Đề thi Hóa thân kì 2 lớp 10 năm 2021 - 2022 là tài liệu rất là hữu ích cơ mà aryannations88.com muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng chúng ta lớp 10 tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 2 môn hóa 10

Đề kiểm soát giữa kì 2 Hóa 10 có đáp án bao gồm 5 đề thi, giúp chúng ta học sinh gấp rút làm quen với cấu trúc, ôn tập nhằm đạt được tác dụng cao trong kì thi chuẩn bị tới. Đồng thời cũng chính là tài liệu tham khảo giành cho quý thầy cô ra đề kiểm tra cho các em học sinh của mình. Vậy sau đấy là 5 đề thi giữa kì 2 Hóa 10, mời các bạn cùng theo dõi.


(Cho Cu = 64; Cl = 35,5; fe = 56; Al = 27)

Câu 1: cho những chất sau: .Chất nào tác dụng với hỗn hợp HCl ? (1điểm)

Câu 2:Thực hiện nay chuỗi phản bội ứng sau:

Câu 3: Nêu dung dịch thử dùng làm phân biệt những dung dịch sau:

a) NaCl với NaNO3

b) Natri hiđroxit cùng axit clohiđric.

Câu 4: xong xuôi các phương trình phản ứng sau: (1điểm)

a) FeO + HCl

b) Clo tác dụng với nước.

Câu 5: Viết phương trình làm phản ứng chứng minh HCl đặc có tính khử? (1điểm)

Câu 6: Viết phương trình pha trộn nước Giaven? (1điểm)

Câu 7: Muối ăn uống không những có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống từng ngày của con fan mà còn là vật liệu để phân phối NaOH .Viết phương trình hóa học của phản bội ứng cung cấp NaOH từ muối hạt ăn. (1 điểm)

Câu 8: mang đến 11,2 gam sắt phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, Tính thể tích khí H2 thu được sống đktc? (1 điểm)

Câu 9: đến 100ml dung dịch KOH phản ứng hoàn toản 200 ml dung dịch HCl 0,1M. Tính nồng độ mol/lít hỗn hợp KOH. (1điểm)


Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 7,7 gam lếu hợp bao gồm Mg với Zn trong hỗn hợp HCl dư thấy bao gồm 0,3 gam H2 cất cánh ra. Tính khối lượng muối sinh sản thành vào dung dịch? (1điểm)

Đề kiểm soát giữa kì 2 hóa học 10 - Đề 2

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng (0,25 điểm)

Câu 1. Trong phản bội ứng hóa học, những nguyên tố halogen tất cả chung đặc điểm nào sau đây?

A. Diễn đạt tính khử

B. Miêu tả tính oxi hóa mạnh

C. Có thể đóng sứ mệnh là chất khử, hoặc hóa học oxi hóa hoặc cả hai

D. Là chất khử hết sức mạnh

Câu 2. Sục Cl2 vào nước, chiếm được nước clo màu quà nhạt. Nội địa clo có chứa các chất là :

A. Cl2, H2O.

B. HCl, HClO.

C. HCl, HClO, H2O.

D. Cl2, HCl, HClO, H2O.

Câu 3. cho những phản ứng:

SiO2 + hỗn hợp HF →

F2 + H2O

*

AgBr

*

Br2 + NaI (dư) →

Trong những phản ứng trên, đa số phản ứng có tạo nên đơn chất là

A. (1), (2), (3)

B. (1), (3), (4)

C. (2), (3), (4)

D. (1), (2), (4)

Câu 4. Cho kim loại M tính năng với Cl2 được muối X; cho kim lọai M chức năng với hỗn hợp HCl được muối hạt Y. Nếu mang lại dung dịch muối hạt Y tác dụng với Cl2 cũng thu được muối X. Kim loại M rất có thể là

A. MgB. ZnC. AlD. Fe

Câu 5. tuyên bố nào tiếp sau đây sai?


A. Nước Gia-ven là dung dịch các thành phần hỗn hợp muối NaCl cùng NaClO.

B. Clorua vôi là chất bột màu sắc trắng, xốp, gồm tính thoái hóa mạnh.

C. Nước Gia-ven dung để tẩy white vải, sợi với tẩy uế chuồng trại chăn nuôi, bên vệ sinh.

D. Clorua vôi là muối hạt tạo vày một kim loại links với một loại gốc axit.

Câu 6. Dãy các đơn chất halogen nào dưới đây được xếp theo đồ vật tự tính oxi hóa tăng dần?

A. F2, Cl2, Br2, I2

B. Cl2, Br2, I2, F2

C. Cl2, F2, Br2, I2

D. I2, Br2, Cl2, F2

Câu 7. những nguyên tố đội halogen mọi có cấu hình electron lớp bên ngoài cùng là:

A. Ns1np6B. Ns2np5C. Ns3np4D. Ns2np4

Câu 8. làm phản ứng như thế nào sau đây dùng để điều chế khí hidroclorua trong phòng thí nghiệm?

