Bộ đề thi học kì 2 môn hóa học lớp 8 năm 2020 - 2021 bao gồm 6 đề kiểm soát cuối học tập kì 2 môn Hóa lớp 8.

Bạn đang xem: Đề thi hóa học kì 2 lớp 8


Bộ đề thi học kì 2 môn chất hóa học lớp 8 năm 2020 - 2021

Đề thi kì 2 môn chất hóa học lớp 8 năm 2020 - 2021 - Đề 1Đề thi kì 2 môn chất hóa học lớp 8 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Đề thi kì 2 môn chất hóa học lớp 8 năm 2020 - 2021 - Đề 1

Ma trận đề bình chọn học kì 2 môn Hóa lớp 8

Nội dung loài kiến thức

Mức độ dìm thức

Tổng điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng mức cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Tính hóa học , ứng dụng của hiđro

Số câu

Số điểm

C4, C6

C2, C5, C9

C11

C13

5,75đ

0,5Đ

0,75Đ

0,5Đ

2. Điều chế khí hiđro phản ứng thế

Số câu

Số điểm

C1, C3

0,5đ

0,5Đ

3. Nồng độ dung dịch

Số câu

Số điểm

C7

0,25đ

0,25Đ

4. Bài bác tập tính

Số câu

Số điểm

3,5đ

C10

C8

C14

0,25Đ

0,25Đ

Tổng số điểm

10đ


Đề đánh giá học kì 2 môn Hóa lớp 8

1.Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm) (0,25 đ/câu): nên lựa chọn đáp án em cho rằng đúng điền vào ô trống:

Câu 123456791011
Đáp án

Câu 1: Để điều chế khí hiđro trong chống thí nghiệm, ta có thể dùng sắt kẽm kim loại nhôm công dụng với:

A. CuSO4 hoặcHCl loãng

B.H2SO4 loãng hoặc HCl loãng

C Fe2O3hoặcCuO

D. KClO3 hoặc KMnO4

Câu 2: Hiđro được sử dụng làm xăng cho hộp động cơ tên lửa vì:

A. Do tính chất rất nhẹ.

B. Khi cháy sinh các nhiệt.

C. Khi cháy ko gây ô nhiễm và độc hại môi trường.

D. A,B,C đúng

Câu 3: Trong đều phương trình chất hóa học sau, phương trình nào xẩy ra phản ứng thế?

A. O2+ 2H2 →2H2O

B. H2O + CaO →Ca(OH)2

C. 2KClO3 →2KCl + 3O2 ↑

D. Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu

Câu 4:. Các thành phần hỗn hợp khí H2 cùng khí O2 khi cháy lại gây ra phát nổ vì:

A. Hidro cháy mãnh liệt trong oxi

B. Phản bội ứng này tỏa các nhiệt

C.thể tích nước new tạo thành bị dãn nở bỗng ngột, gây nên sự chấn rượu cồn không khí, đó là phát nổ mà ta nghe được.

D. Hidro với oxi là hai hóa học khí, nên những khi cháy tạo tiếng nổ.

Câu 5: Nhận xét nào sau đây đúng với phương trình hóa học: Fe3O4 + 4H2 3Fe + 4H2O

A. Phản ứng phân hủy

B. Diễn đạt tính khử của hiđro


C. Điều chế khí hiđro

D. Bội phản ứng ko xảy ra

Câu 6: Câu thừa nhận xét như thế nào sau đây là đúng với khí hiđro?

A. Là chất khí ko màu không mùi dễ tan vào nước

B. Là chất khí không màu không mùi không tan trong nước

C. Là hóa học khí dịu nhất trong số chất khí

D. Là hóa học khí dùng để làm bơm vào bong bóng.

Câu 7: Tính mật độ mol của một mol KCl trong 0,75 lít dung dịch

A. 2,33 mol/Lít

B. 3,33 mol/Lít

C. 1,33 mol/Lít

D. 2,5 mol/Lít

Câu 8: sử dụng 4 gam khí hiđro nhằm khử oxit fe từ (Fe3O4) thì số gam fe thu được sau bội nghịch ứng là:

A. 56 gam

B.84 gam

C. 112 gam

D. 168 gam

Câu 9: Thu khí hiđro bằng cách thức đẩy nước là do:

A, Hiđro tung trong nước

B. Hiđro nặng hơn không khí

C. Hiđro không nhiều tan trong nước

D.Hiđro là chất khí nhẹ nhất trong những chất khí

Câu 10: Cho sơ trang bị phản ứng Al + H2SO4 ---> Al2(SO4)3 + H2 . Để lập phương trình hóa học các hệ mốc giới hạn lượt theo đồ vật tự là:

A. 2, 6, 2, 6

B. 2, 2, 1, 3

C. 1, 2, 2, 3

D. 2, 3, 1, 3

Câu 11: Tìm từ tương thích điền vào chỗ trống của câu sau:

Khí hidro chức năng với một số trong những ……….kim các loại ở ánh nắng mặt trời cao chế tạo ra thành kim loại và ………

II. Tự luận(7đ):

Câu 13 (4đ): Viết PTHH của phản nghịch ứng thân hidro với những chất sau: Đồng (II) oxit, Kẽm oxit, sắt từ oxit, nhôm oxit.

Câu 14 (3đ): đến 19,5 gam kẽm vào 18,25 gam axit HCl thu được muối bột ZnCl2 và khí H2.

a. Viết phương trình chất hóa học phản ứng xảy ra ?

b. Khi phản ứng kết thúc, chất nào còn dư? chất dư có cân nặng bằng bao nhiêu?

c. Tính khối lượng muối ZnCl2 với thể tích chất khí ra đời sau bội phản ứng (ở đktc) ?

(Cho biết: H = 1; O =16, Zn =65, Cl = 35,5; sắt = 56)


Đáp án đề thi học kì 2 môn hóa học lớp 8

I. Trắc nghiệm

Mỗi câu trả lời khoanh đúng được 0.25đ

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Đáp án 

B

B

D

C

B

C

C

B

C

D

Oxit-

Nước

Câu 11:Điền từng từ đúng: 0,25 điểm.

2.Tự luận

Câu

Đáp án

Biểu điểm

1

(4 điểm)

a, CuO + H2 → Cu + H2O

b, ZnO + H2 →Zn + H2O

c, Fe3O4 + 4H2 →3Fe + 4H2O

d, Al2O3 + 3H2 →2Al + 3H2O

1đ/pt

2

(3 điểm)

8A,B

CuO + H2 →Cu + H2O

nCuO = 16/64 = 0,25 (mol)

CuO + H2 →Cu + H2O

Pt 1 1 1 (mol)

Đb 0,25 g →0,25 (mol)

ð VH2 = 0,25*22,4 = 5,6 (lít)

Pt 1 đ

nCuO 0,5đ

nH2 0,5đ

VH2 1đ

Đề thi kì 2 môn hóa học lớp 8 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Ma trận đề bình chọn học kì 2 môn Hóa lớp 8

Chủ đề(nội dung, chương…)Nhận biếtThông hiểuVận dụng thấpCộng
TNKQTLTNKQTLTNKQTL

1. OXI- KHÔNG KHÍ

- Biết được đặc thù vật lí của oxi.

- biết được k/n sự oxi hóa.

- Biết được nguyên liệu được dùng để điều chế khí oxi.

- nguyên tố của bầu không khí theo thể tích.

- dấn biệt được phản nghịch ứng phân hủy.

- Tính được trọng lượng chất thâm nhập hoặc tạo nên thành trong bội nghịch ứng

Số câu

Số điểm

5

1,25

1

3

6

4,25

2. HI ĐRÔ- NƯỚC

- phương pháp điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm

- nhân tố định tính và định lượng của nước

- nhận thấy được Axit, Bazơ, Muối.

- hotline tên được một số trong những axit, bazơ, muối.

- nhận thấy được những chất.

Số câu

Số điểm

5

1,25

2

3

7

4.25

3. DUNG DỊCH

- biết được k/n về nồng độ xác suất và nồng độ mol.

Tính được nồng độ tỷ lệ và nồng độ mol của dung dịch.

Số câu

Số điểm

2

0,5

1

1

3

1,5

Tổng Sc:

Tổng Sđ:

Tỉ lệ %

12

3

30 %

3

4

40 %

1

3

30 %

16

10

100%


Đề soát sổ học kì 2 môn Hóa lớp 8

I. Trắc nghiệm khách hàng quan: (3 điểm)

Hãy chọn chữ cái đầu ý cơ mà em cho là đúng trong các câu sau:

Câu 1: đặc điểm vật lý khá đầy đủ của oxi là

A. Hóa học khí color xanh.
B. Khối lượng nhẹ hơn không khí.
C. Tan các trong nước.
D. Chất khí ko màu, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.

