Đề bình chọn học kì 1 lớp 4 môn giờ Anh

Đề thi giờ Anh lớp 4 học tập kì 1 có file nghe với đáp án tiếp sau đây nằm trong bộ đề ôn tập soát sổ học kì 1 giờ Anh lớp 4 do aryannations88.com sưu tầm cùng đăng tải. Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh cùng với nội dung bám sát chương trình học tập tiếng Anh lớp 4 chương trình bắt đầu học kì 1 giúp các em học viên lớp 4 củng cố kiến thức và kỹ năng Từ vựng – Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh giữa trung tâm hiệu quả.

PART I. LISTENING

Question 1: Listen & number:

*

Question 2: Listen and tick (V)

Question 3: Listen & complete

a. What day is it today Tom? It’s(1)…………………..

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 4 chương trình mới học kì 1

b. Vị you have(2)…….……… today? Yes, I do.

c. What subjects vị you have today? I have(3)………………., Maths and (4)………………

PART II- READING and WRITING.

Question 4:Read & write the suitable words in the gaps.

Dear penfriend,

Hi! My name is Mai. I’m ten years old. I’m a pupil at Le Quy Don Primary School. I’m Vietnamese. I like collecting coins. I have a lot of coins. I don’t lượt thích playing yo -yo. This is a photo of me. I really want a penfriend.

Please write to lớn me:

1. Mai is (0) _________________years old.

2.She is a pupil at Le Quy Don (1)______________

3. She likes collecting (2)___________.

4 She doesn’t lượt thích playing(3)_______________

5. She wants a (4)_________________.

Question 5: Fill in each gap with a suitable words from the box

Primary

draw

December

America

name

Hi. My (1)________ is Tony. I’m from ( 2 ) _____________. I’m 10 years old. My birthday is on the second of (3)____________.I study at Lon Don (4)_____________School. I like Music very much. In my không tính tiền time, I go to Music club. I can’t (5)______________ but I can play the guitar.

Question 6: Order the words to lớn make sentences

1. Go/the/to/school /I/the/ in/ morning.

………………………………………

2. Visit/grandparents/I/my/afternoon/in/the/

………………………………………………………….

3. Birthday /is/the/on/My/of/June/third/./

……………………………………………………………

4. Have/on/ Maths/I/ Tuesday/Friday/and/./

…………………………………………………..

5. Your/ is/ who/ teacher/ English/?/

…………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

Question

Answer

1

1 – b; 2 – d; 3 – a; 4 – c

2

1 – c; 2 – b; 3 – a; 4 – c

3

1. Monday; 2. Maths; 3.Vietnamese; 4. English;

4

1.ten; 2.primary school; 3.coins; 4.yo – yo; 5. Penfriend;

5

1. Name; 2. America;

3. December; 4.Primary; 5. Draw;

6

1. I go lớn school in the morning.

2. I visit my grandparents in the afternoon.

3. My birthday is on the third of June.

Xem thêm: Thời Lượng Giáo Dục Cấp Tiểu Học Trong Chương Trình Gdpt 2018 Là

4. I have Maths on Tuesday and Friday

5. Who is your English teacher?

* triển khai đề thi trực đường tại: Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 4 tất cả file nghe và câu trả lời năm 2019 – 2020

Download Đề thi, đáp án & file nghe mp3 tại: Đề chất vấn tiếng Anh học tập kì 1 lớp 4. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 4 không giống như: Giải bài xích tập giờ Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học tập kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, … được update liên tục bên trên aryannations88.com.