Bài tất cả đáp án. Đề khám nghiệm Toán 11 học tập kì 2 dạng trắc nghiệm (Đề 2). Học viên luyện tập bằng cách chọn đáp án của chính bản thân mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài xích trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài xích làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


 Câu 1: giới hạn $undersetx ightarrow +infty lim(sqrt<3>x^3 + ax^2 + 5 - x) = -1$. Khi đó a là cực hiếm nào sau đây?

A. 2B. -1C. -3D. 1

Câu 2: $undersetx ightarrow 1limfrac2x^2 + x - 3x - 1$ là:

A. 5B. $frac-12$C. 1D. 2

Câu 3: tìm kiếm đạo hàm của hàm số y = 3cosx + 1.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 11 môn toán trắc nghiệm có đáp án

A. $y" = 3sinx$B. $y" = -3sinx + 1$C. $y" = -3sinx$D. $y" = -sinx$

Câu 4: tìm kiếm đạo hàm của hàm sô y = $x^3$ - 2x

A. $y" = 3x - 2$B. $y" = 3x^2 - 2$C. $y" = x^3 - 2$D. $y" = 3x^2 - 2x$

Câu 5: Đạo hàm của hàm số y = $fracx + 6x + 9$ là?

A. $frac15(x+9)^2$B. $frac3(x+9)^2$C. $-frac15(x+9)^2$D. $frac-3(x+9)^2$

Câu 6: mang lại hàm số y = f(x) = $left{eginmatrixfracsqrt<3>ax + 1 - sqrt1 - bxx ; lúc x eq 0\ 3a - 5b - 1 ; lúc x = 0endmatrix ight.$

Tìm đk của thông số a với b để hàm số trên thường xuyên tại điểm x = 0

A. 2a - 6b = 1B. 2a - 4b = 1C. 16a - 33b = 6D. A - 8b = 1

Câu 7: mang đến hàm số y = $sin^2$x. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng?

A. $4y.cos^2x - (y")^2 = -2sin^22x$B. $4y.cos^2x - (y")^2 = 0$C. 2sinx - $y"$ = 0D. $sin^2x - y"$ = 1

Câu 8: Một hóa học điểm hoạt động theo phương trình S = $t^3 + 5t^2 - 5$, trong những số ấy t > 0, t được xem bằng giây (s) và S được xem bằng mét (m). Tính gia tốc của chất điểm tại thời khắc t = 2(s).

A. 32 m/sB. 22 m/sC. 27 m/sD. 28 m/s

Câu 9: Tính $undersetx ightarrow 4limfracx+5x-1$

A. 3B. 1C. -5D. $+infty $

Câu 10: cho hình chóp tứ giác những S.ABCD tất cả AB = a và SB = $fracasqrt32$. Tính khoảng cách từ A cho mặt phẳng (SBC)

A. D(A, (SBC)) = $fracasqrt24$B. D(A, (SBC)) = $fraca2$C. D(A, (SBC)) = aD. D(A, (SBC)) = $fracasqrt22$

Câu 11: tra cứu đạo hàm cấp cho 2 của hàm số y = $frac1x+2$

A. $y"" = frac2(x+2)^3$B. $y"" = frac-2(x+2)^3$C. $y"" = frac-1(x+2)^2$D. $y"" = frac1(x+2)^3$

Câu 12: đến hình lập phương $ABCD.A"B"C"D"$. điện thoại tư vấn $alpha $ là góc giữa hai đường thẳng $A"B$ với $CB"$. Tính $alpha $

A. $30^circ$B. $45^circ$C. $60^circ$D. $90^circ$

Câu 13: Đạo hàm của hàm số y = $(m + fracnx^2)^3$ cùng với m, n là những hằng số?

A. $y" = 3left ( m+fracnx^2 ight )^2$B. $y" = 3(m+n)left ( m+fracnx^2 ight )^2$C. $y" = frac2x^3left ( m+fracnx^2 ight )^2$D. $y" = frac-6nx^3left ( m+fracnx^2 ight )^2$

Câu 14: cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân nặng tại B, cạnh bên SA vuông góc cùng với đáy. Hiểu được $SA = asqrt3; AC = asqrt2$. Góc giữa con đường thẳng SB cùng mặt phẳng (ABC) bằng?

*

A. $90^circ$B. $51^circ$C. $60^circ$D. $30^circ$

Câu 15: trong những mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào sai?

A. Trường hợp a//b cùng $(alpha ) perp a$ thì $(alpha ) perp b$B. Giả dụ $(alpha ) // (eta )$ với $(alpha ) perp a$ thì $(eta ) perp a$C. Trường hợp a với b là hai tuyến đường thẳng phân minh và $a perp (alpha ), b perp (alpha )$ thì a // bD. Ví như a // ($alpha $) và $b perp a$ thì $b perp (alpha )$

Câu 16: Phương trình $x^3 - 3x^2 + 5x + 1 = 0$ có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng chừng nào sau đây:

A. (0; 1)B. (2; 3)C. (-2; 0)D. (-1; 0)

Câu 17: Trong không gian,khẳng định làm sao sau đây là đúng?