A. H2O + Cl2 → HCl + HClO

B. H2SO4 (đặc) + NaCl (r) → HCl + NaHSO4

C. H2 + SO2 → HCl + H2SO4

D. H2 + Cl2 → 2HCl

Câu 9. Có tía bình ko ghi nhãn, mỗi bình cất một trong các dung dịch NaCl, NaBr, NaI. Sử dụng cặp thuốc thử nào dưới đây để xác minh dung dịch chứa trong mỗi bình?

A. Hỗn hợp brom, iot

B. Dung dịch brom, hồ tinh bột.

C. Dung dịch clo, iot

D. Hỗn hợp clo, hồ nước tinh bột

Câu 10. cho V lit khí clo chức năng với lượng dư dung dịch KI thu được 2,54 gam I2 . Quý giá của V ngơi nghỉ đktc là

A. 0,448B. 0,224C. 0,336D. 0,112

Câu 11. đến 200 ml dung dịch KCl 0,5M tính năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 chiếm được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là

A. 57,40B. 43,05C. 28,70D. 14,35

Câu 12. nhiệt độ phân hoàn toàn 12,25 gam muối KClOx thu được 3,36 lit khí sinh sống đktc. Công thức phân tử của muối bột là

A. KClO2B. KClOC. KClO3D. KClO4

Câu 13. Trường hợp nào sau đây không thể xẩy ra phản ứng hóa học?

A. Sục khí Cl2 vào hỗn hợp KBr

B. đến Br2 vào hỗn hợp NaI

C. Thổi khí F2 vào hơi nước nóng

D. đến I2 vào dung dịch KBr

Câu 14. dung dịch muối không tác dụng với dung dịch AgNO3 là

A. NaFB. NaClC. NaBrD. NaI

Câu 15. hóa học dùng để gia công khô khí Cl2 độ ẩm là

A. Dung dịch H2SO4 đậm đặc.

B. Na2SO3 khan.

C. CaO.

D. Dung dịch NaOH đặc.

Câu 16. Đốt cháy 11,9 gam lếu hợp bao gồm Zn, Al vào khí Cl2 dư. Sau khi các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 40,3 gam hỗn hợp muối. Thể tích khí Cl2 (đktc) đã phản ứng là

A. 17,92 lít.B. 6,72 lít.C. 8,96 lít.D. 11,20 lít.

Câu 17. Phát biểu như thế nào sau đây là sai?

A. Nửa đường kính nguyên tử của clo lớn hơn bán kính nguyên tử của flo.

B. Độ âm năng lượng điện của brom to hơn độ âm điện của iot.

C. Tính axit của HF bạo phổi hơn tính axit của HCl.

D. Tính khử của ion I− táo bạo hơn tính khử của ion Br−

Câu 18. Dãy sắt kẽm kim loại xếp theo tính kim loại tăng dần là:

A. Al, Mg, Ca, Rb, K

B. Mg, Ca, Al, K, Rb

C. Al, Mg, Ca, K, Rb

D. Ca, Mg, Al, Rb, K

Câu 19. cho các nguyên tố X, Y, Z với sô hiệu nguyên tử theo lần lượt là 4, 12, 20. Phạt biểu nào sau đây là sai?

A. Những nguyên tố này đông đảo là kim loại vượt trội nhất trong chu kì.

B. Những nguyên tố này sẽ không cùng thuộc một chu kì.

C. Sản phẩm tự tăng ngày một nhiều tính bazơ la X(OH)2 2 2.

D. Sản phẩm tự tang dần dần độ âm điện: X 2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O

(b) HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2 + H2O

(c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O

(d) 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2

Trong các phản ứng trên, số phản nghịch ứng trong những số ấy HCl thể hiện tính khử là

A. 3B. 4C. 1D. 2

Câu 22. mang lại 3,16 gam KMnO4 tính năng với dung dịch HCl sệt (dư), sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thì số mol HCl bị oxi hóa là


A. 0,05B. 0,16C. 0,02D. 0,10

Câu 23. thuốc thử dùng làm nhận biết 5 lọ đơn nhất dựng những hóa chất sau: NaCl; NaBr; NaI; NaNO3; Na2S là

A. Hỗn hợp AgNO3 dư

B. Hỗn hợp Mg(NO3)2

C. Dung dịch Zn(NO3)2

D. Dung dịch KNO3

Câu 24. Sục khí clo dư vào dung dịch đựng muối NaBr cùng KBr thu được muối bột NaCl với KCl, bên cạnh đó thấy cân nặng muối sút 4,45 gam. Thể tích khí clo vẫn tham gia phản bội ứng cùng với 2 muối trên (đo sinh hoạt đktc) là

