Bộ đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 năm 2021 - 2022 bao gồm 2 đề thi, tất cả đáp án kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi học tập kì 1 cho học viên của mình.

Bạn đang xem: De thi tiếng anh lớp 4 kì 1 năm 2020

Đồng thời, cũng giúp những em học sinh ôn luyện, củng núm lại vốn từ bỏ vựng cùng ngữ pháp giờ Anh nhằm chuẩn bị cho kỳ thi học tập kì 1 lớp 4. Ngoài môn giờ đồng hồ Anh, còn tồn tại thể tìm hiểu thêm đề thi học tập kì 1 môn giờ Việt, Khoa học, lịch sử hào hùng - Địa lý để sẵn sàng thật xuất sắc cho bài xích thi học kì 1 sắp đến tới:


1. A. MorningB. VietnameseC. AfternoonD. Evening
2. A. CookB. ListenC. PlayD. Were
3. A. TomorrowB. SundayC. YesterdayD. Today
4. A. MondayB. TuesdayC. BirthdayD. Friday
5. A. PaintedB. WentC. WasD. Did

II. Choose the correct answer.

1. What do you like doing?

A. I want to drink milk.

B. I don"t like running.

C. I like playing chess.

2. What subjects does Lien have on Thursday?

A. She has Maths & English on Monday.

B. She has English & Art.

C. She likes English.

3. Where was Minh yesterday?

A. He went to his grandparent"s.

B. He will go the cinema.

C. He is in the library.

4. What nationality are Linda & Mina?

A. They are Vietnam.

B. They are English.

C. They are England.

5. When bởi vì you have English?

A. I don"t have English on Monday.

B. I like English very much.

C. I have English on Tuesday và Friday.

III. Read and match.

AB
1. Are they reading comic books?A. He is in class 4A.
2. Where are you from?B. No, they aren"t.
3. What class is Tom in?C. It is the eighth of November.
4. What is the date today?D. He can draw the picture.
5. What can he do?E. I am from Vietnam.

IV. Put the words in order.

1. Is/ your/ When/ birthday?

_________________________

2. They/ beach/ and/ danced/ sang/ the/ on/ .

_________________________

3. Linda/ Maths/ Monday/ Wednesday/ has/ on/ and/ ./

_________________________

4. Linh/ the/ homework/ does/ in/ his/ evening/ ./

_________________________

5. Can/ Phong/ guitar/ the/ play/ ./

_________________________

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 4 môn giờ Anh năm 2021 - 2022

I. Choose the odd one out.

1 - B; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

II. Choose the correct answer.

1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - C;

III. Read and match.

1 - B; 2 - E; 3 - A; 4 - C; 5 - D;

IV. Put the words in order.

1 - When is your birthday?

2 - They sang và danced on the beach.

3 - Linda has Maths on Monday and Wednesday.

4 - Linh does his homework in the evening.

5 - Phong can play the guitar.

Xem thêm: Bo Xì Là Gì ? Bắt Nguồn Từ Đâu

....