Câu 2: Sự tác dụng của oxi với solo chất giỏi hợp chất là

A. Sự khử.C. Sự oxi hóa- khử.
B. Sự oxi hóa.D. Phản ứng phân hủy.

Câu 3: vào phòng thử nghiệm oxi được điều chế bởi cách

A. Nấu nóng SO3C. Làm cho nóng KMnO4
B. đun cho nóng BaOD. Làm cho nóng CaCO3

Câu 4: Trong không khí, khí oxi chiếm phần tỉ lệ về thể tích là bao nhiêu?

A. 49%

B. 21%

C. 78%

D. 1%

Câu 5: phản ứng nào dưới đây thuộc phản nghịch ứng phân hủy?

A. CO2+ Ca(OH)2 →CaCO3 + H2O

C. CaO + H2O →Ca(OH)2

B. 2KMnO4 →K2MnO4+ MnO2 + O2

D. CuO + H2→ Cu + H2O

Câu 6: Trong phòng thí nghiệm, khí hidro được điều chế bởi cách:

A. Cho một trong những kim các loại như: Zn, Fe, Al…tác dụng cùng với axit HCl, H2SO4 loãng.
B. đến CaO tác dụng với H2O.
C. Mang đến kim loại chức năng với axit sunfuric đặc.
D. Mang lại kim loại tác dụng với muối.

Câu 7: Phân tử nước gồm 2 thành phần là hidro cùng oxi. Chúng hóa hợp với nhau theo tỉ lệ cân nặng là

A. Một trong những phần khối lượng hidro cùng 16 phần cân nặng oxi.

B. 2 phần trọng lượng hidro cùng 8 phần cân nặng oxi.

C. Một phần khối lượng hidro và 8 phần khối lượng oxi.

D. 2 phần khối lượng hidro và 64 phần cân nặng oxi.

Câu 8: dãy nào sau đây gồm những chất số đông thuộc các loại axit?

A. H3PO4, H2SO4, HNO3.

B. H3PO4, NaCl, BaCl2.

C. NaOH, NaCl, NaNO3.

D. H3PO4, H2SO4; NaNO3.

Câu 9: dãy nào sau đây gồm những chất hầu hết thuộc các loại Bazơ?

A. HCl, KOH, NaNO3.

B. HCl, NaCl, BaCl2.

C. KOH, Ba(OH)2, Fe(OH)2.

D. HCl, H2SO4, NaNO3.

Câu 10: dãy nào dưới đây gồm các chất phần nhiều thuộc một số loại Muối?

A. HCl,KOH, NaNO3.

B. KNO3, NaCl, BaSO4.

C. NaOH, Ca(OH)2, Fe(OH)2

D. HCl, H2SO4, NaNO3.

Câu 11 : Nồng độ xác suất của một dung dịch cho ta biết:

A. Số gam chất tan có trong một gam dung dịch.

B. Số gam hóa học tan tất cả trong 10 gam dung dịch.

C. Số gam chất tan gồm trong 100 gam dung dịch.

D. Số gam chất tan tất cả trong 1000 gam dung dịch.

Câu 12 : Nồng độ mol của một dung dịch đến ta biết:

A. Số mol hóa học tan có trong 1 lít dung dịch.

B. Số mol chất tan tất cả trong 10 lít dung dịch.

C. Số mol chất tan tất cả trong 100 lít dung dịch.

D. Số mol hóa học tan có trong 1000 lít dung dịch.

II. Từ bỏ luận: (7 điểm)

Câu 13: (1,5 điểm)

Gọi tên các chất bao gồm công thức hóa học sau: BaO, SO3, H2S, Na2SO3, Fe(OH)2, H2SO3.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Bài 17 Có Đáp Án Hay Nhất, Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Bài 17 (Có Đáp Án)

Câu 14: (1,5 điểm)

Có 3 lọ mất nhãn, từng lọ đựng một trong những dung dịch sau đây: NaCl, KOH, H2SO4. Bằng phương pháp hóa học nhận ra 3 dung dịch trên.