Bạn vẫn xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và mua ngay bản đầy đầy đủ của tư liệu tại phía trên (570.25 KB, 11 trang )


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH LỚP 3

CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2020 - 2021

Đề thi học kì 1 giờ Anh lớp 3 gồm file nghe, câu trả lời - Đề số 1

Read and circle the correct words.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 3 học kì 1 có file nghe và đáp án đầy đủ

1. Are those your (ruler/ rulers)?

2. Vị you like hide-and-seek? - No, I (do/ don"t).

3. May I (go/ come) out?

4. What màu sắc (is/ are) your pencil?

Fill the blanks.

May/ Yes/ color/ It"s/

5. ______ I come in?

6. _____, you can.

7. What ________ is your book?

8. ______ blue.

Underline the mistake và fix it.


11. Do Lan like skating?

12. Are this your pencils?

Listen and write.

Bài nghe

Ex: Hello, class.

13. __________________________

14. __________________________

15. __________________________

16. __________________________

Read and match.

17. Is this Linda? A. P-H-O-N-G.

18. Are they your friends? B. Yes, it is.

19. How do you spell your name? C. This is Mr. Loc.

20. Who"s that? D. No, they aren"t.

ĐÁP ÁN

1 - rulers; 2 - don"t; 3 - go; 4 - is;

Fill the blanks.

5. ____May__ I come in?

6. ___Yes__, you can.

7. What ___color_____ is your book?

8. ___It"s___ blue.

Underline the mistake & fix it.

9 - It"s thành They are/ They"re.

10 - No thành Yes hoặc can thành can"t;

11 - vày thành Does;

12 - this thành these;

Listen and write.

13 - How you vì spell your name?

14 - What do you do at break time?

15 - I play hide-and-seek.

Read và match.

17 - B; 18 - D; 19 - A; đôi mươi - C;

Đề thi giờ Anh lớp 3 học kì 1 tất cả file nghe + ma trận - Đề số 2

I. MA TRẬN

Kỹ năng Nhiệm vụ tiến công giá/

kiến thức phải đánhgiá

Mức/ điểm Tổng số câu ,

số điểm, tỉ lệ%

M1 M2 M3 M4

Listening 5pts =50%

1. Listen and circle

0,5đ(2câu)
0,5đ(2câu)

4 câu = 1 điểm

2. Listen & tick 0,25đ(1câu)0,5đ(2câu)0,25đ(1câu)

4 câu = 1 điểm

3. Listen và number 1đ(4 câu)

4 câu = 1 điểm

4. Listen và complete0,5đ(2 câu)0,25đ(1câu)0,25đ(1 câu)

4 câu = 1 điểm

Reading1,5pts =

5. Read & tick (v) or(x)0, 5đ(2câu)0,25đ(1câu)0,25đ(1 câu)

4 câu = 1 điểm


words in order. 0,5đ

(2câu)

0,5đ(2câu)

4 câu = 1 điểm

8. Fill in the gaps 0,5đ

(2câu)

0,5đ(2 câu)

4 câu = 1 điểm

Speaking2pt = 20%

-Respond the

questions of teacher.


(4 câu) 8 câu= 2 điểm

-Discribe the pictures in sts’ book by

answering questions of teacher.0,5đ(2 câu)0,5đ(2câu)Tổng số câu40 câu

II. NỘI DUNG ĐỀ THIPART I. LISTENING (5pts)

1. Listen và circle (1pt)


Miss Hien: No, you can’t.

a. Sit down b. Go out c. Come in1. Miss Hien: Good morning class!

Class: Good morning Miss Hien! Miss Hien: ___________, please!

a. Stand up b. Sit down c. Come in
2. Miss Hien: _________!

Boy: Sorry Miss Hien.

a. Be quiet b. Stand up c. Good morning3. Class: Goodbye Miss Hien!

Miss Hien: ________ class.

a. Don’t talk b. Come here c. Goodbye4. Mai: May I _______?

Miss Hien: Yes, you can

a. Go out b. Come here c. Come in

2. Listen and tick  (1pt )

1.


3.

4.

3. Listen and number. (1pt)

4. Listen & complete (1pt)

0. I’m eight years old.1. Is ………your friend?

6 . Look & read. Put a tick ( ) or cross (X ) in the box. (1pt)

7:

Look và read. Write Yes or No. (1pt)

0. Skating

______ 2.

badminton _______

1. Hide- and- seek.

______ 3. Blind

man’s bluff _______

b

a

a

a

a

a

b

b

c

b

c

d

c

c

b

c


8 : Look at the pictures. Write the words. (1pt)

0. Lrure → R_ _ _ _

1. Tobfolal → f_ _ _ _ _

2. Irybral → l_ _ _ _ _

3. Mslla → s_ _ _ _ _

9 : Fill in each gap with a suitable word from the box (1 pt )

There are some (1)……… on my desk. This is my school bag. Itis yellow. That is my (2)……….. It’s blue. These are my (3)………They are black. (4)………. Are my pencils. They are orange. What màu sắc areyour pencils?

PART III. SPEAKING (2pt)


2. Identifying objects.

What’s this/ What’s that/ What are these/ What are those? What màu sắc is it? What màu sắc are they?

3.Describing the picture.

ĐÁP ÁN

Q Answer point total

1 1-b 2-a 3-c 5-c 0,25/ each 1 pt

2 1- b 2- a 3- b 4-c 0,25/ each 1 pt

3 1-c 2-d 3-a 4-b 0,25/ each 1 pt

4 1. That 2. Books 3. Xanh 4. Playground 0,25/ each 1 pt

5 1. X 2.V 3. V 4. X 0,25/ each 1 pt

6 1. No 2. Yes 3. No 4. No 0,25/ each 1 pt

7 1. Ruler 2. Football 3. Library 4. Small 0,25/ each 1 pt8 1. School things 2. Notebook 3. Pens 4. Those 0,25/ each 1 pt9,1

0

Speaking test 0,25/ each 2 pts

Transcript

1. Listen and circle: (1pt)

1. Miss Hien: Good morning class! Class: Good morning Miss Hien! Miss Hien: sit down, please!

2. Miss Hien: be quiet!

Boy: Sorry Miss Hien.3. Class: Goodbye Miss Hien!Miss Hien: goodbye class. 4. Mai: May I come in? Miss Hien: Yes, you can


(11)

1. This is my penbox. It is old.

2. This is my pencil sharpener. It is red.3. That is my ruler. It is big.

4. These are my pens. They are new.

3. Listen và number. (1pt)


1. How old are you, Peter? I’m seven years old.2. What’s your name? My name’s Mary.

Xem thêm: Bw Group Lừa Đảo : Đa Cấp Tài Chính, Mất Hết Tiền Chỉ Trong 1 Đêm!

How bởi you spell Mary? That’s M-A-R-Y

3. Who’s that?

It’s my friend, Linda.4. Hello, Mai. How are you?

Hi, Tony. I’m fine, thank you. And you? I’m fine. Thanks

4. Listen & complete. (1pt)

1. Is that your friend?2. These are my books3. My pen is blue

4. The school playground is large.

Mời chúng ta đọc tìm hiểu thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 3 không giống như:

Giải bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 cả năm: https://vndoc.com/tieng-anh-lop- 3


https://vndoc.com/ 024 2242 6188 https://vndoc.com/tieng-anh-lop- https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-

Tài liệu liên quan


*
*
THAM KHAO THEM - BAI TAP dai SO TUYEN TINH 25 1 2
*
TIEU LUAN MAC 2 khôn cùng hữa dụng cho chúng ta sinh viên học những môn bao gồm trị nha, cá các bạn hãy tải về với đọc tìm hiểu thêm cùng tư liệu giáo trình để gia công bài tiểu luận, ngoài ra còn để triển khai tài liệu ôn thi môn gần như nguyễn lí cơ phiên bản của nhà nghĩa mac lê nin 2 11 147 0
*
cài Đề thi học tập kỳ 2 môn giờ Anh lớp 4 trường Tiểu học Nguyễn Huệ - Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kỳ 2 bao gồm file nghe và đáp án 13 68 0
*
Tải cỗ đề thi học tập kì 1 giờ Anh lớp 6 có file nghe và câu trả lời - 2 Đề thi giờ Anh lớp 6 học tập kì 1 gồm file nghe + giải đáp 12 120 2
*
cài đặt Đề ôn thi học tập kì 2 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh gồm file nghe + giải đáp - Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kỳ hai năm 2019 - 2020 17 111 1
*
tải Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học tập kì 2 bao gồm đáp án năm học 2018 - 2019 số 4 - Đề thi học kì 2 lớp 3 môn giờ Anh bao gồm file nghe + lời giải 7 41 1
*
download Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án ngôi trường TH Hưng Thạnh 1 - Đề thi học kì 2 lớp 3 môn giờ Anh gồm file nghe + giải đáp 5 40 0
*
mua Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 gồm đáp án năm học 2018 - 2019 số 3 - Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn giờ Anh bao gồm file nghe + lời giải 7 12 0
*
mua Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học tập kì 2 có đáp án năm học tập 2018 - 2019 số 2 - Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh tất cả file nghe + đáp án 6 21 1
*


Tài liệu các bạn tìm kiếm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(1.01 MB - 11 trang) - thiết lập 2 Đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 gồm file nghe + câu trả lời - Đề thi tiếng Anh học tập kì 1 lớp 3 có đáp án - 2 Đề
Tải phiên bản đầy đầy đủ ngay
×