A. Vectơ chỉ phương của đường thẳng là vectơ gồm giá song song con đường thẳng đóB. Góc giữa hai đường thẳng a với b là góc giữa hai tuyến phố thẳng a’ cùng b’ đi sang một điểmC. Hai tuyến phố thẳng vuông góc thì cắt nhauD. Hai tuyến phố thẳng vuông góc với nhau giả dụ góc thân chúng bằng $90^circ$

Câu 18: Tính $undersetx ightarrow -infty lim(3x^3 + 2x^2 + 4x - 1)$

A. $-infty $B. $+infty $C. 3D. 0

Câu 19: Tính $undersetx ightarrow 1^-limfracx^2 + 3x - 4$

A. 5B. 0C. $+infty $D. -5

Câu 20: cho tứ diện ABCD, call G là trọng tâm tam giác BCD. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $vecGA + vecGC + vecGD = vec0$B. $vecGA + vecGB + vecGC = vec0$C. $vecGA + vecGB + vecGD = vec0$D. $vecGB + vecGC + vecGD = vec0$

Câu 21: Tính lim$frac5n+13n+7$

A. $frac57$B. $frac53$C. $frac17$D. 0

Câu 22: trong số công thức sau, phương pháp nào sai?

A. $(sqrtu") = fracu"2sqrtu$B. $(sinu") = -u"cosu$C. $left ( frac1x ight )" = frac-1x^2$D. $(cosu)" = -u"sinu$

Câu 23: Đạo hàm của hàm số f(x) = xsin2x là:

A. $f"(x)$ = -sin2x + xcos2xB. $f"(x)$ = sin2x + 2xcos2xC. $f"(x)$ = -2xcos2xD. $f"(x)$ = sin2x - xcos2x

Câu 24: Viết phương trình tiếp tuyến đường của vật thị (C) của hàm số y = x^3 - 3x^2 + 10 tại điểm bao gồm tung độ bằng 10?

A. Y = 9x - 7B. Y = 9x - 17C. Y = 9x - 8D. Y = 9x - 1

Câu 25: mang lại hàm số f(x) = $left{eginmatrixfracx^2 - 3x + 2x - 2, khi x > 2\ 2x - a, lúc x leq 2endmatrix ight.$. Với cái giá trị như thế nào của a thì hàm số đang cho thường xuyên tại điểm x = 2?

A. 3B. 1C. 2D. 0

Câu 26: Đạo hàm của hàm số y = $x^3 + 5x^2 + 3x - 5$ là:

A. $3x^2 - 10x$B. $x^2 - 10x + 3$C. $3x^2 - 10x + 3$D. $x^2 - 5x + 3$ 

Câu 27: Phương trình tiếp đường của trang bị thị hàm số y = $fracx^33 - 2x^2 + 3x + 1$, biết tiếp tuyến tuy vậy song với đường thẳng d: y = 8x + 2, là:

A. $y = -frac18x + 3; y = frac-18x - frac73$B. $y = 8x + frac13; y = 8x - frac73$C. $y = 8x + frac113; y = 8x - frac973$D. $y = 8x + frac23; y = 8x$

Câu 28: Đạo hàm của hàm số y = $tan(ax^2 + bsqrtx + 1)$ là $y" = frac2xsqrtx + 1sqrtx.cos^2(ax^2 + bsqrtx + 1)$ cùng với $a, b in Z$. Khi đó a + b bằng:

A. 5B. 3C. -7D. 2

Câu 29: mang đến hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình thoi vai trung phong O, với SA $perp $ (ABCD). Trong các xác định sau, xác định nào sai?

*

A. $SO perp BD$B. $AD perp SC$C. $SA perp BD$D. $SC perp BD$

Câu 30: lim$frac-n^2+3n-4n^2$ là:

A. 0B. $-infty $C. -1D. 1

Câu 31: mang lại hình chóp S.ABCD tất cả SA $perp $ (ABCD) cùng đáy ABCD là hình vuông. Mệnh đề như thế nào dưới đây là đúng?

A. (SAC) $perp $ (SBD)B. (SAD) $perp $ (SBC)C. AC $perp $ (SAB)D. BD $perp $ (SAD)

Câu 32: tra cứu vi phân của hàm số y = $3x^2 - 2x + 1$. 

A. Dy = 6x - 2B. Dy = (6x - 2)dxC. Dx = (6x - 2)dyD. Dy = 6x - 2dx

Câu 33: Tiếp tuyến đường của thứ thị hàm số y = $x^2 - 3x$ tại điểm M(1; -2) có thông số góc k là:

A. K = -2B. K = 1C. K = -1D. K = -7

Câu 34: Tìm giá bán trị bé dại nhất, giá trị lớn nhất của hàm số $y"$ là đạo hàm của hàm số y = $frac12sin6x - frac23cos6x$.

