Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 8 học tập kì một năm 2021 - 2022 là tài liệu cực kì hữu ích cơ mà aryannations88.com muốn trình làng đến quý thầy cô cùng chúng ta lớp 8 tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 8 học kì 1

Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh có 5 đề kiểm soát cuối kì 1, được biên soạn bám quá sát chương trình học tập theo yêu thương cầu của bộ GD&ĐT chính sách tại Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH. Từng đề thi kì 1 giờ Anh 8 đều có bảng ma trận kèm theo phía dẫn giải cụ thể giúp chúng ta dễ dàng rộng trong việc ôn tập tương tự như rèn luyện kỹ năng giải đề. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm một số đề thi như: đề thi học kì 1 Toán 8, đề thi học kì 1 của môn Hóa học, Ngữ văn, định kỳ sử, GDCD, đề thi học kì 1 môn Địa lý 8. Vậy sau đó là nội dung đưa ra tiết, mời các bạn cùng quan sát và theo dõi và sở hữu tại đây.


Bộ đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 8 năm 2021

Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh - Đề 1Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn giờ Anh - Đề 2

Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh - Đề 1

Ma trận đề thi học tập kì 1 giờ Anh 8

TRƯỜNG THCS…….

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022

Môn: tiếng Anh Lớp 8 cấp cho THCS

Ngày kiểm tra: …/12/2021

Thời gian: ,… phút (không kể thời hạn phát đề)

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Kỹ năng và kiến thức ngôn ngữ

-Giới từ

-Used to+V

-Verb forms

-Câu tường thuật

-Đại từ bội nghịch thân

-Adj + enough + khổng lồ –V

-So sánh

Từ hỏi

Số câu: 12

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%

- Thì quá khứ đơn

-thì hiện hoàn thành

-Thì bây giờ đơn

Số câu:4

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10 %

Ghép câu hỏi và câu trả lời về:

Thói quen học tập với và đề nghị

Số câu: 8

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

Sc:24

Sđ:6

Tl : 60%

2. Đọc

Đọc hiểu và trả lời thắc mắc về mẩu truyện dân gian “ The Lost Shoe”

Số câu: 4

Số điểm :2

Tỉ lệ : 20%

Sc: 4

Sđ:2

Tl 20%

3. Viết

Viết câu trần thuật lời khuyên và yêu câu

- Viết câu phụ thuộc từ gơi ý

Số câu: 4

Số điểm :2.0

Tl 20%

Sc: 4

Sđ:2.0

Tl: 20%

Tổng

Số câu:12

Số điểm :3

Tỉ lệ : 30%

Số câu:4

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10 %

Số câu: 12

Số điểm :4

Tỉ lệ : 40%

Số câu: 4

Số điểm :2.0

Tỉ lệ : 20%

Sc: 32

Sđ:10

Tl:100%


Đề thi học tập kì 1 giờ đồng hồ Anh 8

I. Chọn A, B, C hoặc D tương thích để điền vào khu vực trống .(3đ)

1- The children are old enough to look after ______

A . Themselves

B. Ourselves

C. Herself

D. Himself

2-He isn’t_________get married.

A .enough old to

B. Old enough for

C .enough old for

D. Old enough to

3. I’ll see you……….. Sunday , April 1st .

A. In

B. On

C. At

D. Between

4. Tuan hates ……….. Computer games all day

A. Play

B. Lớn play

C. Playing

D. Plays

5. My father used……….. Us to the zoo when he was alive.

A .take

B. Lớn take

C. Took

D. Taking

6. Tam told his friend………..him a book.

A. Give

B. To lớn give

C. Giving

D. Gives

7. We cannot vì chưng it together because your opinion is ........................... Mine.

A. Different from

B. The same as

C. The same

D. Different with

8. Ho bỏ ra Minh city is larger & ______ beautiful than Hanoi.

A. The most

B. As

C. Most

D. More

9. My Dad told me _________ hard.

A. Lớn learn

B learn

C learnt

D learning

10. _________ have you lived here? About 10 years.

A. How far

B. How long

D. How often

D.How

11. She has bought a computer __________ a week.

A.for

B. Since

C. At

D. In

12. The garden is the same __________ the one I saw last week.

A. Than

B. From

C. As

D. To

II : mang lại dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc. (1.0đ)


1/ The Sun (rise) in the east & (set) in the west.

……………………………………………………………………………..

2/ My grandma (use)to tell me the folktales.

……………………………………………………………………………..

3/ They (work) in this company for ten years.

…………………………………………………………………………….

III/ Ghép thắc mắc ở cột A cùng với câu trả lời ở cột B .(2đ)

Questions

Answers

1. Vì you want lớn send it by airmail or surface mail?

a. No. Thank you

2. Are you a newcomer here?

b. Because she was sick.

3. Is there a post office near here?

c. Delicious

4. Could you bởi vì me a favor?

d. Airmail

5. Why didn’t she go to school yesterday?

e. Yes, I am

6. Bởi you need any help?

f. For ten years

7. What is the food like?

g. Yes, there is.

8. How long have you studied English?

h. What can I vì chưng for you?

IV/ Đọc đoạn văn sau

Once a poor farmer had a daughter named Little Pea. After his wife died, the farmer married again. His new wife had a daughter, Stout Nut. Unfortunately, the new wife was very cruel to Little Pea. Little Pea had to vì chưng chores all day. This made Little Pea’s father very upset. He soon died of a broken heart.

Summer came and went. In the fall, the village held its harvest festival. That year, averyone was excited as the prince wanted khổng lồ choose his wife from the village. Stout Nut mother made new clothes for her, but poor Little pea had none.

However, before the festival started, a fairy appeared & magically changed Little Pea’s rags into beautiful clothes.


As Little Pea ran lớn the festival, she dropped one of her shoes và lost it. When the prince found the shoe, he decided to lớn marry the girl who owned it. Of course the shoe fitted Little Pea, and the Prince immediately fell in love with her.

Trả lời câu hỏi(2đ)

1. Who was Little Pea?

……………………………………………………………………………………

2. What did Stout Nut’s mother make Little Pea to do all day?

…………………………………………………………………………………..

1. How did Little Pea get her new clothes?

………………………………………………………………………………

2. Did the prince decide to lớn marry Little Pea?

………………………………………………………………………………

V .Viết lại các câu sau dưới dạng câu tường thuật (1đ)

1.” Can you carry the chairs into the house?”

Mrs Lan asked me…………………………………………………………

2. You shouldn’t make noise in class.”

The teacher said……………………………………………………

VI . Phụ thuộc từ gợi nhắc viết thành câu trả chỉnh(1.0đ)

1. His father / generous / friendly

…………………………………………………………………………

2. They/ going to/ have a meeting/ the weekend

…………………………………………………………………………

Đáp án đề khám nghiệm học kì 1 Anh 8

Câu

Nội dung đáp án

Điểm cố thể

1 Multiple choice

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

A

D

B

C

B

B

A

D

A

B

A

C

I. Multiple choice: 3ms

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

II Tenses:

1.

2.

3.

ries/sets

used

have worked

II Tenses :1,0ms

0.5

0,25

0,25

III. Matching

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

d

e

g

h

b

a

c

f

III. Matching : 2ms

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn giờ Anh - Đề 2

Ma trận đề thi học tập kì 1 tiếng Anh 8

Cấp độTên c.đề (nội dung)Nhận biếtThông hiểuVận dụngCộng
Cấp độ thấpCấp độ cao
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

Question 1:

Listening

Listen & choose the best answer

/

/

/

/

/

Số câu

Số điểm tỉ trọng %

Số câu 4

Số điểm 1

Số câu: 4

Số điểm:

1=10%

Question 2:

Listening

Listen và fill in the blanks

/

/

/

/

/

/

Số câu

Số điểm tỉ lệ %

Số câu 4

Số điểm 1

Số câu: 4

Số điểm: 1 = 10%

Question 3:

Vocabulary,

grammar

Choose A,B,C...

about Grammar,

Vocabulary

/

/

/

/

/

/

Số câu

Số điểm tỉ lệ thành phần %

Số câu 8

Số điểm 2

Số câu: 8

Số điểm: 2= 20%

Question 4:

Reading

/

Fill in the blanks

/

/

/

/

/

Số câu

Số điểm tỉ trọng %

Số câu:4

Số điểm: 1

Số câu: 4

Số điểm: 1= 10%

Question 5:

Writing

/

/

/

/

/

Rewrite the sent.s

Số câu

Số điểm tỉ trọng %

Số câu:3

Số điểm: 1.5

Số câu: 3

Số điểm: 1.5= 15%

Question 6:

Writing

/

/

/

/

/

Complete

the sent.s

/

Số câu

Số điểm tỉ trọng %

Số câu:3

Số điểm: 1.5

Số câu: 3

Số điểm: 1.5= 15%

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ %

Số câu: 12

Số điểm: 3.0

30%

Số câu: 8

Số điểm: 2.0

20%

Số câu: 6

Số điểm: 3.0

30%

Số câu:26

Số điểm:

8


Đề thi tiếng Anh lớp 8 học tập kì 1

PHÒNG GD&ĐT…………….

