Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 100 Đề thi giờ Anh lớp 4 năm 2021 - 2022 học tập kì 1, học kì 2 bao gồm đáp án

Bộ đề tổng hợp đứng top 100 Đề thi tiếng Anh lớp 4 năm học tập 2021 - 2022 học kì 1 và Học kì 2 chọn lọc, bao gồm đáp án, cực cạnh bên đề bằng lòng gồm những đề thi thân kì, đề thi học tập kì giúp bạn đạt điểm cao trong các bài thi môn giờ Anh 4.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 4 cuối học kì 2 năm 2018

Tải xuống

(mới) Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 năm 2021 (60 đề)


Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề thi quality Giữa học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Exercise 1: chọn từ không giống loại

1. A. Sunday B. Birthday C. Saturday D. Wednesday

2. A. School B. Go C. Come D. Have

3. A. December B. October C. Nước australia D. March

4. A. Cook B. Skip C. Skate D. Can

Exercise 2: Chọn đáp án đúng

1. My father often …………..to work at 7:30.

A. Go B. Gos C. Goes D. Going

2. We usually ………….. English on Monday.

A. Have B. Has C. Lớn have D. Haves

3. He can …………. The piano very well.

A. Play B. Playing C. Khổng lồ play D. Plays

4. Lili & Alan …………. Homework at 7 o’clock.

A. Do B. Dos C. Does D. Khổng lồ do

5. Her friends lượt thích ………….. After school.

A. Going B. Having C. Skating D. Getting

6. nam …………….TV at 3p.m every day.

A. Watch B. Watchs C. Watches D. Watching

Exercise 3: sắp xếp những từ sau thành câu trả chỉnh

1. very/ can/ brother/ high/ My/ jump.

___________________________________________________________.

2. What/ he/ have/ today/ does/ subject?

___________________________________________________________?

3. Math/ When/ have/ we/ do?

___________________________________________________________?

4. from/ I/ Monday/ go to/ to/ Friday/ school/ primary.

___________________________________________________________.

Exercise 4: gạch chân với sửa lỗi sai trong những câu sau

1. He can plays the piano. ______________________
2. Where vì you from? ______________________
3. It are on the fifth of April. ______________________
4. Do you have History in Thursday? ______________________

Exercise 5: Dịch các câu sau lịch sự tiếng Anh

1. Cô ấy là 1 trong học sinh.

___________________________________________________

2. Anh ấy đến từ nước Mỹ.

___________________________________________________

3. Cảm ơn bạn rất nhiều.

___________________________________________________

4. từ bây giờ là vật dụng mấy?

___________________________________________________

 

Đáp án và Thang điểm

Exercise 1:

1. B2. A3. C4. D

Exercise 2:

1. C2. A3. D4. A5. C6. C

Exercise 3:

1. My brother can jump very high.

2. What subject does he have today?

3. When bởi vì we have Math?

4. I go to primary school from Monday to Friday.

Exercise 4:

1. plays ⇒ play

2. vị ⇒ are

3. are ⇒ is

4. in ⇒ on

Exercise 5:

1. She is a pupil.

2. He comes from America.

3. Thank you very much.

4. What day is it today?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi quality Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Question 1: lựa chọn từ khác loại

1. A. About B. Where C. How D. Who

2. A. Collect B. Read C. Vị D. Like

3. A. Art B. Music C. Subject D. History

4. A. Blue B. Puppet C. Purple D. Red

Question 2: dựa vào tranh để chấm dứt các câu sau

*

1. She is ______________ a dictation.

*

2. Women’s Day is in _________________.

*

3. I have __________________ today.

*

4. They _____________ for a walk yesterday.

Question 3: chọn từ phù hợp trong vỏ hộp thoại nhằm điền vào vị trí trống

happy England friend dance club

This is my new (1) ______________. Her name is Linda. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her miễn phí time, she goes to lớn music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

Question 4: tra cứu lỗi sai trong số câu sau và sửa lại cho đúng

1. She don’t like playing badminton. _____________________
2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school. _____________________
3. We have English in Friday.  _____________________
4. My birthday is on the twenty of December.  _____________________

Question 5: sắp xếp những từ sau thành câu trả chỉnh

1. a/ fly/ want/ I/ to/ kite/.

____________________________________________________

2. They/ school/ yesterday/ went/ to.

____________________________________________________

3. When/ birthday/ your/ is/?

____________________________________________________

4. can/ cannot/ jump high/ Tom/ but/ run fast/.

____________________________________________________

5. Monday/ has/ on/ Tom/ PE/.

____________________________________________________

6. doing/ What/ they/ are/?

____________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

Question 1:

1. A2. D3. C4. B

Question 2:

1. She is writing a dictation.

2. Women’s day is in March.

3. I have English today.

4. They went for a walk yesterday.

Question 3:

1. FRIEND2. ENGLAND
3. CLUB4. HAPPY

Question 4:

1. don’t ⇒ doesn’t

2. an ⇒ a

3. in ⇒ on

4. twenty ⇒ twentieth

Question 5:

1. I want to lớn fly a kite.

2. They went to lớn school yesterday.

3. When is your birthday?

4. He can jump high but cannot run fast.

5. Tom has PE on Monday.

6. What are they doing?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi unique Giữa học tập kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Exercise 1: chọn từ khác loại

1. A. WriterB. MusicianC. FactoryD. Singer

2. A. RiceB. TimeC. VegetableD. Milk

3. A. MarketB. WishC. HaveD. Play

4. A. Fat B. Worker C. Tall D. Slim

Exercise 2: Nối cột A với cột B

AB

1. It’s ten o’clock.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter lớn six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve.

6. It’s three o’clock.

7. It’s half past eight.

Xem thêm: ¥ Là Tiền Gì ? Bảng Anh Kí Hiệu Như Thế Nào Bảng Anh Kí Hiệu Như Thế Nào

8. It’s nine o’clock.a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 3: Điền giới trường đoản cú (in, on, at) phù hợp vào nơi trống