A. $miny" = -3, maxy" = 5$B. $miny" = -6, maxy" = 6$C. $miny" = -4, maxy" = 4$D. $miny" = -5, maxy" = 5$

Câu 35: trong số mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. $left (fracuv ight )" = fracu"v - uv"v^2$B. $(u+v)" = u" + v"$C. $(uv)" = u"v"$D. $(u-v)" = u" - v"$

Câu 36: giá trị của m để hàm số f(x) = $left{eginmatrixmx^2; x leq 2\ 3; x > 2endmatrix ight.$ thường xuyên tại điểm x = 2 là:

A. 3B. $frac34$C. $frac43$D. 2

Câu 37: mang lại đường cong y = cos$(fracpi 3+fracx2)$ cùng điểm M thuộc mặt đường cong. Điểm M nào sau đây có tiếp tuyến tại điểm đó tuy vậy song với đường thẳng $y = frac12x + 5$

A. M($fracpi 3$; 0)B. M($frac5pi 3; fracsqrt32$)C. M($frac-pi 3; fracsqrt32$)D. M($frac-5pi 3$; 0)

Câu 38: mang đến hàm số y = f(x) = $fracmx^33 - (m+1)x^2 + (6-2m)x - 15$. Tìm kiếm m để phương trình $f"(x) = 0$ tất cả nghiệm kép.

A. M = 1 hoặc $m = frac13$B. M = 1 hoặc $m = frac13$ hoặc m = 1C. M = -1 hoặc m = 3D. M = -1 hoặc $m = -frac13$

Câu 39: tìm kiếm phương trình tiếp con đường của đồ gia dụng thị hàm số y = $fracx+1x-1$ tại điểm tất cả hoành độ bằng 2?

A. Y = x + 4B. Y = 2x - 1C. Y = -2x + 1D. Y = -2x + 7

Câu 40: cho hình chóp S.ABC gồm đáy ABC là tam giác vuông trên B, AB = 2a, BC = 2a$sqrt3$. Cạnh SA vuông góc với dưới đáy (ABC). Đường thẳng SB sinh sản với mặt phẳng (ABC) một góc $60^circ$. Cùng với N là trung điểm AC, tính cosin góc giữa hai tuyến đường thẳng SN và BC.

Xem thêm: Phần 2: A Closer Look 1 Unit 1 Lớp 9, A Closer Look 1 Unit 1: Local Environment

*

A. 1B. $fracsqrt34$C. $fracsqrt32$D. $fracsqrt38$

Câu 41: Đạo hàm của hàm số y = 3sinx + 5cosx là:

A. $y" = -3cosx + 5sinx$B. $y" = 3cosx - 5sinx$C. $y" = -3cosx - 5sinx$D. $y" = 3cosx + 5sinx$

Câu 42: mang lại hàm số y = f(x) = $fracx^2 + x + 2x - 1$. Tra cứu x nhằm $f"(x) A. $x in (-1; 3)$B. $x in (-infty ; 1) cup (1; +infty )$C. $x in (1; 3)$D. $x in (-1; 1) cup (1; 3)$

Câu 43: giả sử $undersetx ightarrow x_0limf(x)$ = M. Lúc đó $undersetx ightarrow x_0limsqrt<3>f(x) = sqrt<3>M$ với

A. M B. M > 0C. $forall $ MD. M $ eq $ 0

Câu 44: Trong ko gian, mệnh đề nào sau đây sai?

A. Hai đường thẳng phân minh cùng vuông góc cùng với một mặt đường thẳng thứ tía thì tuy nhiên song với nhauB. Một đường thẳng cùng một khía cạnh phẳng (không chứa đường thẳng sẽ cho) thuộc vuông góc với một đường thẳng thì song song cùng với nhauC. Hai tuyến đường thẳng khác nhau cùng vuông góc cùng với một mặt phẳng thì tuy vậy song cùng với nhauD. Hai mặt phẳng minh bạch cùng vuông góc cùng với một mặt đường thẳng thì tuy nhiên song cùng với nhau.

Câu 45: $undersetx ightarrow +infty lim(sqrtx^2 - 3x + 1 + x) là:

A. $+infty $B. $-infty $C. 0D. 2

Câu 46: cho hàm số f(x) = $left{eginmatrix3x - 5; lúc x leq -2\ ax + 3; lúc x > -2endmatrix ight.$. Giá trị nào của a để hàm số đã cho tiếp tục tại x=-2?

A. 7B. -7C. 5D. 1

Câu 47: Tổng của cung cấp số nhân vô hạn 5, $sqrt5$, 1, $frac1sqrt5$, ... Là:

A. $frac1-sqrt55sqrt5$B. $frac5sqrt5sqrt5+1$C. $frac5sqrt51 - sqrt5$D. $frac5sqrt5sqrt5-1$

Câu 48: lim$frac3n^3 + nn^2$ là:

A. $+infty $B. $-infty $C. 0D. 1

Câu 49: Đạo hàm của hàm số y = $(x^3 - 2x^2)^2$ bằng:

A. $6x^5 + 16x^3$B. $6x^5 - 20x^4 - 16x^3$C. $6x^5 - 20x^4 + 4x^3$D. $6x^5 - 20x^4 + 16x^3$

Câu 50: $undersetx ightarrow 1^+limfrac4x-3x-1$ là: