Bộ đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 theo Thông bốn 22 gồm bảng ma trận và file nghe kèm theo. Giúp những em làm quen với những dạng câu hỏi, cấu tạo đề thi môn giờ đồng hồ Anh học tập kì 2.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh học kì 2 lớp 3

Đồng thời, cũng góp thầy cô tham khảo, bao gồm thêm tư liệu ra đề thi học kì 2 môn giờ Anh lớp 3 cho học viên của mình. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo nội dung cụ thể dưới đây:


Ma trận đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 3

Kỹ năngNhiệm vụ tiến công giá/kiến thức cần đánh giá Mức/Điểm Tổng số câu, số điểm, phần trăm %
M1M2M3M4
NgheListen và number.13115 câu3.75 đ37.5%
0.250,750,25
Listen & tick the picture122
0.250,50,5
Listen & chose the best answer311
0,750,250.25
ĐọcLook và read then put a tick (v) or (x) in the box217 câu1.75đ17.5%
0,50,25
Read & match22
0,250,25
Viếtfill in the gaps1318 câu2đ20%
0,250,750.25
Reorder the words21
0,50.25
NóiGetting khổng lồ know each other What’s your name ?; How vị you spell your name ?; How are you today ?;2110 câu2.5đ25%
0,50,25
Talking about familiar object What’s this ? What colour/shape is it ?; Tell about school things31
0,750,25
Describing picture What are the people in the picture doing? Are there any animals? What does your family often do in the evening111
0,250,250,25
Tổng91314440 câu 10đ
23%32%35%10%

Đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 3 theo Thông tứ 22

PART 1. LISTENING

Question 1: Listen & number. (Nghe cùng đánh số)

Question 2: Listen & tick the picture. (Nghe với chọn bức ảnh đúng)


Question 3: Listen and chose the best answer. (Nghe cùng chọn câu trả lời đúng)

1. How many maps are there in the living room?

A. There are two B. There are three

2. Are there any sofas in the room.

A. Yes, there are B. No, there aren’t

3. bởi you have a robot?

A. No, I don’t B. Yes, I do

4. Her father is ………………….

A. Young B. Handsome

5. What does your mother look like?

B. She is nice B. She is young.

PART 2. READING & WRITING

Question 4. Look và read. Put a tick ( V ) or cross (X) in the box. (1pt).

Question 5: Read and match

ABKey
1. Who"s that?a. Yes, I do.
2. Vày you have any toys?b. Yes, there is.
3. How old is your father?c. He"s thirty-seven.
4. Is there a balcony in your classroom?d. It"s my sister.

Xem thêm: Portfast And Bpdu Guard, And Root Guard, Configure The Bpdu Guard

Question 6: Fill in the gaps (điền vào khu vực trống)


near playing watching reading dog living room

My family is in the (1) living room. My father is (2)……………….. A book. My mother and I are (3) ……………….. TV. My sister is (4) ……………….. With her cat (5) the TV. My (6) ……………….. Is under the table.