A. 4,48 lít.

B. 3,36 lít.

C. 2,24 lít.

D. 1,12 lít.

Câu 25. hỗn hợp A bao gồm KClO3, Ca(ClO2)2, Ca(ClO3)2, CaCl2 cùng KCl nặng trĩu 83,68 gam. Nhiệt phân hoàn toàn A, thu được chất rắn B gồm CaCl2, KCl và 17,472 lít khí (ở đktc). Cho hóa học rắn B công dụng với 360 ml hỗn hợp K2CO3 0,5M (vừa đủ) chiếm được kết tủa C cùng dung dịch D. Trọng lượng KCl trong hỗn hợp D những gấp lần lượng KCl có trong A. % cân nặng KClO3 bao gồm trong A là

A. 47,83%.B. 56,72%.C. 54,67%.D. 58,55%.

Đề thi giữa kì 2 Hóa 10 năm 2021 - Đề 3

Cho nguyên tử khối của những nguyên tố:

H=1; Li=7; C=12; N=14; O=16; F=19; Na=23; Mg=24; Al=27; Si=28; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Co=59; Ni=59; Cu=64; Zn=65; Br=80; Rb=85; Sr=88; Ag=108; I=127; Cd=112; Ba=137; Hg=201; Pb=207

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1: cấu hình electron lớp bên ngoài cùng của những nguyên tố đội halogen là

A. Ns2np4.

B. Ns2np3.

C. Ns2np5.

D. Ns2np6.

Câu 2: các nguyên tố team VIIA sau đây, nguyên tố nào không có đồng vị bền vào tự nhiên:

A. Clo.

B. Brom.

C. Iot.

D. Atatin.

Câu 3: nửa đường kính nguyên tử với độ âm điện những halogen biến đổi như nắm nào trường đoản cú flo mang đến iot?

A. Nửa đường kính tăng, độ âm điện tăng

B. Bán kính giảm, độ âm điện tăng

C. Bán kính tăng, độ âm năng lượng điện giảm

D. Bán kính giảm, độ âm điện sút .

Câu 4: chất nào dưới đây chỉ gồm tính oxi hoá, không bao gồm tính khử?

A. F2

B. Cl2

C. Br2

D. I2

Câu 5: Tỉ khối của khí Clo so với không khí là:

A. 1,31.

B. 1,22.

C. 2,54.

D. 2,45.

Câu 6: yếu tắc clo không có khả năng thể hiện số oxi hoá làm sao sau đây?

A. +3.

B. - 1.

C. +1.

D. +2.

Câu 7: Clo tính năng được với cặp hóa học nào sau đây?

A. NaBr cùng O2.

B. Na với O2.

C. H2và NaBr.

D. H2 với Au.

Câu 8: Trong phòng thí nghiệm, bạn ta thường pha chế clo bằng cách

A. Năng lượng điện phân nóng chảy NaCl.

B. Mang lại HCl đặc chức năng với MnO2, đun nóng.

C. điện phân dung dịch NaCl tất cả màng ngăn.

D. Cho F2đẩy Cl2ra khỏi dung dịch NaCl.

Câu 9: Ứng dụng nào tiếp sau đây không phải của Clo?

A. Diệt trùng nước sinh hoạt.

B. Tinh luyện dầu mỏ.

C. Tẩy white vải, sợi, giấy.

D. Tiếp tế clorua vôi, kali clorat.

Câu 10: lúc nung nóng, iot rắn chuyển ngay thành hơi, ko qua tinh thần lỏng. Hiện tượng kỳ lạ này được hotline là


A. Sự thăng hoa.

B. Sự cất cánh hơi.

C. Sự phân hủy.

D. Sự ngưng tụ.

Câu 11: thành phầm tạo thành của làm phản ứng giữa khí Cl2 với khí H2 là:

A. Axit Clohidric.

B. Nước clo.

C. Khí hidroclorua.

D. Khí hidroclorua cùng axit clohidric.

Câu 12: Ở 200C, dung dịch HCl đặc nhất bao gồm nồng độ là:

A. 20%.

B. 37%.

C. 68%.

Xem thêm: Bật Mí Cho Bạn Liên Danh Tiếng Anh Là Gì ? Liên Danh (Joint Name) Là Gì

D. 98%.

Câu 13: các axit halogen hidric như HCl, HBr, HI thường xuyên được đựng trong số lọ bằng thủy tinh, tuy thế axit flohidric HF thì không. Lí vị axit HF không chứa trong số lọ thủy tinh trong là?

A. Axit HF là axit to gan nhất

B. Axit HF bao gồm tính oxi hoá dạn dĩ nhất

C. Axit HF có tính khử dũng mạnh nhất

D. HF chức năng được cùng với SiO2

Câu 14: dung dịch thử đặc thù để nhận biết ra hợp hóa học halogenua trong hỗn hợp là: