The ball ......................................................................................................

Đề thi Anh lớp 8 học kì hai năm 2021 - Đề số 3

Đáp án đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 8 - Đề số 3

A. Phonetics 

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

1. A 2. D 3. A 4. A

B. Vocabulary & Grammar 

1. B 2. A 3. C 4. C 5. C

6. D 7. D 8. A 9. A 10. D

C. Reading 

Complete the passage with the suitable words in the box

1. Holiday 2. Although 3. Preparations 4. Bought

5. Relatives 6. Put 7. đứng đầu 8. Are

Read the following passage và answer the questions.

1. He lives in a bed-sit in a suburb of Hanoi,

2. Three other people.

3. There is a closet on the right side of the room.

4. It’s near the sink.

D. Writing 

Complete the second sentence so that it has the same meaning khổng lồ the first

1. It’s interesting khổng lồ go swimming.

2. The ball was kicked into the goal yesterday.

File tải miễn phí đề Tiếng Anh lớp 8 học kì 2 - Đề số 3

CLICK ngay vào đường dẫn sau đây để sở hữu đề thi học tập kì 2 tiếng anh lớp 8 (Đề số 3) năm 2021 file word, pdf trọn vẹn miễn phí.

Xem thêm: Tải Câu Hỏi Và Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Qua Tem Bưu Chính Năm 2015

Tham khảo đề thi học tập kì 2 lớp 8 khác:

Ngoài nội dung trên, những em coi và xem thêm các môn học tập khác: Toán, Anh, Hóa, Lí, Sinh, Sử, Địa, GDCD,... được cập nhật liên tục tiên tiến nhất tại siêng trang của chúng tôi.