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề tất cả 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh - lớp 8

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Question 1: Listen khổng lồ the recorder two times, then choose the best option ( A, B, C, or D) to complete each sentence: ( 1.0 pt )

1. Lan helps her mom cook------------

A. Breakfast

B. Lunch

C. Dinner

D. Snack

2.Lan & her mom will use----- to lớn cook

A. The small pan

B. The small bowl

C. The big plate

D. The big pan

3. Lan will -----------the garlic và the green peppers.

A. Boil

B. Fry

C.eat

D. Clean

4. Lan ---------the “Special Chinese Fried Rice” .

A. Dislikes

B. Likes

C. Feels

D. Hates

Question 2: Listen to the recorder two times, then fill in the blanks with the missing words: ( 1.0 pt )

Once a farmer lived a comfortable life with his (1). His chickens laid many eggs which the farmer used khổng lồ sell lớn buy food & clothing for his family.One day, he went khổng lồ (2) the eggs & discovered one of the chickens laid a gold egg. He shouted excitedly to lớn his wife, “We’re rich! We’re rich!” His wife ran lớn him and they both looked at the egg in amazement. The (3) wanted more, so her husband decided lớn cut mở cửa all the chickens và find more gold eggs. Unfortunately, he couldn’t find any eggs. When he finished all, the chickens were dead. There were no more eggs of any kind for the (4) farmer và his greedy wife.

Question 3: Choose the best option to complete each sentence: (2 pts)

1. Who ____________ the telephone? ( invention / inventor/ inventing /invented)

2.Nam enjoys____ soccer after school.( play /to play /plays/ playing)

3._____ is a big metal box for keeping food & drink cold và fresh.( Counter / Sink /Jar /Refrigerator)

4. It was generous _______ you to chia sẻ your food with me. ( of / khổng lồ / for / about)

5.Jenny’s not here now. Can I take a(n) ________? ( message / advice /news/ information)

6._______ is a thing that you use in a kitchen for cooking food.( Cooker /Cook /Refrigerator /Counter)

7-He invented the telephone. He is a __________ ( teacher / inventor / worker/ organizer)

8- she ------stamps since 2011 ( collected / have collected / has collected / collecting )

Question 4:Read the passage then pick out ONE best option ( A, B, C, or D ) to lớn answer each question: ( 1.0 pt )

Ho chi Minh Communist Youth Union is an organization for Vietnamese youth from 16 to 30 years of age . The Union builds good character, love for the nation, & encourages good citizenship, soft skills và personal fitness. The Union was founded on March 26,1931 by the beloved President Ho bỏ ra Minh . It had different names over the years . One of its first names was “Vietnam Communist Youth Union”. In December 1976, it was officially named as it is called today : Ho đưa ra Minh Communist Youth Union . The Youth Union, together with other youth organizations such as the Young Pioneers Organization, the Vietnam Youth Federation, the Vietnam Students Union, often hold social activities such as Helping the Handicapped, Cleaning the Environment, Green Summer Volunteers Campaign, và other similar movements. These activities aim khổng lồ help the young develop their public awareness & form their personality.


1-Which of the following is true?

A- The Union was founded on March 26,1931

B- Vietnamese youth from 13- to lớn 30 years of age can join Youth Union

C- The Union was officially named in May 1976

D-- The Youth Union is the Young Pioneers Organization

2-The Union was founded ------------------------ by the beloved President Ho đưa ra Minh

A- on March 26,1931

B- on March 26,1931

C- - on March 16,1931

D- on March 26,1930

3-Which of the following is not true?

A- The Union was founded on March 26,1931

B- The Union was founded by the beloved President Ho bỏ ra Minh

C- The Union was officially named in May 1976

D-- The Youth Union often hold social activities

4- . One of The Union ‘s first names was ---------------

A- “Vietnam Communist Youth Union”.

Xem thêm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Trong Các Trường Đại Học

B- “Ho chi Minh Communist Youth Union”

C- “the Young Pioneers Organization”

D- “the Vietnam Youth Federation”

Question 5: Complete each of the sentences so that it has exactly the same meaning as the original one. Begin with the words given. (1,5 pts)

1- Mai said khổng lồ me ,” I help you now”

→ Mai ----------------------------------------------------

2- she is a good singer trằn she sings

---------------------------------------------------------

3-Na is very tired . She will stay in bed

→ mãng cầu is tired enough ----------------------------------------

Question 6: Make complete sentences from the cues ( 1,5 pts)

1- The weather/ fine / enough / for them / have/ a picnic .

→--------------------------------------------

2-They / going /see / movies / tonight

→---------------------------------------------

3-Alexander Graham Bell / introduce / the telephone / 1876

→---------------------------------------------

-----------------------------------------------THE END------------------------------